Skupština opštine Mali Zvornik je najviši organ Opštine koji vrši osnovne nadležnosti lokalne vlasti utvrđene Ustavom, Zakonom i Statutom.

Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.

Predsednik Skupštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev Predsednika opštine, Opštinskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.

Ako predsednik Skupštine ne zakaže sednicu u datom roku, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava joj odbornik koga odredi podnosilac zahteva.

Predsednik Skupštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština.

Sednice Skupštine opštine su javne. Za javnost rada Skupštine odgovoran je Predsednik Skupštine.

Sednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici sredstava informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača, predstavnici državnih organa, javnih preduzeća, ustanova, službi i mesnih zajednica čije prisustvo predsednik Skupštine opštine odobri.

Skupština opštine u skladu sa zakonom:

1) donosi Statut Opštine i Poslovnik Skupštine;

2) donosi budžet i završni račun Opštine;

3) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;

4) donosi program razvoja Opštine i pojedinih delatnosti;

5) donosi Urbanistički plan Opštine i uređuje korišćenje građevinskog zemljišta;

6) donosi propise i druge opšte akte;

7) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;

8) osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije, utvrđene statutom Opštine i vrši nadzor nad njihovim radom, razmatra izveštaje o radu i daje saglasnost na programe rada korisnika budžeta.

9) imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute, u skladu sa zakonom;

10) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;

11) postavlja i razrešava sekretara Skupštine;

12) bira i razrešava predsednika opštine, a na predlog predsednika opštine, bira zamenika predsednika opštine i članove Opštinskog veća;

13) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu.

14) utvrđuje naknadu za uređivanje i korišćenje građevinskog zemljišta;

15) donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;

16) donosi akta o udruživanju sredstava sa drugim jedinicama lokalne samouprave i subjektima radi ostvarivanja zajedničkih projekata;

17) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;

18) daje mišljenje o republičkom i regionalnom prostornom planu;

19) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;

20) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;

21) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.

IV. ORGANI OPŠTINE

1. Skupština opštine

Položaj Skupštine opštine
Član 29.

Skupština opštine je najviši organ Opštine koji vrši osnovne funkcije lokalne vlasti, utvrđene Ustavom, zakonom i ovim statutom.

Sastav Skupštine opštine
Član 30.

Skupštinu opštine čine odbornici koje biraju građani na neposrednim izborima, tajnim glasanjem, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Sazivanje konstitutivne sednice
Član 31.

Sednicu novog saziva Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine opštine prethodnog saziva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora.
Ukoliko predsednik Skupštine opštine iz prethodnog saziva ne sazove sednicu novog saziva u roku iz stava 1. ovog člana, sednicu novog saziva sazvaće najstariji odbornik u roku od 15 dana od isteka roka iz stava 1. ovog člana.
Sednicom predsedava najstariji odbornik do izbora predsednika Skupštine opštine.

Konstituisanje Skupštine
Član 32.

Skupština opštine se smatra konstituisanom izborom predsednika Skupštine opštine i postavljenjem sekretara Skupštine opštine.

Broj odbornika
Član 33.

Skupština opštine ima 29 odbornika.

Mandat
Član 34.

Odbornici se biraju na četiri godine.
Odborniku počinje i prestaje odbornički mandat pod uslovima i na način utvrđen zakonom.

Zakletva
Član 35.

Izabrani odbornici polažu zakletvu koja glasi: „Zaklinjem se da ću se u radu Skupštine opštine Mali Zvornik pridržavati Ustava, zakona i Statuta opštine Mali Zvornik, i da ću časno i nepristrasno vršiti dužnost odbornika, rukovodeći se interesima građana.“

Nespojivost funkcija
Član 36.

Odbornik ne može biti zaposleni u Opštinskoj upravi i lice koje imenuje, odnosno postavlja Skupština opštine.
Ako zaposleni u Opštinskoj upravi bude izabran za odbornika, prava i obaveze po osnovu rada miruju mu dok traje njegov odbornički mandat.
Danom potvrđivanja odborničkog mandata licima koja je imenovala, odnosno postavila Skupština opštine prestaje funkcija na koju su imenovana, odnosno postavljena.

Imunitet odbornika
Član 37.

Odbornik ne može biti pozvan na krivičnu odgovornost, pritvoren ili kažnjen zbog iznetog mišljenja ili davanja glasa na sednici Skupštine opštine i radnih tela.

Prava i dužnosti odbornika
Član 38.

