Poštovani građani,

Zakon o finansiranju lokalne samouprave omogućio je da se sredstva iz izvornih prihoda u celosti koriste za obavljanje njenih poslova. Dakle, sredstva od poreza na imovinu su prihod opštine. Sredstva od naplate poreza na imovinu koriste se za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola, vrtića i drugih objekata što omogućava kvalitetnije uslove života i rada u opštini koja ih prikuplja.

U cilju Vaše bolje informisanosti o Vašim pravima i obavezama po osnovu poreza na imovinu na ovoj stranici će Vam biti dostupne sve relevantne informacije.

Vodič kroz porez na imovinu

1) pravo svojine, odnosno na pravo svojine na zemljištu površine preko 10 ari;

2) pravo zakupa, odnosno korišćenja, stana ili kuće za stanovanje, konstituisano u korist fizičkog lica;

3) pravo korišćenja građevinskog zemljišta površine preko 10 ari, u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni režim građevinskog zemljišta;

4) pravo korišćenja nepokretnosti u javnoj svojini od strane imaoca prava korišćenja, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

5) korišćenje nepokretnosti u javnoj svojini od strane korisnika nepokretnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javna svojina;

6) državina nepokretnosti na kojoj imalac prava svojine nije poznat ili nije određen;

7) državina nepokretnosti u javnoj svojini, bez pravnog osnova;

8) državina i korišćenje nepokretnosti po osnovu ugovora o finansijskom lizingu.

1) zemljište, i to: građevinsko, poljoprivredno, šumsko i drugo;

2) stambene, poslovne i druge zgrade, stanovi, poslovne prostorije, garaže i drugi (nadzemni i podzemni) građevinski objekti, odnosno njihovi delovi

– pravna i fizička lica koji su imaoci nekog od prava koje je predmet oporezivanja porezom na imovinu

– korisnici nepokretnosti kada je imalac prava na nepokretnosti nepoznat i kada je nepokretnost koju je stekla i koristi javna služba i organizacije čiji je osnivač Republika

-držalac nepokretnosti

Poreska prijava se podnosi za pravna lica svake godine, a za fizička lica samo u slučaju kada su izmenjeni podaci koji su od značaja za oporezivanje u toj godini.

Poreska prijava se podnosi na obrascu PPI-2 / Poreska prijava za utvrđivanje poreza na imovinu, Opštini Mali Zvornik-Opštinskoj upravi- Odeljenju lokalne poreske administracije.

Poreska prijava PPI-2 podnosi se za svaku nepokretnost posebno, što znači da će poreski obveznik podneti onoliko poreskih prijava koliko ima nepokretnosi na teritoriji opštine Mali Zvornik
Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa ovim zakonom, obveznik koji vodi poslovne knjige dužan je da do 31. marta svake sledeće poreske godine podnese poresku prijavu sa utvrđenim porezom za tu godinu.

Za imovinu za koju je podneo poresku prijavu u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu, obveznik koji ne vodi poslovne knjige, dužan je da podnese poresku prijavu ako je došlo do promene od uticaja na visinu poreske obaveze za tu imovinu o kojoj nisu sadržani podaci u podnetoj poreskoj prijavi i to u period od 1. do 31. januara poreske godine koja sledi godini u kojoj je došlo do promene koja se prijavljuje.

Osnovica poreza na imovinu za nepokretnosti poreskog obveznika koji ne vodi poslovne knjige je vrednost nepokretnosti utvrđena u skladu sa Zakonom o porezima na imovinu.

Vrednost nepokretnosti utvrđuje se primenom sledećih elemenata:

1) korisna površina;

2) prosečna cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti u zoni u kojoj se nalazi nepokretnost.

Utvrđivanje poreza na imovinu vrši se na osnovu podataka iz poreske prijave i drugih podataka kojima raspolaže organ nadležan za utvrđivanje poreza na imovinu. Porez na imovinu utvrđuje se za kalendarsku godinu, primenom odredaba Zakona o porezima na imovinu, Rešenja o utvrđivanju prosečnih cena mkv odgovarajućih nepokretnosti po zonama, kao i odluke skupštine jedinice lokalne samouprave na čijoj teritoriji se imovina nalazi o stopama poreza na imovinu, odluke kojom su određene zone (uključujući i najopremljenije zone) i akta o koeficijentima za nepokretnosti u zonama, koji važe na dan 15. decembra tekuće godine.

