Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Opštinska uprava
Broj: 06-2198
Dana: 12.11.2015.godine
Mali Zvornik 

Na osnovu člana 16. Zakona o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“, br.128/14), načelnik Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, donosi: 

     P R A V I L N I K

O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA I DRUGIM PITANJIMA OD  ZNAČAJA  ZA UNUTRAŠNJE UZBUNJIVANJE U
OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE MALI ZVORNIK

 Član 1.

            Ovim Pravilnikom uređuje se postupak unutrašnjeg uzbunjivanja, način određivanja ovlašćenog lica kod poslodavca, kao i druga pitanja od značaja za unutrašnje uzbunjivanje u Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik (u daljem tekstu: Poslodavac). 

Član 2.

            Poslodavac koji ima više od deset zaposlenih određuje lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača (u daljem tekstu: Zakon). 

Član 3.

            Dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, pismeno ili usmeno.

Član 4.

            Pismeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može se učiniti neposrednom predajom pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, običnom ili preporučenom pošiljkom, kao i elektronskom poštom, u skladu sa Zakonom, ukoliko postoje tehničke mogućnosti.

            Usmeno dostavljanje informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši se usmeno na zapisnik.

            Ukoliko se dostavljanje informacije vrši neposredno predajom pismena ili usmeno, o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sasatavlja se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, i to prilikom predaje pismena odnosno prilikom uzimanja pismene izjave od uzbunjivača.

            Ukoliko se dostavljanje pismena o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem vrši običnom ili preporučenom pošiljkom, odnosno elektronskom poštom, izdaje se potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. U tom slučaju se kao datum prijema kod preporučene pošiljke navodi datum predaje pošiljke pošti, a kod obične pošiljke datum prijema pošiljke kod poslodavca.

            Ako je podnesak upućen elektornskom poštom kao vreme podnošenja poslodavcu smatra se vreme koje je naznačeno u potvrdi o prijemu elektornske pošte, u skladu sa Zakonom. 

Član 5.

            Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem sadrži:

            – kratak opis činjeničnog stanja o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, vreme,

            – mesto i način dostavljanja informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, broj i opis priloga podnetih uz informaciju o unutrašnjem uzbunjivanju,

            – podatke o tome da li uzbunjivač želi da podaci o njegovom identitetu ne budu otkiveni,

            – podatke o poslodavcu, pečat poslodavca, potpis lica ovlašćenog za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

            Potvrda o prijemu informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može sadržati potpis uzbunjivača i podatke o uzbunjivaču, ukoliko on to želi. 

Član 6.

            Obične i preporučene pošiljke ne kojima je označeno da se upućuje licu ovlašćenom za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem kod poslodavca ili na kojima je vidljivo na omotu da se radi o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem može da otvori samo lice ovlašćeno za prijem informacije i vođenje postupka u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem. 

Član 7.

            U slučaju anonimnih obaveštenja, postupa se u skladu sa Zakonom o zaštiti uzbunjivača („Službeni glasnik RS“, br.128/14).

            U cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, preduzimaju se odgovarajuće radnje, o čemu se obaveštava poslodavac, kao i uzbunjivač, ukoliko je to moguće na osnovu raspoloživih podataka.

Član 8.

            Ako se uzimaju izjave od lica, u cilju provere informacije u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, o tome se sastavlja zapisnik.

            Na sadržinu zapisnika, može se staviti prigovor. 

Član 9.

            Po okončanju postupka sastavlja se izveštaj o preduzetim radnjama u postupku o informaciji u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem, predlažu mere radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica, štetne radnje u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem.

            Izveštaj iz stava 1. ovog člana, dostavlja se poslodavcu i uzbunjivaču, o kome se uzbunjivač može izjasniti.

            Radi otklanjanja uočenih nepravilnosti i posledica štetne radnje nastale u vezi sa unutrašnjim uzbunjivanjem mogu da se preduzmu odgovarajuće mere na osnovu izveštaja iz stava 1. ovog člana.

Član 10.

            Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

                                                                                     Načelnik OU

                                                                          Vladimir Petrović, s.r.


Ovaj Pravilnik objavljen je dana 12.11.2015.godine na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i stupa na snagu 20.11.2015.godine. 

Pravilnik>>>