Стратегија руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године треба да садржи: визију, преглед и анализу постојећег стања, опште и посебне циљеве, мере за постизање општих и посебних циљева, кључне показатеље учинака на нивоу општих и посебних циљева и мера, институционални оквир и план за праћење спровођења, вредновање учинака и извештавање о спроведеним мерама.

Документа:

Архива вести:

1110, 2021

Одлука о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник за период од 2022. до 2026. године

Обавештавају се грађани да је Општина Мали Зворник Одлуком о приступању изради Стратегије руралног развоја општине Мали Зворник (Сл. лист општина Мали Зворник број 8/21) ушла у поступак израде планског документа развоја за период од 2022. [...]