Pravo je i dužnost odbornika da učestvuje u radu Skupštine opštine i njenih radnih tela, predlaže Skupštini opštine raspravu o određenim pitanjima, predlaže radnom telu Skupštine opštine da organizuje javno slušanje o predlozima propisa i odluka o kojima odlučuje Skupština opštine, podnosi predloge odluka i drugih akata iz nadležnosti Skupštine opštine i daje amandmane na predloge propisa, postavlja pitanja vezana za rad organa Opštine i učestvuje u drugim aktivnostima Skupštine opštine.
Pravo je odbornika da bude redovno obaveštavan o pitanjima od uticaja na vršenje odborničke dužnosti, da na lični zahtev dobije od organa i službi Opštine podatke koji su mu potrebni za rad, kao i stručnu pomoć u pripremanju predloga za Skupštinu opštine.
Za blagovremeno dostavljanje obaveštenja, traženih podataka, spisa i uputstava odgovoran je sekretar Skupštine opštine, a načelnik Opštinske uprave kada se obaveštenje, traženi podatak, spis i uputstvo odnose na delokrug i rad Opštinske uprave.
Odbornik ima pravo na zaštitu mandata, uključujući i sudsku zaštitu, koja se ostvaruje shodnom primenom zakona kojim se uređuje zaštita izbornog prava u izbornom postupku.
Prava i dužnosti odbornika bliže se određuju poslovnikom Skupštine opštine.

Naknade i druga primanja odbornika
Član 39.

Pravo odbornika na naknadu za rad, putne troškove za dolazak i odlazak na sednicu Skupštine opštine i njenih radnih tela, dnevnice i na naknadu drugih troškova vezanih za vršenje odborničke funkcije uređuje se posebnom odlukom Skupštine opštine.

Nadležnost Skupštine opštine
Član 40.

