Mali Zvornik, 31.07.2020. godine

Korisnici budžetskih sredstava su u obavezi, da dostave predloge finansijskog plana, usvojen od nadležnih organa, na propisanim obrascima koji su dostupni na sajtu opštine i u službi budžeta, na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije sa detaljnim obrazloženjem  i opisom rashoda i izdataka i sa navedenim pravnim osnovom, kao i izvora finansiranja. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora- odgovornog lica i overen pečatom.  

Prema budžetskom kalendaru, član 31. Zakona o budžetskom sistemu, rok za dostavljanje predloga finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije je  01.septembar 2020.godine.

Dopis Budžetskim korisnicima

Uputstvo za pripremu budžeta opštine Mali Zvornik za 2021. godinu

Obrasci