Objavljeno dana 23.10.2017. godine

U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik usvojenim Odlukom o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447 od 22.12.2016. godine i Odluke o usvajanju Ispravke teksta lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447/2016-3 od 17.03.2017. godine, opština Mali Zvornik dana 23.10.2017. godine, r a s p i s u j e 

JAVNI POZIV

POSLODAVCIMA ZA DODELU SUBVENCIJA
ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2017. GODINI 

Subvencija za otvaranje novih radnih mesta odobrava se poslodavcima radi zapošljavanje 38 nezaposlenih lica koja se vode na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje, filijala Loznica-ispostava Mali Zvornik (u daljem tekstu: Nacionalna služba).

Subvencija se odobrava u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu  poslodavcima koji zapošljavaju 2 i više  nezaposlena lica.

Javni poziv

Zahtev sa biznis planom