Republika Srbija
O P Š T I N A   M A L I   Z V O R N I K
OPŠTINSKO VEĆE
Broj:06-852/1
Datum:28.09.2021. godine
MALI ZVORNIK 

Na osnovu Odluke o raspisivanju javnog poziva za dodelu bespovratnih sredstava  bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuće sa okućnicom na selu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 01/21), člana 69. Statuta opštine Mali Zvornik („ Službeni list opštine Mali Zvornik“ br. 21/18 i 4/21) i  člana 3. Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih  sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu („Sl. list opštine Mali Zvornik“, br. 04/21), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik,  raspisuje

JAVNI  POZIV

ZA DODELU BESPOVRATNIH SREDSTAVA BRAČNIM PAROVIMA SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK ZA KUPOVINU KUĆA SA OKUĆNICOM NA SELU

I

 PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet javnog poziva je dodela bespovratnih sredstava bračnim parovima, odnosno vanbračnm partnerima ( u daljem tekstu: Učesnici konkursa),  sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu, do 50 ari, bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik koji nemaju stambeni prostor u vlasništvu/suvlasništvu i izbor bračnih parova, odnosno vanbračnih partnera kojima će biti dodeljena sredstva za kupovinu kuća sa okućnicom, na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Bračnim parom (oba bračna druga) / vanbračnim partnerom (oba vanbračna partnera), smatra se zajednica života žene i muškarca koji je sklopljen u skladu sa zakonom kojim se regulišu porodični odnosi (Porodični zakon).

Kuću sa okućnicom, čini stambeni objekat koji je useljiv ili stambeni objekat koji nije useljiv ali je pogodan za adaptaciju i rekonstrukciju, stambeni objekat koji je u izgradnji (nezavršen), kao i zemljište koje se nalazi na istoj katastarskoj parceli, kao i zemljište izdvojeno od iste katastarske parcele a koje se nalazi u istoj katastarskoj opštini, a koje zajedno sa stambenim objektom ne prelazi 50 ari, koje se nalaze na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Selo je osnovni oblik teritorijalne, socijalne i ekonomske organizacije stanovništva koje se bavi pretežno poljoprivrednom.

U cilju popravljanja demografske strukture stanovništva, ove mere prevashodno će se primenjivati u sledećim naseljenim mestima: Brasina, Donja Borina, Radalj, Sakar, Budišić, Amajić, Donja Trešnjica, Culine, Čitluk i Velika Reka.

Ukupna sredstva koja se dodeljuju po ovom javnom pozivu iznose 2.000.000,00 dinara.

Učesnici javnog poziva mogu da apliciraju samo jednom prijavom, a visina dodeljenih sredstava ne može biti veća od 1.000.000,00 dinara.

II

CILJEVI JAVNOG POZIVA

Ciljevi javnog poziva usmereni su na:

            – podsticanje razvoja ruralnih sredina;
            – oživljavanje i podmlađivanje sela kroz dolazak dece i povećanje nataliteta;
            -iniciranje procesa poboljšanja demografske strukture kao preduslova za pokretanje privrednih aktivnosti.

III

USLOVI I KRITERIJUMI ZA IZBOR KORISNIKA

Učesnici javnog poziva mogu biti bračni parovi koji moraju da ispunjavaju sledeće uslove:           

  1. da su državljani Republike Srbije i da nemaju dvojno državljanstvo;
  2. da jedan od supružnika/vanbračnih partnera nije stariji od 45 godina života u momentu podnošenja prijave na Konkurs
  3. da jedan supružnik ima najmanje 3 godine neprekidno prijavljeno prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik;
  4. supružnici čija bračna zajednica traje najmanje godinu dana;
  5. supružnici koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da isti nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Javnog poziva;
  6. članovi porodičnog domaćinstva koji nisu vlasnici ili suvlasnici bilo kakve nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije i da istu (roditelji maloletne dece, odnosno punoletna deca) nisu otuđili u prethodnih 5 godina od dana objavljivanja Konkursa ;
  7. supružnici/vanbračni partneri koji nisu srodnici po pravoj liniji bez obzira na stepen srodstva, u pobočnoj zaključno sa trećim stepenom srodstva, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom srodstva, kao ni lica koja su u međusobnom odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika sa potencijalnim prodavcem nepokretnosti.
  8. da građevinska vrednost predmetne nepokretnosti ne prelazi iznos od 4.000.000,00 dinara.

Uslovi iz prethodnog stava moraju biti kumulativno ispunjeni.

Bračni parovi – učesnici Javnog poziva mogu aplicirati samo sa jednom prijavom.

Nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu mora biti bezbedna i uslovna za stanovanje.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova iz tačke III Javnog poziva, osim uslova koji se odnosi na bezbednost i uslovnost za stanovanje nepokretnosti, sprovodi Komisija za dodelu bespovratnih sredstava.

Utvrđivanje ispunjenosti uslova da je nepokretnost koju Učesnici konkursa predlažu za kupovinu bezbedna i uslovna za stanovanje obavlja pravno lice (privredno društvo ili preduzetnik) koje raspolaže stručnim kadrovskim kapacitetima, odnosno inženjerima odgovarajuće struke.

 Veštak je dužan da Komisiji za dodelu bespovratnih sredstava  dostavi izveštaj o stanju nepokretnosti utvrđenom prilikom obilaska nepokretnosti koju su Učesnici konkursa predložili za kupovinu.

Ukoliko angažovano stručno lice nakon obilaska nepokretnosti koju su Učesnici konkursa predložili za kupovinu, utvrdi da predmetna nepokretnost nije bezbedna i /ili uslovna za stanovanje, takva prijava će biti odbijena.

IV

OBAVEZNA DOKUMENTACIJA

Uz prijavu na Konkurs ( obrazac prijave se može dobiti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs),  potrebno je dostaviti sledeću obaveznu dokumentaciju:

1) fotokopiju ličnih karata bračnog para/vanbračnih partnera, punoletne dece i izvod iz MK rođenih za maloletnu decu;

2) overene fotokopije diploma o stečenom obrazovanju;

3) dokaz o državljanstvu Republike Srbije (u trajanju od najmanje 3 godine) i overena Izjava da nemaju dvojno državljanstvo;

4) dokaz o bračnoj zajednici ( izvod iz MKV bračnog para ne stariji od mesec dana) / overena izjava o postojanju vanbračne zajednice;

5) overenu izjavu bračnog para/vanbračnih partnera za sebe i njihovu maloletnu decu i overenu izjavu njihove punoletne dece da ne poseduju u vlasništvu/suvlasništvu nepokretnost (stambeni objekat, građevinsko zemljište ili poljoprivredno zemljište) i da istu nisu otuđili u prethodnih 5 godina, kako na teritoriji  Republike Srbije tako i na teritoriji drugih država ( izjava se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs);

6) potvrdu iz Ministarstva finansija RS – Poreske uprave da nije bilo prenosa vlasništva ili suvlasništva imovine na ime bračnog para i članova njihovog porodičnog domaćinstva iz tačke 5. ovog člana;

7) potvrdu izdatu od strane nadležne Lokalne poreske administracije o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta bračnog para i članova porodičnog domaćinstva;

8) list nepokretnosti izdat od strane RGZ – Službe za Katastar nepokretnosti za nepokretnost koju predlažu za kupovinu;

9) overenu  izjavu potencijalnog prodavca da je prihvatio uslove Javnog poziva i da je saglasan sa istim;

10) overenu izjavu potencijalnog prodavca da je vlasnik/suvlasnik kuće i okućnice, da je saglasan da iste otuđi u korist podnosioca prijave, da kao vlasnik navedenih nepokretnosti tvrdi da predmetne nepokretnosti nisu u sporu ili pod teretom (pod hipotekom i da nepokretnost nije predmet ostavinskog postupka koji je u toku), kao i da su upisane u Katastru nepokretnosti, odnosno da je postupak ozakonjenja okončan, i  da će primopredaju predmetnih nepokretnosti izvršiti nakon uplate novčanih sredstava na njegov tekući račun, a u skladu sa prethodno sačinjenim odgovarajućim ugovorima zaključenim između opštine Mali Zvornik, prodavca i kupca, i ugovora zaključenog između kupca i prodavca.

11) potvrde o prijavi prebivališta za supružnike/vanbračne partnere na teritoriji opštine Mali Zvornik;

12) overenu izjavu bračnih parova/vanbračnih partnera da će stanovati u predmetnoj kući i da istu neće otuđiti u periodu od 20 godina od dana potpisivanja Ugovora (izjava se može preuzeti u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik – na pisarnici ili preuzeti sa sajta www.malizvornik.rs);

13) Izjava u kojoj se učesnici konkursa opredeljuju da li će sami pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija ili će to organ učiniti umesto njih.

Dokumentacija podneta na Konkurs se ne vraća.

Potvrde, uverenja i izvodi nadležnih organa  iz stava 1. ovog člana moraju biti izdati nakon raspisivanja Konkursa.

