Na osnovu tačke IV Odluke o prodaji motornog vozila – autobusa br.06-1825 od 17.11.2014.godine a u vezi sa članom 68. stav 1.tačka 8.Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine mali Zvornik“ br.10/08, 13/08, 02/09 i 02/12) i članom 27.stav 10. Zakona o javnoj svojini Opštinska uprava opštine Mali Zvornik dana 25.11.2014.godine raspisuje

O G L A S
O prodaji motornog vozila – autobusa prikupljanjem pismenih ponuda 

Predmet prodaje je motorno vozilo – autobus marke ZASTAVA SANOS 7A, registarske oznake: LO 046-, godina proizvodnje 1988, snaga motora u KS 95.5, broj šasije: 15954, broj motora: 0M36791010004410, pogonsko gorivo: dizel, radna zapremina motora u cm³ 5861, boja karoserije: 0M bela, vozilo je registrovano do 21.11.2015.godine i u voznom stanju po početnoj vrednosti koja iznosi 388.430,50 dinara.

Vozilo se prodaje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju i prigovore po pitanju kvaliteta i eventualnih nedostataka.

Vozilo se može razgledati svakog radnog dana od dana objavljivanja oglasa u periodu od 07 do 15 časova na parkingu u ulici Kralja Petra I br.38, uz obaveznu prethodnu najavu na telefon (015/472-270).

Pravo učešća imaju sva fizička i pravna lica.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik. Sva zainteresovana lica mogu dostaviti ponudu u pisanom obliku u zatvorenoj koverti sa napomenom „PONUDA ZA MOTORNO VOZILO – AUTOBUS –NE OTVARATI“ na sledeću adresu: Opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br.38, 15318 Mali Zvornik, poštom ili ličnom dostavom na šalter pisarnice Opštine Mali Zvornik.

Otvaranje prispelih ponuda održaće se dana 15.12.2014.godine u zgradi Opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I br.38, 15318 Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 12 časova.

Zatvorena koverta sa ponudom treba da sadrži:

1. PRIJAVU

– prijava pravnog lica sadrži: naziv i sedište, podatke i upis u registar nadležnog organa ( broj, datum i naziv organa), matični broj firme, poreski identifikacioni broj (PIB), potpis ovlašćenog lica i pečat;

– prijava fizičkog lica sadrži: ime i prezime, adresu i matični broj, a ako je to lice privatni preduzetnik i podatke o upisu u registar nadležnog organa (broj, datum i naziv organa) i poreski identifikacioni broj (PIB).

2. BEZUSLOVNU PONUDU, UZ NAVOĐENJE IZNOSA NA KOJI PONUDA GLASI 

3. DOKAZ O UPLATI DEPOZITA u iznosu od 5% od početne cene

Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od 19.422,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj 97, 97-065. Prvorangirani ponuđač koji odustane od kupovine vozila, gubi pravo na povraćaj depozita.

Licima čije ponude ne budu prihvaćene depozit će biti vraćen po zaključenju postupka prikupljanja ponuda a koja odustanu od ponude depozit neće biti vraćen.

Neblagovremene ili nepotpune ponude neće se uzimati u razmatranje.

Najpovoljnijom ponudom smatraće se ponuda sa najvišim ponuđenim iznosom.

Proglašeni kupac je dužan da uplati preostali iznos kupoprodajne cene pre zaključenja ugovora.

Ugovor o kupoprodaji motornog vozila – autobusa potpisuje se u roku od osam dana od dana javnog otvaranja ponuda.

U slučaju da dva ili više ponuđača u zatvorenim kovertama dostave ponudu sa istim iznosom, koji je ujedno i najviši ponuđeni iznos, Komisija će zadržati pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

Ako ponuđač sa najpovoljnijom ponudom odnosno kupac, ne uplati utvrđeni iznos ili ne pristupi zaključenju Ugovora o kupoprodaji u ostavljenom roku, smatraće se da je odustao od kupovine, te u tom smislu Komisija zadržava pravo da ponudi zaključenje Ugovora o kupoprodaji sledećem najpovoljnijem ponuđaču sa utvrđene liste.

Sve poreze i troškove oko prenosa vlasništva nad kupljenim motornim vozilom – autobusom snosi kupac.

Kupac će preuzeti motorno vozilo – autobus po isplati i zaključenju Ugovora o kupoprodaji.

Za sve dodatne informacije možete se obratitit na telefon 015/472-270.             

Ovaj Oglas je objavljen dana 25.12.2014.godine na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik

Broj: 06-1825/1
Dana: 25.11.2014.godine
U Malom Zvorniku                         

           

                                      OPŠTINA MALI ZVORNIK
                                        KOMISIJA ZA OTUĐENJE
                                  MOTORNOG VOZILA-AUTOBUSA