Na osnovu člana 15. Zakona o lokalnim izborima ( „Službeni glasnik RS” broj 129/2007, 34/2010 i 54/2011) i člana 33 Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 24. april 2016. godine („Službeni glasnik RS” broj 22/16),  Izborna komisija opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana 12.03.2016. godine, donela je  

Z A K LJ U Č A K

 

    I    Grupom građana u smislu predlagača kandidata za odbornike Skupštine opštine Mali Zvornik na izborima za odbornike koji će se održati 24.04.2016. godine, smatraće se grupe građana koje obrazuje najmanje 10 (deset) birača sa prebivalištem na teritoriji malog Zvornika, pisanim sporazumom koji se overava kod javnog beležnika, u sudu ili kod nadležne opštinske uprave. 

    Sporazum o obrazovanju grupe građana obavezno sadrži cilj obrazovanja grupe građana, naziv grupe građana, ako je određen, naziv izborne liste, podatke o licima koja su je obrazovala (ime i prezime, JMBG i prebivalište i adresa stana, navedeni prema podacima iz lične karte) i podatke o licu koje je ovlašćeno za podnošenje izborne liste. 

    Prilikom predaje Izborne liste čiji je predlagač Grupa građana, obavezno se podnosi sporazum o obrazovanju grupe građana, kao i potvrde o izbornom pravu za sva lica koja čine grupu građana. 

    Izbornu listu u ime grupe građana podnosi lice koje je sporazumom o obrazovanju grupe građana ovlašćeno za podnošenje izborne liste. 

    Kod izborne liste grupe građana, naziv podnosioca mora na početku naziva da ima oznaku „Grupa građana“. 

    Ako grupa građana ima naziv, ona je dužna da u izbornoj listi kao naziv podnosioca, posle reči „Grupa građana“, navede svoj naziv iz sporazuma o obrazovanju grupe građana. 

    Naziv grupe građana ne može da sadrži reč „stranka“ ni u jednom padežu, niti naziv registrovane političke stranke, uključujući i skraćeni naziv registrovane političke stranke. 

     II Podnosilac izborne liste kandidata za odbornike Skupštine opštine Mali Zvornik ne može biti koalicija koju čine politička stranka i grupa građana.

  

IZBORNA KOMISIJA OPŠTINE MALI ZVORNIK 

Broj: 013-6
U Malom Zvorniku
Dana, 12.03.2016. godine                                                 
                                                                      PREDSEDNIK 
                                                               Gordana Vasilić, s.r.

Zaključak