Na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji (”Sl.glasnik RS”, br. Sl. gl. RS“ br. 72/09, 81/09-ispr.,64/10-odluka US,24/11,121/12, 42/13-odluka US,50/13-odluka US, 98/13-odluka US,132/14 i 145/14), Opštinska uprava Opštine Mali Zvornik, Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove oglašava 

RANI JAVNI UVID 

       1. Elaborata Plana Plana Generalne regulacije ”Drinsko priobalje”, u delovima katastarskih opština Mali Zvornik, Sakar, Budišić, Čitluk, Culine i Velika Reka u Opštini Mali Zvornnik. 

JAVNI UVID  obaviće se u periodu od 08.11.2017.godine do 22.11.2017. godine, svakog radnog dana od 8 do 14 časova, u kancelariji broj 28. u zgradi Skupštine  opštine Mali Zvornik,  ul.Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.

Odeljenje za privredu, urbanizam i inspekcijske poslove Opštinske uprave Opštine Mali Zvornik, pružiće sve potrebne informacije i stručnu pomoć svim zainteresovanim fizičkim i pravnim licima, koja vrše uvid u planska dokumenta, svakog radnog dana od 8 do 14 časova.

Za vreme trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe na nacrte planskih akata (planirana rešenja) u pismenoj formi Odeljenju za privredu, urbanizam i inspekcijske  poslove.

Javna sednica Komisije za planove Opštine Mali Zvornik održaće se u sali Opštinskog veća dana 06.12.2017 godine sa početkom u 13 časova ul. Kralja Petra I br.38. zgrada Skušštine Opštine Mali Zvornik.U toku javne sednice, sva fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom Plana detaljne regulacije u pisanom obliku mogu iste obrazložiti pred Komisijom za planove opštine Mali Zvornik.

Sva dodatna obaveštenja u vezi javnog uvida mogu se dobiti radnim danima na telefon broj 015/472-821 u kancelariji broj 28. u zgradi Skupštine  opštine Mali Zvornik, ul.Kralja Petra I broj 38. u Malom Zvorniku.