Na osnovu člana 10. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018 i 31/19) i Pravilnika o načinu korišćenja sredstava sa podračuna, odnosno drugih računa konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 02/15), Komisija za prikupljanje ponuda od banaka za deponovanje slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik, obrazovana Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik, dana 20.03.2019. godine upućuje

 P O Z I V  B A N K A M A  
ZA  DOSTAVLJANJE PONUDA
 

za deponovanje preko noći  slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik na domaćem finansijskom tržištu novca u 2019. godini. 

 

U skladu sa članom članom 10. Zakona o budžetskom sistemu („Sl.glasnik RS“ br. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – ispr., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – dr. zakon, 103/2015, 99/2016, 113/2017 , 95/2018 i 31/19), lokalni trezori odgovorni su za efikasnost i sigurnost investiranja novčanih sredstava na konsolidovanom računu trezora lokalnih vlasti. Ministarstvo finansija Republike Srbije omogućilo je jedinicama lokalne samouprave da plasiraju slobodna novčana sredstva konsolidovanog računa trezora, kod banaka, radi njihovog ukamaćenja, po kamatnoj stopi koja nije niža od referentne kamatne stope Narodne banke Srbije. Opština Mali Zvornik je zainteresovan da slobodna novčana sredstva svog Konsolidovanog računa trezora deponuje na određeno vreme do kraja 2019. godine. S tim u vezi, upućujemo poziv bankama, da dostave svoju ponudu o visini kamatne stope, za deponovanje preko noći slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora opštine Mali Zvornik  u iznosu do 50.000.000,00 dinara.

Sredstva bi se deponovala najkasnije do 17 h svakog radnog dana, a Banka da izvrši povraćaj novčanih sredstava na račun deponenta, kod Uprave za Trezor Ministarstva finansija, i to po otpočinjanju rada RTGS-a narednog radnog dana., a što će biti definisano Ugovorom o deponovanju.

Ponudu je potrebno sačiniti u skladu sa članom 37. Stav 1. Zakona o javnom dugu („Sl. glasnik RS“ broj.  61/2005, 107/2009, 78/2018, 68/2015 i 95/2018). 

Ponudu je potrebno dostaviti u sledećim intervalima:

Iznos u RSD

Kamatna stopa

Do  10.000.000,00 dinara

 

Od 10.000.000,00 do 20.000.000,00 dinara

 

Od 20.000.000,00 do 50.000.000,00 dinara

 

Ponuda se dostavlja preporučenom pošiljkom ili lično u zatvorenoj koverti na adresu: Opština Mali Zvornik, Kralja Petra I br.38 , sa naznakom: „Ponuda – deponovanje preko noći slobodnih novčanih sredstava Konsolidovanog računa trezora – ne otvaraj“. Rok za dostavljanje ponuda je 5 (pet) dana, od dana objavljivanja javnog poziva na internet stranici opštine Mali Zvornik: www.malizvornik.rs, odnosno do 16.09.2019. godine do 13,00 časova. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 16.09.2019. godine do 13,00 časova. Nepotpune i neblagovremene ponude neće biti razmatrane. Kriterijum za izbor najpovoljnije ponude je visina ponuđene kamatne stope. Sa izabranim ponuđačem, Opština Mali Zvornik zaključiće Ugovor o deponovanju sredstava Konsolidovanog računa trezora.

Osoba za kontakt: Milan Jevtić, Odeljenje za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti, kontakt telefon  015/ 471-896.