Za imovinu za koju poreska obaveza nastane u toku poreske godine, porez na imovinu za tu godinu utvrđuje se za period od nastanka poreske obaveze do isteka te godine, odnosno do prestanka poreske obaveze u toj godini.

Porez na imovinu obveznik koji ne vodi poslovne knjige plaća tromesečno, u iznosu utvrđenom rešenjem, srazmernom broju dana u tromesečju za koje se porez plaća u odnosu na poresku obavezu utvrđenu za poresku godinu, u roku od 45 dana od dana početka tromesečja, na propisani uplatni račun javnih prihoda.

Do dospelosti poreske obaveze po rešenju o utvrđivanju poreza na imovinu za poresku godinu, obveznik porez plaća akontaciono – u visini obaveze za poslednje tromesečje prethodne poreske godine.

Pozitivnu razliku između poreza utvrđenog rešenjem organa jedinice lokalne samouprave i akontaciono plaćenog poreza na imovinu za tromesečje za koje je poreska obaveza dospela, obveznik je dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepenog rešenja o utvrđivanju poreza.

Porez na imovinu se plaća po stopama koje su utvrđene Zakonom o porezima na imovinu.
Utvrđeni porez na kući za stanovanje ili stanu u kojem stanuje obveznik umanjuje se za 50%, a najviše 20.000 dinara.

Utvrđeni porez na kuće za stanovanje i stanove površine do 60 m2, koji nisu na građevinskom zemljištu, odnosno na zemljištu u građevinskom području i ne daju se u zakup, a u kojima stanuju samo lica starija od 65 godina, umanjuje se za 75%.

Poreska oslobađanja su propisana odredbom člana 12. Zakona o porezima na imovinu, ali poreski obveznik nije ovlašćen da ne podnese prijavu ako smatra da ima pravo na poresko oslobođenje. Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu, a organ nadležan za utvrđivanje poreza utvrđuje eventualno postojanje prava na poresko oslobođenje.
Obrazac poreske prijave PPI-2 možete dobiti u kancelariji Odeljenja za lokalnu poresku administraciju Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, na sajtu opštine Mali Zvornik ili kupiti u knjižarama.
Obveznik poreza na imovinu dužan je da podnese poresku prijavu nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, u roku od 30 dana, za:

1) imovinu za koju nastane poreska obaveza za koju poresku prijavu nije podneo preko javnog beležnika u skladu sa članom 33b Zakona o porezima na imovinu, računajući od dana nastanka poreske obaveze;

2) imovinu za koju prestane poreska obaveza za koju poresku prijavu nije podneo preko javnog beležnika u skladu sa članom 33b Zakona o porezima na imovinu, računajući od dana prestanka poreske obaveze;

3) imovinu koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige počne da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana evidentiranja;

4) imovinu koju preduzetnik koji vodi poslovne knjige prestane da evidentira u poslovnim knjigama, računajući od dana prestanka evidentiranja;

5) imovinu u poslovnim knjigama fizičkog lica koje je izgubilo svojstvo preduzetnika koji vodi poslovne knjige (odjavom, po sili zakona i dr.), računajući od dana prestanka tog svojstva;

6) nepokretnost za koju je obvezniku prestalo pravo na poresko oslobođenje u skladu sa zakonom, računajući od 184. dana od dana njenog ustupanja drugom licu radi ostvarivanja prihoda.

Poreski obveznik je dužan da podnese poresku prijavu na svaku nepokretnost, bez obzira da li je nepokretnost “legalizovana” ili ne, da li se koristi ili ne, bez obzira na vrstu materijala od kojeg je izgrađena.
Kazna za fizičko lice koje ne podnese poresku prijavu iznosi od 5.000-50.000 dinara (čl. 180. st.1. tačka 6. Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji – Sl. glasnik RS br. 80/2002 …..95/18.)

Poreski obveznik – pravno lice ili preduzetnik koji ne podnese poresku prijavu, ne obračuna i ne plati porez, kazniće se za prekršaj novčanom kaznom u visini od 30% do 100% iznosa dugovanog poreza utvrđenog u postupku poreske kontrole, a ne manje od 500.000 dinara za pravno lice, odnosno 100.000 dinara za preduzetnika-čl.177.Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji (“Sl.glasnik RS”,br.80/2002…95/18).

Poštovani građani,

Zakon o finansiranju lokalne samouprave omogućio je da se sredstva iz izvornih prihoda u celosti koriste za obavljanje njenih poslova. Dakle, sredstva od poreza na imovinu su prihod opštine. Sredstva od naplate poreza na imovinu koriste se za održavanje i građenje ulica, puteva, vodovodne i kanalizacione mreže, škola, vrtića i drugih objekata što omogućava kvalitetnije uslove života i rada u opštini koja ih prikuplja.