Napomena: Odredbom člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Službeni glasnik RS“, br. 18/2016 i 95/18- autent. tumačenje) propisano je, između ostalog, da u postupku koji se pokreće po zahtevu stranke organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kada je to neophodno za odlučivanje, osim ako stranka izričito izjavi da će te podatke pribaviti sama.  Navedene dokaze učesnici konkursa mogu dostaviti uz prijavu i sami a u cilju efikasnijeg i bržeg sprovođenja izbornog postupka. Potrebno je da učesnici konkursa popune izjavu kojom se opredeljuju za jednu od dve mogućnosti, da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učesnici konkursa učiniti sami. Navedenu izjavu je moguće preuzeti na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs

Dokumenta koja se smatraju javnim ispravama su:Uverenje o državljanstvu Republike Srbije, potvrda o prijavi prebivališta za supružnike/vanbračne partnere, Izvod iz MKR, Izvod iz MKV, potvrda od LPA o neposedovanju nepokretnosti u mestu prebivališta bračnog para i članova porodičnog domaćinstva.

Popunjenu izjavu je neophodno dostaviti uz napred navedene dokaze kako bi organ mogao dalje da postupa (tačka 13 glave IV).

V

KRITERIJUMI ZA BODOVANJE UČESNIKA KONKURSA

1) za svakog učesnika javnog poziva koji ima master akademske studije, specijalističke studije ili doktorat – 20 bodova

2) za svakog učesnika koji ima stečeno visoko obrazovanje na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova – 15 bodova

3) za svakog učesnika Javnog poziva koji ima višu školu ili osnovne studije u obimu od najmanje 180 ESPB- 10 bodova

4) broj članova porodičnog domaćinstva: za svakog člana porodičnog domaćinstva – 10 bodova

Maksimalan broj bodova koji se po ovom osnovu može ostvariti iznosi – 50 bodova

5) broj maloletne dece u porodičnom domaćinstvu: za svako maloletno dete u porodičnom domaćinstvu – 5 bodova

Maksimalan broj bodova koji se po ovom osnovu može ostvariti iznosi – 15 bodova.

U situaciji kada dva ili više Učesnika konkursa imaju isti broj bodova, rangiranje tih Učesnika konkursa će se vršiti primenom sledećih rezervnih kriterijuma i to prema navedenom redosledu:

  1. broj dece Učesnika konkursa i to tako što će prednost imati Učesnici konkursa koji imaju veći broj dece;
  1. redosled prijema prijave i dokumentacije u opštinsku upravu i to tako što će prednost imati Učesnici konkursa koji su ranije podneli prijavu i dokumentaciju na Konkurs.

Zainteresovana lica podnose prijave na Javni poziv sa potrebnim dokazima Komisiji za sprovođenje postupka dodele bespovratnih sredstava bračnim parovima u roku od  30 dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

Dokumentacija se predaje u zatvorenim kovertama na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik lično ili putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Opština  Mali Zvornik, ul. Kralja Petra I br. 38, sa naznakom  “Konkurs  za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem  na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu“.

Rok za podnošenje prijave sa potrebnim dokazima je  28.10.2021. godine.

Prijave će se razmatrati i o njima odlučivati po kriterijumima i postupku utvrđenim  Pravilnikom o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima sa prebivalištem na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu kuća sa okućnicom na selu.

Neće se uzimati u razmatranje neblagovremene, nedopuštene i nepotpune ili nepravilno popunjene prijave, prijave koje nisu podnete od strane ovlašćenih lica, kao ni prijave koje nisu predmet javnog poziva.

Komisija nije u obavezi da traži dodatnu dokumentaciju ili informacije od Učesnika konkursa ili nadležnih organa, kao ni da se obraća nadležnim organima, već ocenu i razmatranje podnetih prijava Komisija vrši isključivo na osnovu dokumentacije koju su Učesnici konkursa podneli do isteka roka  predviđenog u tekstu konkursa.

Komisija ne vraća primljenu dokumentaciju već se ona čuva u arhivi Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. Predlog liste Učesnika konkursa o dodeli bespovratnih sredstava sačinjava se nakon bodovanja prema kriterijumima iz Pravilnika o uslovima za dodelu bespovratnih sredstava bračnim parovima na teritoriji opštine Mali Zvornik za kupovinu seoskih kuća sa okućnicom.

Komisija je dužna da u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na Konkurs sačini Predlog liste  učesnika  konkursa kojima se dodeljuju sredstva i dostavi ga Opštinskom veću  opštine Mali Zvornik.

Odluku o dodeli sredstava donosi Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na predlog Komisije.

Odluka o dodeli sredstava objavljuje se na oglasnoj tabli i na internet stranici opštine Mali Zvornik.

Za sve potrebne informacije možete se obratiti  u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik,  kancelariju broj 10, kod  Vesne Ilić, ili na telefon 015/472-035.

Predsednik opštine i Opštinskog veća
Zoran Jevtić, s.r.

Javni poziv

Obrazac prijave

Izjava bračnog para da kupuje kuću sa okućnicom za sebe

Izjava ZUP