Javni poziv je otvoren od 20.07.2016. godine

Na osnovu čl. 43. st.1 t. 7. Zakona o zapošljavanju i osiguranju za slučaj nezaposlenosti (Sl. glasnik RS, br 36/09, 30/10, 88/10 i 38/15), od čl. 126.  Pravilnika o kriterijumima, načinu i drugim pitanjima od značaja za sprovođenje mera kativne politike zapošljavanja (Sl. glasnik RS, 102/15), Sporazuma o uređivanju međusobnih prava i obaveza u realizaciji programa ili mera aktivne politike zapošljavanja br: 3400-101-40/2016 od 17.05.2016. godine, zaključenog između Nacionalne službe za zapošljavanje filijale Loznica i opštine Mali Zvornik i Lokalnog akcionog plana zapošljavanja opštine Mali Zvornik za 2016 godinu usvojenog Odlukom br: 06-209 od 05.02.2016. godine 

NACIONALNA SLUŽBA ZA ZAPOŠLJAVANJEFILIJALA LOZNICA
U SARADNJI SA OPŠTINOM  MALI ZVORNIK

 Raspisuje

JAVNI POZIV

ZA REALIZACIJU PROGRAMA STRUČNE PRAKSE U CILJU STICANJA 
POSEBNIH PRAKTIČNIH ZNANJA I VEŠTINA 
U 2016. GODINI

 

I OSNOVNE INFORMACIJE

Program podrazumeva sticanje posebnih praktičnih znanja i veština za rad u struci, bez zasnivanja radnog odnosa. Stručna praksa traje 6 meseci i namenjena je nezaposlenima sa srednjim, višim i visokim obrazovanjem koji nisu sticali praktična znanja i veštine u struci ili su ista sticali u periodu kraćem od 6 meseci. Nezaposleni koji su u struci sticali praktična znanja i veštine kraće od 6 meseci, u program se uključuju za preostali period do 6 meseci, bez obzira na nivo obrazovanja.   

II NAMENA I VISINA SREDSTAVA

Tokom trajanja programa stručne prakse Nacionalna služba za zapošljavanje (dalje: filijala Loznica) u saradnji sa opštinom Mali Zvornik :

  1. isplaćuje na ime novčane pomoći i troškova prevoza sredstva u ukupnom mesečnom iznosu od:

–       12.000,00 dinara za lica sa srednjim obrazovanjem,     

–       14.000,00 dinara za lica sa višim ili visokim trogodišnjim obrazovanjem i

–       16.000,00 dinara za lica sa najmanje četvorogodišnjim visokim obrazovanjem;

  1. vrši obračun i uplatu doprinosa za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti, u skladu sa zakonom.

 

 

III PODNOŠENJE ZAHTEVA

Uslovi

Pravo učešća u realizaciji programa stručne prakse može ostvariti:

– poslodavac koji pripada:

a) privatnom sektoru (udeo privatnog kapitala u vlasničkoj strukturi 100%),

b) javnom sektoru – isključivo u oblasti zdravstva, obrazovanja i socijalne zaštite (broj lica koja će biti uključena u program kod poslodavaca iz javnog sektora biće opredeljen na nivou svake filijale i ne sme preći 30% ukupnog broja uključenih lica),

v) izuzetno, na teritoriji AP Kosovo i Metohija pravo učešća u realizaciji programa može ostvariti i poslodavac koji pripada javnom sektoru, bez obzira na oblast kojom se bavi,

g) udruženja koja imaju status pravnog lica bez vremenskog ograničenja, odnosno upisana su u registar koji vodi Agencija za privredne registre;

–          da poslodavac u zakonskim rokovima izmiruje obaveze po osnovu poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje;

–          da je aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca kao uslov za rad na određenim poslovima predviđena obaveza radnog angažovanja lica određenog profila, odnosno zanimanja, u skladu sa opštim aktom poslodavca  ili opisom poslova, ukoliko u skladu sa zakonom nema obavezu donošenja pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova;

