Na osnovu člana 32. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik RS“ broj 129/07 i 83/14-dr.zakon), člana 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima („Službeni glasnik RS“ broj 15/16), člana 37. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Službeni list opštine Mali Zvornik“ broj 5/15 – prečišćen tekst) i člana 18. Statuta Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ Mali Zvornik (,,Službeni  list opštine Mali Zvornik“ broj 12/16), Skupština opštine Mali Zvornik na petoj redovnoj sednici održanoj dana 22.12.2016. godine, donela je sledeće 

REŠENJE
O IMENOVANJU  DIREKTORA JAVNOG KOMUNALNOG
PREDUZEĆA ,,DRINA“ MALI ZVORNIK 

I

                              Imenuje se Dragan Čikarić, diplomirani mašinski inžnjer iz Malog Zvornika, za direktora  Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ Mali Zvornik, na mandatni period od četiri godine. 

II

              Imenovani je dužan da stupi na rad u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja ovog rešenja u „Službenom glasniku Republike Srbije“. 

III

             Draganu Čikarić, kao direktoru Javnog komunalnog preduzeća ,,Drina“ Mali Zvornik određuje se zarada u neto iznosu od 64,000,oo (šezdeset četiri hiljade) dinara (u iznos zarade nisu uračunata davanja za: topli obrok, minuli rad i regres). 

IV

          Ovo rešenje je konačno. 

V

          Rešenje sa obrazloženjem objaviti u „Službenom glasniku Republike Srbije“, „Službenom listu opštine Mali Zvornik“ i na internet stranici opštine Mali Zvornik. 

Obrazloženje 

Članom 24. stav 3. Zakona o javnim preduzećima propisano je da direktora javnog preduzeća čiji je osnivač jedinica lokalne samouprave imenuje organ određen statutom jedinice lokalne samouprave, na period od četiri godine, na osnovu sprovedenog javnog konkursa.

Statutom opštine Mali Zvornik, članom 37. stav 1. tačka 9. propisano je da Skupština opštine imenuje direktore javnih preduzeća čiji je osnivač, u skladu sa zakonom.

Statutom Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, članom 18. propisano je da direktor ima pravo na zaradu, u skladu sa zakonom i odlukom osnivača.

Skupština opštine Mali Zvornik, na sednici održanoj  07. oktobra 2016. godine,  donela je Odluku o sprovođenju novog  javnog konkursa za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, čiji je osnivač opština Mali Zvornik i oglasila Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, Mali Zvornik.

Javni konkurs objavljen je u „Službenom glasniku RS“ br. 85/16 u petak 14.10.2016.godine, dnevnom listu „Danas“ i na internet stranici opštine Mali Zvornik.

Javni konkurs je bio otvoren 30 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“ .

            Javni konkurs sprovela je Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća, koju je imenovala Skupština opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 11. jula 2016.

           Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća je po isteku roka za podnošenje prijava, konstatovala je da je na Javnom konkursu za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, blagovremeno podneta jedna prijava. Na osnovu uvida u dokaze o ispunjenosti propisanih uslova za imenovanje direktora priloženih uz prijavu kandidata, Komisija je na sednici održanoj 5. decembra 2016. godine a u skladu sa odredbom člana 40. stav 1. Zakona o javnim preduzećima, sastavila je spisak kandidata među kojima se sprovodi izborni postupak za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik i to: 

–   Dragan Čikarić, diplomirani mašinski inžnjer iz Malog Zvornika 

         Komisija za sprovođenje konkursa za izbor direktora javnih preduzeća je, primenjujući merila utvrđena Uredbom o merilima za imenovanje direktora javnog preduzeća, sprovela izborni postupak u kome je uvidom u podatke iz prijave, podnetu i pribavljenu dokumentaciju i usmenim razgovorom, izvršila ocenu stručne osposobljenosti, znanja i veština kandidata.

         Na osnovu sprovedenog izbornog postupka, u skladu sa članom 40. stav 3. Zakona o javnim preduzećima, Komisija je na sednici održanoj 12. decembra 2016. godine, utvrdila rezultate za kandidate i na osnovu člana 41. stav 1. Zakona o javnim  preduzećima, sastavila Rang listu kandidata za imenovanje direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik  na koju je uvrstila kandidata koji je ispunio propisane uslove za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik.

          Na osnovu dostavljene Rang liste kandidata za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik  i Zapisnika o sprovedenom izbornom postupku za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, Komisija za izbor, imenovanja i društvena priznanja utvrdila  je predlog Rešenja o imenovanju direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“, Mali Zvornik, odnosno predlog da se za direktora Javnog komunalnog preduzeća „Drina“ Mali Zvornik, imenuje prvi kandidat sa Rang liste, Dragan Čikarić, diplomirani mašinski inženjer iz Malog Zvornika, na period od četiri godine.

 

SKUPŠTINA OPŠTINE MALI ZVORNIK

Broj: 06- 2451  

Dana: 22.12.2016. godine. 

Mali Zvornik

                                                                  PREDSEDNIK
                                                        SKUPŠTINE OPŠTINE

                                                           Radovan Tadić,s.r.

Rešenje>>>