30.07.2019. godine

Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI 

         Utvrđeni Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik daje se na javnu raspravu od 30.07.2019 do 14.08. 2019. godine.

 Izveštaj o održanoj Javnoj raspravi>>>

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Opštinsko veće
Broj: 06- 1370/1
Dana, 30.07.2019. godine
MALI  ZVORNIK

Na osnovu člana 114. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik upućuje 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE U JAVNOJ RASPRAVI 

Utvrđeni Nacrt Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik daje se na javnu raspravu od 30.07.2019 do 14.08. 2019. godine.

Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 14.08. 2019. godine  u 10:00 časova.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrt Odluke o  naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik”.

 

PREDSEDNIK OPŠTINE 
Zoran Jevtć, s.r.  

 

          Na osnovu člana 112. stav 1. i stav 3. Statuta opštine Mali Zvornik (,,Sl.list opštine Mali Zvornik“ broj 21/18), Opštinsko veće opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana  30.07.2019.godine, donelo je 

ZAKLJUČAK  

        1. Određuje se sprovođenje javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik. 

        2. Utvrđuje se Program javne rasprave o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik, koji je sastavni deo ovog zaključka. 

       3. Javna rasprava o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik održaće se od 30.07.2019 do 14.08.2019. godine. 

        4. Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 14.08. 2019. godine  u 10:00 časova.                                                 

        5. Ovaj zaključak, objaviti na internet stranici opštine Mali Zvornik.

 

Broj: 06- 1370
U Malom Zvorniku, 30. jula 2019. godine 

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALI ZVORNIK 

 

 

PROGRAM JAVNE RASPRAVE

O ODLUCI  O NAKNADAMA ZA KORIŠĆENJE JAVNIH PUTEVA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK  

  1. U postupku pripreme Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik, Opštinsko veće opštine Mali Zvornik sprovodi javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik  (u daljem tekstu: Nacrt odluke). 
  2. Nacrt odluke sa obrazloženjem sastavni je deo ovog programa. 
  3. Javna rasprava o Nacrtu odluke održaće se od 30.07.2019 do 14.08.2019. godine. 
  4. Otvoreni sastanak predstavnika nadležnih organa Opštine, odnosno javnih službi sa zainteresovanim građanima, predstavnicima udruženja građana i sredstava javnog obaveštavanja (okrugli stolovi, tribine, prezentacije i sl.) će se održati  u sali Skupštine opštine Mali Zvornik, dana 14.08.2019.godine u 10:00 časova. 
  5. Program javne rasprave o Nacrtu odluke, sa Nacrtom odluke  objavljuje se na internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs
  6. Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik putem elektronske pošte na e-mail adresu: opstinamalizvornik@gmail.com ili poštom na adresu Opština Mali Zvornik,  Kralja Petra I br. 38,  sa napomenom: „Za javnu raspravu o Nacrtu Odluke o naknadama za korišćenje javnih puteva na teritoriji opštine Mali Zvornik ”. 
  7.  Po okončanju javne rasprave Opštinska uprava  će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije u javnoj raspravi i na osnovu toga sačiniti izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi i u roku od 8 dana od dana okončanja javne rasprave isti objaviti na internet stranici opštine Mali Zvornik.