–          da je izmirio ranije ugovorne obaveze i druge obaveze prema Nacionalnoj službi, osim za obaveze čija je realizacija u toku, pod uslovom da iste redovno izmiruje;

–          da poslednjih šest meseci nije bio duže od 30 (trideset) dana neprekidno evidentiran u registru dužnika prinudne naplate NBS;

–          da ima najmanje jedno zaposleno lice (pod zaposlenim licem u skladu sa zakonom podrazumeva se svako lice koje je prijavljeno na obavezno socijalno osiguranje);

–          da uključi nezaposlenog koji se vodi na evidenciji : filijale Loznica-ispostavi Mali Zvornik, i koji zadovoljava opšte i posebne uslove za učešće u programu u skladu sa važećim aktima Nacionalne službe za zapošljavanje i:

  • ima srednje, više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili najmanje četvorogodišnje visoko obrazovanje,
  • nema radnog iskustva u struci ili nema dovoljno radnog iskustva za sticanje posebnih praktičnih znanja i veština,
  • nije iskoristio u celosti istu ili drugu meru u cilju osposobljavanja za samostalan rad u struci,
  • izuzetno, lice koje se osposobljavalo sa srednjim stepenom obrazovanja i nakon toga steklo više ili visoko trogodišnje obrazovanje ili četvorogodišnje visoko obrazovanje;

 

– u program se ne može uključiti nezaposleni koji je u periodu od tri meseca pre podnošenja zahteva bio u radnom odnosu kod poslodavca – podnosioca zahteva;

– da poslodavac ima kadrovske i druge kapacitete za stručno usavršavanje lica, odnosno ima zaposlenog mentora (sa punim mesečnim fondom radnih sati) koji, ukoliko pozitivnim propisima nije drugačije određeno, ispunjava sledeće uslove:

a) ima istu struku, najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni i ima najmanje 12 meseci radnog iskustva u struci ili

b) najmanje je istog nivoa obrazovanja kao i nezaposleni, ima najmanje 24 meseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima i ima struku koja je definisana aktom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca;

– da ima tehničke, prostorne i druge kapacitete za stručno usavršavanje lica, odnosno, da radni prostor, tehnička sredstva i oprema po funkcionalnosti odgovaraju broju lica koja se stručno usavršavaju, kao i da obezbedi sve uslove u skladu sa propisima o bezbednosti i zaštiti na radu.

Poslodavac koji ima do 5 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi jednog nezaposlenog, poslodavac koji ima od 6 do 10 zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi dva nezaposlena, a poslodavac koji ima 11 i više zaposlenih ima pravo da u program stručne prakse uključi nezaposlene čiji broj ne može biti veći od 20% ukupnog broja zaposlenih.

Dokumentacijaza podnošenje zahteva:

–          zahtev za učešće u programu, sa planom i programom stručnog usavršavanja nezaposlenih, na propisanom obrascu filijale Loznica;

–          fotokopija rešenja nadležnog organa o upisu u registar, ukoliko podnosilac zahteva nije registrovan u APR; ukoliko delatnost obavlja izvan sedišta poslodavca (izdvojeno mesto), odnosno u izdvojenom organizacionom delu (ogranak) – izvod iz registra ili odluka nadležnog organa o obrazovanju organizacionih delova;

–          uverenje Poreske uprave o izmirenim obavezama na ime poreza i doprinosa do meseca koji prethodi mesecu u kome je podnet zahtev – za poslodavca koji paušalno izmiruje poreske obaveze;

–          izvod iz pojedinačne poreske prijave o obračunatim porezima i doprinosima, štampan iz elektronske baze podataka Poreske uprave (EBP-PURS), overen od strane poslodavca, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–          izvod iz banke o plaćenom porezu i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, za prijave podnete u tri meseca koja prethode mesecu u kome je podnet zahtev;

