Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove na osnovu člana 45a Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik Republike Srbije“ br 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14) i člana 36-43, Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“ br. 64/2015), oglašava: 

RANI JAVNI UVID 

PLANA DETALJNE REGULACIJE ”STARI MOST” U MALOM ZVORNIKU 

RANI JAVNI UVID, obaviće se u trajanju od 15 dana u periodu od 20.04.2018 do 05.05.2018. godine, svakog radnog dana od 08 do 14 časova, u kancelariji broj 23. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku.

            Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, koja vrše rani javni uvid u planska dokumenta, u gore naznačenom terminu.

            Za vreme trajanja ranog javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na predložene izmene i dopune navedenih planskih akata u pismenoj formi Odeljenju za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove, u kancelariji broj 23. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku.

            Sva dodatna obaveštenja u vezi ranog javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/7 195-188 u kancelariji broj 23. u zgradi Skupštine opštine Mali Zvornik, ul. Kralja Petra l broj 38. U Malom Zvorniku. 

                                                    Odeljenje za privredu
                                          urbanizam i inspekcijske poslove
                                      OPŠTINSKA  UPRAVA  MALI ZVORNIK