Skupština opštine, u skladu sa zakonom:
1) donosi Statut opštine i poslovnik Skupštine opštine;
2) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3) utvrđuje stope izvornih prihoda Opštine, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksa i naknada;
4) donosi plan razvoja Opštine, planske dokumente javnih politika, srednjoročne planove i druge planske dokumente, u skladu sa zakonom;
5) donosi prostorni i urbanistički plan Opštine;
6) donosi propise i druge opšte akte iz nadležnosti opštine;
7) bira i razrešava lokalnog ombudsmana;
8) raspisuje opštinski referendum i referendum na delu teritorije Opštine, izjašnjava se o predlozima sadržanim u građanskoj inicijativi i utvrđuje predlog odluke o samodoprinosu;
9) obrazuje i uređuje organizaciju i rad organizacija i službi za potrebe Opštine;
10) osniva javna preduzeća i društva kapitala za obavljanje delatnosti od opšteg interesa u skladu sa zakonom i ovim statutom, daje saglasnost na zakonom određene opšte i druge pravne akte i radnje javnog preduzeća, odnosno društva kapitala, radi zaštite opšteg interesa;
11) osniva ustanove i organizacije u oblasti predškolskog obrazovanja i vaspitanja, osnovnog obrazovanja, kulture, socijalne zaštite, primarne zdravstvene zaštite, fizičke kulture, sporta, dečje zaštite i turizma, prati i obezbeđuje njihovo funkcionisanje;
12) imenuje i razrešava nadzorni odbor i direktora javnog preduzeća čiji je osnivač, daje saglasnost na statut javnog preduzeća i vrši druga prava osnivača u skladu sa zakonom i osnivačkim aktom;
13) imenuje i razrešava upravni odbor, nadzorni odbor i direktora ustanove, organizacije i službe čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
14) bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
15) postavlja i razrešava sekretara i zamenika sekretara Skupštine;
16) bira i razrešava predsednika Opštine i, na predlog predsednika Opštine, bira zamenika predsednika Opštine i članove Opštinskog veća;
17) imenuje i razrešava glavnog urbanistu;
18) usvaja Kadrovski plan;
19) uređuje uslove i način obavljanja komunalnih delatnosti, prava i obaveze korisnika komunalnih usluga, obim i kvalitet komunalnih usluga i način vršenja nadzora nad obavljanjem komunalnih delatnosti, osniva javna preduzeća za obavljanje komunalne delatnosti, odnosno poverava obavljanje tih delatnosti društvu kapitala ili preduzetniku, propisuje opšte uslove održavanja komunalnog reda i mere za njihovo sprovođenje;
20) donosi godišnje i srednjoročne programe uređivanja građevinskog zemljišta; odlučuje o otuđenju građevinskog zemljišta u skladu sa zakonom i propisom Opštine;
21) donosi lokalnu stambenu strategiju u skladu sa Nacionalnom stambenom strategijom, akcioni plan za njeno sprovođenje i programe stambene podrške, može osnovati javnu stambenu agenciju u skladu sa zakonom, kao i pravno lice za obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti stanovanja;
22) uređuje korišćenje poslovnog prostora koji je u javnoj svojini Opštine, uređuje visinu zakupnine poslovnog prostora i vrši druge poslove u vezi sa korišćenjem poslovnog prostora, u skladu sa zakonom i drugim aktima Opštine;
23) uređuje kriterijume i postupak davanja stanova u zakup i njihove kupovine;
24) propisuje visinu zakupnine za korišćenje stambenih zgrada, stanova i garaža u javnoj svojini Opštine;
25) bliže uređuje korišćenje, održavanje i upravljanje stvarima u javnoj svojini Opštine;
26) uređuje način korišćenja prevoznih sredstava u javnoj svojini Opštine;
27) uređuje bliže uslove za obavljanje taksi prevoza putnika;
28) donosi programe korišćenja i zaštite prirodnih vrednosti i programe zaštite životne sredine, odnosno lokalne akcione i sanacione planove, u skladu sa strateškim dokumentima i interesima i specifičnostima Opštine i utvrđuje posebnu naknadu za zaštitu i unapređenje životne sredine;
29) donosi godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta, utvrđuje protiverozione mere i njihovo sprovođenje, odlučuje o privođenju pašnjaka drugoj kulturi;
30) donosi program razvoja turizma u skladu sa Strategijom; utvrđuje visinu boravišne takse na teritoriji Opštine;
31) donosi lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije na nivou Opštine i obrazuje stalno radno telo za praćenje sprovođenja lokalnog akcionog plana;
32) donosi program kontrole i smanjenja populacije napuštenih pasa i mačaka, uređuje držanje i zaštitu domaćih životinja i kućnih ljubimaca, u skladu sa zakonom;
33) donosi operativni plan za vode II reda, određuje mesto i način korišćenja vode za rekreaciju, uključujući i kupanje;
34) donosi akcioni plan za sprovođenje Nacionalne strategije za mlade na teritoriji Opštine, može osnovati kancelariju za mlade;
35) donosi program i plan energetske efikasnosti;
36) uređuje postupak pribavljanja i otuđenja nepokretnosti u javnoj svojini Opštine, zasnivanju hipoteke na nepokretnostima u javnoj svojini Opštine, kao i o prenosu prava svojine na drugog nosioca prava javne svojine;
37) odlučuje o ulaganju stvari u javnoj svojini Opštine i prava u kapital javnog preduzeća i društva kapitala čiji je osnivač, u skladu sa zakonom;
38) odlučuje o prenosu prava korišćenja na stvarima u svojini Opštine, ustanovama, javnim agencijama i drugim organizacijama čiji je osnivač Opština;
39) odlučuje o davanju koncesije kada su javna tela i predmet koncesije u nadležnosti Opštine, daje saglasnost na koncesioni akt;
40) daje saglasnost i usvaja predlog projekta javno-privatnog partnerstva, daje saglasnost na nacrt javnog ugovora u projektu javno-privatnog partnerstva i daje ovlašćenje predsedniku Opštine da potpiše javni ugovor u ime Opštine;
41) obrazuje Štab za vanredne situacije, donosi plan i program razvoja sistema zaštite i spasavanja;
42) obrazuje robne rezerve i utvrđuje njihov obim i strukturu;
43) utvrđuje opštinske takse i druge lokalne prihode koji Opštini pripadaju po zakonu;
44) utvrđuje visinu doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta;
45) utvrđuje naknadu za komunalne usluge i daje saglasnost na odluku o promeni cena komunalnih usluga, u skladu sa zakonom;
46) utvrđuje kriterijume i postupak za regresiranje troškova boravka u predškolskoj ustanovi za decu iz materijalno ugroženih porodica;
47) donosi akt o javnom zaduživanju Opštine, u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
48) propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
49) daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
50) osniva stalna i povremena radna tela za razmatranje pitanja iz njene nadležnosti;
51) podnosi inicijativu za pokretanje postupka osnivanja, ukidanja ili promene teritorije Opštine;
52) predlaže Vladi Republike Srbije utvrđivanje javnog interesa za eksproprijaciju u korist Opštine;
53) daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
54) razmatra izveštaj o radu i daje saglasnost na program rada korisnika budžeta;
55) odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, humanitarnim i drugim organizacijama;
56) informiše javnost o svom radu;
57) pokreće postupak za ocenu ustavnosti i zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
58) može da organizuje službu pravne pomoći građanima;
59) uređuje organizaciju i rad mirovnih veća;
60) utvrđuje praznik Opštine;
61) daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja Opštine;
62) uređuje postupak, uslove i kriterijume za dodeljivanje javnih priznanja i počasnih zvanja koje dodeljuje Opština i odlučuje o dodeli javnih priznanja i počasnih zvanja;
63) odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
64) razmatra i usvaja godišnje izveštaje o radu javnih preduzeća, ustanova i drugih javih službi čiji je osnivač ili većinski vlasnik opština;
65) razmatra izveštaje Saveta za međunacionalne odnose;
66) razmatra izveštaj o radu lokalnog ombudsmana,
67) razmatra godišnji izveštaj glavnog urbaniste o stanju u prostoru;
68) usvaja Etički kodeks ponašanja funkcionera (u daljem tekstu: Etički kodeks);
69) donosi mere i usvaja preporuke za unapređenje ljudskih i manjinskih prava;
70) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.

