Председник општине је извршни орган општине и бира га Скупштина општине из реда одборника Скупштине општине. Председник Скупштине општине предлаже кандидата за Председника општине.

Кандидат за Председника општине предлаже кандидата за заменика Председника Општине из реда одборника, кога бира Скупштина општине на исти начин као Председника општине. Председнику општине и Заменику председника избором на ове функције престаје мандат одборника у Скупштини општине.

Председник општине и Заменик председника су на сталном раду у Општини.

Председник општине:

1)представља и заступа Општину;

2)предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;

3)наредбодавац је за извршење буџета;

4)оснива општинску службу за инспекцију и ревизију коришћења буџетских средстава;

5)даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

6) одлучује о давању на коришћење, односно у закуп, као и о отказу уговора о давању на коришћење, односно у закуп и стављању хипотеке на непокретности које користе органи Општине, уз сагласност Дирекције за имовину Републике Србије;

7)усмерава и усклађује рад Општинске управе;

8) доноси појединачне акте за које је овлашћен законом овим статутом или одлуком Скупштине општине;

9)информише јавност о свом раду;

10) подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежност

11)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје Зворник надлежности;

12)врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине и Општинске управе.

Председник општине има Заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Председник општине Мали Зворник

Зоран Јевтић
дипломирани инжењер рударства

Канцеларија број: 15

Тел: 015/471-300 – централа

Биографија

Зоран Јевтић је рођен 24. Децембра 1963. године у селу Сакар, општина Мали Зворник. Основну школу је завршио у Малом Зворнику, а Гимназију у Зворнику, БиХ.

Војску је одслужио у Шкофјој Лоци у Марибору, Словенија, од 1982. -1983. године.

На рударско – геолошком факултету у Тузли дипломирао, јануара 1988. године. Стручни испит за дипломираног инжењера рударства – смер експлоатациони положио марта 1991. године у Београду. Стручни испит о практичној оспособљености за обављање послова безбедности и здравља на раду положио јула 2009. године у Београду.

Запослен у предузећу „ Равнаја“ АД Мали Зворник, на месту Руководилац РЈ „ Каменолом „ и лице за безбедност и здравље на раду, у радном односу од 01.03.1988. године до 04.10.2012.године. Заменик председника СО-е од 28.05.2012. године до 04.10.2012. године, када је изабран за Заменика председника општине, где је био до 27.11.2013. године. За Председника општине је изабран 27.11.2014. године, где је до дана данашњег.

Члан је Српске напредне странке од 01.10.2008.године. Повереник ОО СНС Мали Зворник од 09.02.2010. године, а председник ОО СНС Мали Зворник од 29.07.2010.године.

Ожењен је и отац два сина.

Заменик председника општине Мали Зворник

Милош Радојчић
дипломирани правник

Канцеларија број: 15

Тел: 015/471-300 – централа

Email: milos.radojcic@malizvornik.rs

Биографија

Милош Радојчић је рођен 23.04.1986. године у Радаљу, општина Мали Зворник. Основну школу завршио је у Радаљу, а средњу школу у Зворнику, где је стекао звање Техничар друмског саобраћаја. На Правном факултету Универзитета у Београду дипломирао је 2012. године и стекао звање дипломирани правник.

Током студија радио је у Привредном друштву ”СКРОЗ” ДОО Велика Река. По завршетку Правног факултета радио је као правни саветник у Земљорадничкој задрузи ”НЕВАЧЕ” Велика Река. У току студија похађао је семинар у области заштите животне средине и области права као што су:

  • “Значај лобирања у савременом друштву”
  • “Активни грађани”
  • “Цивилно друштво Србије у процесу ЕУ интеграција: усвајање вредности и унапређење дијалога”
  • “Недеља социјалдемократије”, као и многе друге семинаре.

Члан је европског удружења правника ”ELSA”.

У периоду од 2016. до данашњег дана успешно је обављао функцију заменика председника општине Мали Зворник.

Познаје рад на рачунару, напредни ниво. Говори руски и енглески језик. Има положен возачки испит ”Е” категорије.

Ожењен је и отац једног детета.