Radna grupa počela je izradu Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik za naredne tri godine, koji u navedenom periodu precizno definiše prioritetne mere i aktivnosti, utvrđene u skladu sa ciljevima lokalne samouprave.

Priprema dokumenta odvija se u skladu sa sedmogodišnjim Planom razvoja opštine Mali Zvornik, krovnim strateškim dokumentom, koji je donet 2019. godine, na osnovu Zakona o planskom sistemu Republike Srbije.

Prva radionica posvećena izradi Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik održana je 11. maja.

Učestvovali su predstavnici Koordinacionog tela, stručni konsultanti i predstavnici lokalnih institucija.

Prisustvovao je i zamenik predsednika opštine, Miloš Radojčić.

Srednjoročni plan opštine Mali Zvornik biće izrađivan svake godine za naredne 3 godine i usklađivan sa budžetom.

Sledeća radionica Koordinacionog tela, na kojoj će biti nastavljen rad na pripremi dokumenta, biće održana 26. maja.

U cilju efikasnijeg rada na pripremi Plana, radionica namenjena direktnim budžetskim korisnicima o pripremi izveštaja o učinku, koji služi kao input za izradu budžeta i Srednjoročnog plana, održana je krajem marta, a učesnici su edukovani o procesu praćenja i izveštavanja o učinku na nivou godine, pravilnoj izradi izveštaja i popunjavanju obrazaca za izveštavanje.

Izrada Srednjoročnog plana razvoja opštine Mali Zvornik odvija se u okviru projekta Javne i privatne finansije za razvoj – Obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređivanjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji.

Projekat predstavlja drugu fazu programa lokalnog razvoja u Srbiji koji se bavi primenom koordinacije javnih politika u jedinici lokalne samouprave u skladu sa Zakonom o planskom sistemu, a finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid) i sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP), pri čemu je SKGO implementacioni partner za predmetno pilotiranje.

 U okviru druge komponente projekta, 5 opština koje su podržane u prethodnoj fazi, među kojima su: Sjenica, Kuršumilija, Petrovac na Mlavi, Mali Zvornik i Bački Petrovac, biće podržano da izrade svoje srednjoročne planove u skladu sa Zakonom o planskom sistemu i Uredbom o srednjoročnom planiranju, kao i da ojačaju kapacitete kroz akreditovane obuke za srednjoročno planiranje, programsko i kapitalno budžetiranje, kao i praćenje i ocenjivanje, radi integrisanja procesa planiranja i budžetiranja.

Ljiljana Ristanović