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju
OU Mali Zvornik

Aktuelne vesti u oblasti poreza na imovinu:

2207, 2024

Poziv na konsultativni sastanak za akciju „Mali Zvornik po meri građana“

jul 22nd, 2024|Categories: HELVETAS, SDC, Vesti, Donatorski projekti, Javni poziv, Lokalna poreska administracija, Mali Zvornik po meri građana, Najnovije vesti, Podrška Švajcarske Vlade|

Opština Mali Zvornik poziva pripadnike ranjivih grupa sa područja opštine i pripadnike ranjivih grupa koji su obveznici poreza na imovinu na teritoriji opštine Mali Zvornik da se uključe u konsultativni proces pripreme javnog poziva za [...]

3011, 2023

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu

novembar 30th, 2023|Categories: Vesti, Lokalna poreska administracija, Najnovije vesti|

Privremeni organ opštine Mali Zvornik je na sednici održanoj dana 29.11.2023. godine donelo REŠENJE o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2024. godinu i rešenje o određivanju prosečnih [...]

2006, 2023

Produžen rok za prijave po javnom pozivu za akciju „Mali Zvornik po meri građana“

jun 20th, 2023|Categories: HELVETAS, SDC, Vesti, Donatorski projekti, Javni poziv, Lokalna poreska administracija, Mali Zvornik po meri građana, Najnovije vesti, Podrška Švajcarske Vlade|

Opština Mali Zvornik sufinansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana“ koja omogućava neposredno učešće građana i građanki u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica (manjih zahvata na [...]

2505, 2023

Otvoren Javni poziv – Akcija „Mali Zvornik po meri građana“

maj 25th, 2023|Categories: HELVETAS, SDC, Vesti, Donatorski projekti, Javni poziv, Lokalna poreska administracija, Mali Zvornik po meri građana, Najnovije vesti, Podrška Švajcarske Vlade|

Opština Mali Zvornik sufinansiraće u 2023. godini projekte od javnog interesa kroz sprovođenje Akcije „Mali Zvornik po meri građana“ koja omogućava neposredno učešće građana i građanki u rešavanju dela potreba lokalnih zajednica (manjih zahvata na [...]

2911, 2022

Rešenje o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu

novembar 29th, 2022|Categories: Vesti, Lokalna poreska administracija, Najnovije vesti|

Opštinsko veće opštine Mali Zvornik je na sednici održanoj dana 23.11.2022. godine donelo REŠENJE o utvrđivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrđivanje poreza na imovinu za 2023. godinu i rešenje o određivanju prosečnih [...]

602, 2022

Rok za uplatu prvog kvartala poreza na imovinu ističe 14. februara

februar 6th, 2022|Categories: Vesti, Lokalna poreska administracija, Najnovije vesti|Tags: , |

Odeljenje za lokalnu poresku administraciju opštine Mali Zvornik obaveštava poreske obveznike – fizička lica, preduzetnike i pravna lica da je 14. februara 2022. godine rok za uplatu obaveze za prvi kvartal godišnjeg poreza na imovinu [...]

Učitajte još vesti

Rešenja, odluke, pravilnici i izveštaji

Obrasci poreskih prijava za utvrđivanje poreza na imovinu:

Obrazac PPI-1

Obrasci za prijavu naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine

Obrazac

Referentna kamatna stopa NBS:

ODDOSTOPA
11.02.2016.06.07.2016.4,25%
07.07.2016.06.09.2017.4,00%
07.09.2017.08.10.2017.3,75%
09.10.2017.13.03.2018.3,50%
14.03.2018.11.04.2018.3,25%
12.04.2018.10.07.2019.3,00%
11.07.2019.07.08.2019.2,75%
08.08.2019.06.11.2019.2,50%
07.11.2019.10.03.2020.2,25%
11.03.2020.08.04.2020.1,75%
09.04.2020.10.06.2020.1,50%
11.06.2020.09.12.2020.1,25%
10.12.202006.04.20221,00%
07.04.20221,50%

Kamata za neblagovremeno plaćene javne prihode od 07.04.2022. godine iznosi 11,50%

Projekat „Program reforme poreza na imovinu – podrška unapređenju administriranja poreza na imovinu i dobre uprave“ finansira Švajcarska agencija za razvoj, u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ministarstvom finansija, Stalnom konferencijom gradova i opština.