Mali Zvornik, 19.06.2020. godine

Na osnovu člana 7. Uredbe o uslovima pribavljanja i otuđenja nepokretnosti neposrednom pogodbom i davanja u zakup stvari u javnoj svojini , odnosno pribavljanja i ustupanja iskorišćavanja drugih imovinskih prava , kao i postupcima javnog nadmetanja i prikupljanja pismenih ponuda („Sl.glasnik RS “, broj 16/18) ; članova 44., 45. i 47.Odluke o pribavljanju, korišćenju , raspolaganju i upravljanju  stvarima i drugim imovinskim pravima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 14/19 i 15/19 ), Komisija za  sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik – poslovnog prostora – dela Doma kulture u Brasini,u postupku prikupljanja pismenih ponuda, formirana rešenjem Predsednika opštine broj 06-948/4 od 17.06.2020.godine, objavljuje 

O G L A S

o davanju u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik
poslovnog prostora – dela Doma kulture  u Brasini u postupku prikupljanja pismenih ponuda 

Zakupodavac poslovnog prostora je opština Mali Zvornik.

Daje se u zakup poslovni prostor  u javnoj svojini opštine Mali Zvornik u postupku prikupljanja pismenih ponuda i to:  

 poslovni prostor –deo Doma kulture u Brasini  na katastarskoj parceli broj 533/11   iz lista nepokretnosti broj 1039 KO Brasina, ukupne  površine 94,31 m2 od čega je:

   -površina poslovnog dela objekta ulaz I  58,80 m2
   -površina poslovnog dela objekta ulaz II  35,51 m2

Pravo na podnošenje pismenih ponuda imaju sva pravna lica i preduzetnici  uz dostavljanje blagovremene i potpune ponude.

Ponude moraju biti overene i potpisane od strane ovlašćenog lica ili punomoćnika koji mora imati uredno punomoćje. Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz o uplati depozita, iznos zakupnine koja se nudi, za preduzetnike – ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte,jedinstveni broj građana, izvod iz registra nadležog organa  ;  za pravna lica –uredna ponuda mora sadržati  naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje  za lice koje zastupa podnosioca ponude. 

Poslovni prostor se može koristiti za sledeće delatnosti- trgovina, zanatstvo, uslužne delatnosti, agencijski poslovi, zdravstvo, ugostiteljstvo, sportske delatnosti. Ne može se koristiti za prodavnicu pogrebne opreme, stočne hrane , ribarnicu ili druge delatnosti neprimerene lokaciji poslovnog prostora- deo Doma kulture.

Početna visina  mesečne zakupnine  za poslovni prostor je 11.090,00 dinara, bez PDV-a, utvrđena je  na osnovu Nalaza sudskog veštaka za oblast građevinarstvo, Slobodana Polića , građ.inženjera, uža specijalnost : visokogradnja, niskogradnja , broj 06-948/2020-2 od 04.06.2020.godine.

 Rok trajanja zakupa je  do 5 godina

Zakupac je u obavezi da po ispostavljenim računima plaća troškove vode, električne energije, telefona i druge troškove  korišćenja poslovnog prostora.

Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 01.07.2020.godine u zgradi opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 13 časova.

Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 10 dana od dana objavljivanja Oglasa u listu ,,Informer“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja. Ponude u navedenom roku dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Ponuda za zakup poslovnog prostora – dela Doma kulture u Brasini  , ne otvarati“ na adresu opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, 15318 Mali Zvornik, ili ih u navedenom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalteru pisarnice opštine Mali Zvornik.

Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup biće moguće  izvršiti u zgradi opštine Mali Zvornik u ulici Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u kancelariji broj 17, Opštinske uprave opštine Mali Zvornik , takođe poslovni prostor može se razgledati radnim danima tokom trajanja oglasa  u terminima o kojima se informacije mogu dobiti na telefon  015 7-195-198 u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.

Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od 3.000,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj  97 97–065.

Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg dužan je da uplati garantni iznos u visini dvomesečne zakupnine.

Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda je sedam dana od dana javnog otvaranja prispelih ponuda.

U ponudi se obavezno navodi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

Nepokretnost se ne može davati u podzakup.

Uz ponudu dostaviti uverenje  nadležne Lokalne poreske administracije  o izmirenim obavezama po osnovu lokalnih izvornih javnih prihoda.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.

Izbor najpovoljnijeg ponuđača vrši se primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od sedam dana od dana  donošenja odluke.

Ukoliko u postupku dva ili više  ponuđača ponude isti iznos zakupnine , komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine , da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine  u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko ponuđači iz prethodnog stava u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnom zakupninom , komisija će putem žreba izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko  budući zakupac bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne i jedna ponuda.

Dodatne informacije vezane za objavljen oglas moći će se dobiti na broj telefona  015 7-195-198   lice za kontakt  Vesna Dukić, dipl.pravnik.

Broj : 06-948/6
Dana : 17.06.2020. godine 

           Komisija za  sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti
           u javnoj svojini opštine Mali Zvornik – poslovnog prostora- Dela doma kulture u Brasini u postupku prikupljanja pismenih ponuda