–          izvod iz akta o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca gde je kao uslov za rad na određenim poslovima predviđeno radno angažovanje lica određenog profila, odnosno zanimanja;

–          dokaz o kadrovskim kapacitetima za usavršavanje lica, i to:

  • dokaz o zaposlenju mentora kod podnosioca zahteva (potvrda o prijavi na obavezno socijalno osiguranje – obrazac M-A),
  • dokaz o kvalifikacijama mentora (diploma/sertifikat/ licenca/ uverenje),
  • dokaz o radnom iskustvu mentora u struci (ugovor o radu, potvrda poslodavca o radnom iskustvu i sl.).

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik  zadržava pravo da traži i druge dokaze relevantne za odlučivanje o zahtevu podnosioca.

 

Način podnošenja zahteva

Zahtev za učešće u programu podnosi se filijali Loznica-ispostavi Mali Zvornik, neposredno ili putem pošte, na propisanom obrascu koji se može dobiti u navedenoj filijali ili preuzeti sa sajta www.nsz.gov.rs.

IV DONOŠENJE ODLUKE

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se na osnovu provere i bodovanja podnetog zahteva za učešće u programu.

Provera podnetih zahteva

Filijala Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik proverava usklađenost podnetog zahteva i priložene dokumentacije sa uslovima iz Javnog poziva. U cilju provere ispunjenosti uslova filijala Loznica i opština Mali Zvornik  zadržavaju pravo da izvrše službeni obilazak poslodavca.

Bodovanje podnetih zahteva

Prilikom bodovanja zahteva uzimaju se u obzir sledeći kriterijumi:

 

BODOVNA LISTA

Br.

Kriterijumi

Bodovi

1.

Kadrovski kapaciteti

Mentor poseduje istu struku i ima više od 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima više od 48 meseci radnog iskustva na tim poslovima

20

Mentor poseduje istu struku i ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima od 36 do 48 meseci radnog iskustva na tim poslovima

15

Mentor poseduje istu struku i ima od 12 do 24 meseca radnog iskustva

ili

mentor poseduje stručna i praktična znanja za obavljanje poslova na kojima se stručno osposobljava lice i ima od 24 do 36 meseci radnog iskustva na tim poslovima

10

2.

Dužina obavljanja delatnosti

Poslovanje 1 godina i više

20

 

Poslovanje do 1 godine

10

3.

Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse

Više od 70% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

20

 

50-70% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

15

30-50% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

12

11-30% zaposlenih lica po završetku programa stručne prakse

10

 

Poslodavac ranije nije koristio finansijska sredstva ili ugovorna obaveza poslodavca još traje

20

4.

Delatnost poslodavca (pretežna)

Proizvodna

20

Uslužna

15

Ostalo

10

5.

Program stručnog usavršavanja

U potpunosti zadovoljava – detaljno razrađen program koji ispunjava uslove za stručno usavršavanje (detaljno su razrađeni svi elementi programa sa jasno vidljivim vezama i ishodima na mesečnom nivou) i definisanim stručnim kompetencijama, znanjima i veštinama

20

 

Optimalno zadovoljava – dostavljen program sa navedenim stručnim kompetencijama, znanjima i veštinama koje će se biti stečene tokom programa stručnog usavršavanja, vidljive veze između elemenata programa

15

 

Minimalno zadovoljava – oblasti učenja, poslovi i zadaci na mesečnom nivou su više informativnog karaktera, bez detaljnog razrađivanja i jasno vidljivih veza između elemenata programa

10

 

MAKSIMALAN BROJ BODOVA

100

 

Kriterijum „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“ odnosi se na program stručne prakse sproveden u organizaciji filijale Loznica i opštine Mali Zvornik po javnim pozivima od 2012. do 2015. godine.