Kvorum za rad i odlučivanje
Član 41.

Skupština opštine odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja odbornika.
Skupština opštine odlučuje većinom glasova prisutnih odbornika, ukoliko zakonom ili ovim statutom nije drukčije određeno.
Skupština opštine većinom glasova od ukupnog broja odbornika:
1) donosi Statut;
2) donosi budžet i usvaja završni račun budžeta;
3) donosi plan razvoja Opštine i strategije kojima se utvrđuju pravci delovanja Opštine u određenoj oblasti;
4) donosi prostorni plan;
5) donosi urbanističke planove;
6) odlučuje o javnom zaduživanju Opštine;
7)odlučuje o saradnji i udruživanju sa drugim jedinicama lokalne samouprave i o saradnji sa jedinicama lokalne samouprave u drugim državama;
8) odlučuje o obrazovanju, području za koje se obrazuje, promeni područja i ukidanju mesnih zajednica i drugih oblika mesne samouprave;
9)odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta;
10) utvrđuje praznik opštine
11) odlučuje o dodeli zvanja „počasni građanin“ Opštine;
12) usvaja Etički kodeks i
13)odlučuje i u drugim slučajevima utvrđenim zakonom i ovim statutom.

Sazivanje
Član 42.

Sednicu Skupštine opštine saziva predsednik Skupštine opštine, po potrebi, a najmanje jednom u tri meseca.
Predsednik Skupštine opštine je dužan da sednicu zakaže na zahtev predsednika Opštine, Opštinskog veća ili jedne trećine odbornika, u roku od sedam dana od dana podnošenja zahteva, tako da dan održavanja sednice bude najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja zahteva.
U situacijama koje opravdavaju hitnost u sazivanju sednice, predsednik Skupštine opštine može zakazati sednicu u roku koji nije kraći od 24 časa od prijema zahteva.
Zahtev za sazivanje sednice iz stava 3. ovog člana mora da sadrži razloge koji opravdavaju hitnost sazivanja, kao i obrazloženje posledica koje bi nastupile njenim ne sazivanjem.
Minimalan rok za sazivanje sednice Skupštine opštine iz stava 3. ovog člana, ne odnosi se na sazivanje sednice Skupštine opštine u uslovima proglašene vanredne situacije.
Ako predsednik Skupštine opštine ne zakaže sednicu u roku iz stava 2. ovog člana, sednicu može zakazati podnosilac zahteva, a predsedava odbornik koga odredi podnosilac zahteva.
Predsednik Skupštine opštine može odložiti sednicu koju je sazvao samo u slučaju kada ne postoji kvorum potreban za rad, a u drugim slučajevima o odlaganju sednice odlučuje Skupština opštine.

Javnost rada
Član 43.

Sednice Skupštine opštine su javne.
Za javnost rada Skupštine opštine odgovoran je predsednik Skupštine opštine.
Pozivi i materijal za sednice Skupštine opštine dostavljaju se sredstvima informisanja radi upoznavanja javnosti.
Sednicama Skupštine opštine mogu prisustvovati predstavnici sredstava javnog informisanja, ovlašćeni predstavnici predlagača, kao i druga zainteresovana lica, u skladu sa poslovnikom Skupštine opštine.
U slučaju da ne postoji mogućnost da svi zainteresovani prisustvuju sednici Skupštine, predsednik Skupštine će odlučiti kome će omogućiti prisustvo sednici polazeći od redosleda prijavljivanja i interesa prijavljenih za tačke na dnevnom redu.
Skupština opštine može odlučiti da sednica Skupštine ne bude javna iz razloga bezbednosti i drugih razloga utvrđenih zakonom.

Predsednik Skupštine opštine Mali Zvornik
Odbornici Skupštine opštine Mali Zvornik

Aktuelne vesti u vezi sa sednicama Skupštine opštine Mali Zvornik:

Učitajte još vesti