Скупштина општине има Председника Скупштине, који се бира из реда одборника.

Председник Скупштине општине Мали Зворник

Председник Скупштине организује рад Скупштине општине, сазива и председава њеним седницама, остварује сарадњу са председником Општине и Општинским већем, стара се о остваривању јавности рада, потписује акта која Скупштина општине доноси и обавља друге послове утврђене овим статутом и пословником Скупштине општине. Председник Скупштине се бира из реда одборника, на предлог најмање трећине одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине. Одборник може да учествује у предлагању само једног кандидата.

Радован Тадић
дипломирани правник

Тел: 065/83-62-818

Email: radovan.tadic@malizvornik.rs

Биографија

Радован Тадић је рођен 04.09.1951. године у селу Црнча, општина Љубовија. Основну школу завршио је у Малом Зворнику, а Средњу економску школу у Зворнику – БиХ.

На Правном факултету у Новом Саду дипломирао је 1977. године. По стицању услова Правосудни испит је положио 1982. године у Београду. Пред одласка на студије радио је у ЕИ –Технички сервис Тузла. По завршетку Правног факултета запослио се у предузећу ”21. мај” Београд, погон у Малом Зворнику на месту секретара. У ”21.мају” је обављао и послове вршиоца дужности директора.

Војску је одслужио у Титовом Велесу 1978-1979. године.

У Комуналном предузећу радио је као секретар предузећа.

Г-дин Радован Тадић радио је и као инспектор за сузбијање општег и привредног криминала у МУП-у Србије ОУП Мали Зворник. Адвокатуром се бавио око 2 године и уписан је у именик адвоката као први адвокат у историји општине Мали Зворник. Од 1985. године г-дин Радован Тадић обавља послове руководиоца Службе правних и општих послова у ЈП ”Дринске хидроелектране” ХЕ ”Зворник” Мали Зворник.

У периоду од 2004. до 2014. године успешно је обављао функцију председника Скупштине општине Мали Зворник, а од 2014. до маја месеца 2016. године функцију заменика председника Скупштине општине Мали Зворник.

Ожењен је и има двоје деце.

Секретар Скупштине општине Мали Зворник

Скупштина општине има секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља на четири године, на предлог председника Скупштине, и може бити поново постављен. Скупштина општине може, на образложен предлог председника Скупштине општине, разрешити секретара и пре истека мандата. Секретар може имати заменика који га замењује у случају његове одсутности. Заменик секретара Скупштине општине поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као и секретар.

Слађана Марковић
дипломирани правник

Канцеларија број: 21

Тел: 064/558-5657

Биографија

Слађана Марковић је рођена 24.04.1980. године у селу Цулине, општина Мали Зворник. Основну школу завршила је у Амајићу, а Гимназију у Малом Зворнику. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирала је 2008. године.

Током студија радила је У Друштвеном предузећу за производњу грађевинског материјала РАВНАЈА, Мали Зворник. По завршетку Правног факултета запослила се у Библиотеци „17.септембар“ у Малом Зворнику на месту библиотекара. Стручних испит у библиотечко -информационој делатности положила 2009. године, а државни стручни испит 2016. године.

У периоду од 2008. до 2012. године успешно је обављала функцију секретара Изборне комисије општине Мали Зворник, а од 2012. године функцију заменика секретара Изборне комисије општине Мали Зворник.

Удата је и има троје деце.