Ukoliko više poslodavaca ostvari isti broj bodova primenom navedenih kriterijuma, prednost će se dati poslodavcu koji je ostvario veći broj bodova kod kriterijuma „Prethodno korišćena sredstva Nacionalne službe po programu stručne prakse“, zatim „Program stručnog usavršavanja“, zatim „Kadrovski kapaciteti“, zatim „Delatnost poslodavca (pretežna)“ i na kraju kriterijum „Dužina obavljanja delatnosti“.

Dinamika odlučivanja

Odluka o sprovođenju programa stručne prakse donosi se u roku do 30 dana od dana podnošenja zahteva. Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje do 49 nezaposlenih donosi direktor nadležne filijale Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik, po ovlašćenju direktora Nacionalne službe , a po pribavljenom mišljenju Lokalnog saveta za zapošljavanje.

Odluku o sprovođenju programa stručne prakse kojom se uključuje 50 i više nezaposlenih donosi direktor Nacionalne službe u saradnji sa opštinom Mali Zvornik uz prethodnu saglasnost Upravnog odbora, a na osnovu predloga Komisije za dodatno obrazovanje i obuke, koju imenuje Upravni odbor Nacionalne službe.

Filijali Loznica u saradnji sa opštinom Mali Zvornik zadržava pravo da prilikom odlučivanja po podnetom zahtevu izvrši korekciju broja lica, u skladu sa raspoloživom kvotom koja je opredeljena za filijalu.

V ZAKLJUČIVANJE UGOVORA

Rok za realizaciju odluke o sprovođenju programa, odnosno zaključivanje ugovora kojim se uređuju međusobna prava i obaveze je do 45 dana od dana donošenja odluke.

U cilju zaključivanja ugovora sa poslodavcem i angažovanim licima, poslodavac je u obavezi da filijali Loznica dostavi potpisan ugovor o stručnom usavršavanju sa nezaposlenim.

Filijala Loznica će, na osnovu dostavljene dokumentacije, sa poslodavcem, angažovanim licem na stručnoj praksi i opštinom Mali Zvornik  zaključiti ugovore kojima se regulišu međusobna prava i obaveze. 

Datum početka sprovođenja programa stručne prakse mora biti posle datuma donošenja odluke o sprovođenju programa stručne prakse i u toku kalendarske godine u kojoj je doneta odluka.

Dokumentacija za zaključivanje ugovora sa licem na stručnoj praksi:

–          fotokopija/očitana lična karta,

–          fotokopija kartice tekućeg računa.

VI OBAVEZE IZ UGOVORA

Poslodavac je u obavezi da:

–          nezaposlenom omogući sticanje odgovarajućih posebnih praktičnih znanja i veština, u skladu sa programom usavršavanja;

–          dostavlja filijali Loznica izveštaje o prisutnosti nezaposlenog na stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          dostavi filijali Loznica izveštaj o obavljenoj stručnoj praksi, u skladu sa ugovorom;

–          izda uverenje o završenoj stručnoj praksi sa navedenim znanjima, veštinama i kompetencijama;

–          omogući filijali Loznica i opštini Mali Zvornik kontrolu realizacije ugovornih obaveza i

–          obavesti filijalu Loznica i opštinu Mali Zvornik o svim promenama koje su od značaja za realizaciju ugovora u roku od 8 dana od dana nastanka promene.

 

U slučaju prekida programa stručne prakse nezaposlenog, poslodavac može da u roku od 30 dana od dana prekida izvrši zamenu sa drugim nezaposlenim koji ispunjava potrebne uslove, za preostalo vreme definisano ugovorom uvećanim za period sprovedene zamene.

 

VII OSTALE INFORMACIJE

 

Informacije o programu mogu se dobiti u filijala Loznica-ispostavi Mali Zvornik na telefone 015/879-710, 015/879-709 ,  015/471-969 

Javni poziv je otvoren od 20.07.2016. godine i trajaće do utroška raspoloživih sredstava izdvojenih za ovu namenu, a najkasnije do 30.11.2016. godine.

 

Tekst Javnog poziva>>>

Obrazac Zahteva>>>