Скупштина општине Мали Зворник је највиши орган Општине који врши основне надлежности локалне власти утврђене Уставом, Законом и Статутом.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине је дужан да седницу закаже на захтев Председника општине, Општинског већа или једне трећине одборника, у року од седам дана од дана подношења захтева, тако да дан одржавања седнице буде најкасније у року од 15 дана од дана подношења захтева.

Ако председник Скупштине не закаже седницу у датом року, седницу може заказати подносилац захтева, а председава јој одборник кога одреди подносилац захтева.

Председник Скупштине може одложити седницу коју је сазвао само у случају када не постоји кворум потребан за рад а у другим случајевима о одлагању седнице одлучује Скупштина.

Седнице Скупштине општине су јавне. За јавност рада Скупштине одговоран је Председник Скупштине.

Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава информисања, овлашћени представници предлагача, представници државних органа, јавних предузећа, установа, служби и месних заједница чије присуство председник Скупштине општине одобри.

Скупштина општине у складу са законом:

1) доноси Статут Општине и Пословник Скупштине;

2) доноси буџет и завршни рачун Општине;

3) утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

4) доноси програм развоја Општине и појединих делатности;

5) доноси Урбанистички план Општине и уређује коришћење грађевинског земљишта;

6) доноси прописе и друге опште акте;

7) расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

8) оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене статутом Општине и врши надзор над њиховим радом, разматра извештаје о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

9) именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;

10) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

11) поставља и разрешава секретара Скупштине;

12) бира и разрешава председника општине, а на предлог председника општине, бира заменика председника општине и чланове Општинског већа;

13) утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону.

14) утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;

15) доноси акт о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;

16) доноси акта о удруживању средстава са другим јединицама локалне самоуправе и субјектима ради остваривања заједничких пројеката;

17) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

18) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

19) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

20) даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;

21) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом.

Актуелне вести у вези са седницама Скупштине општине Мали Зворник: