IV. ORGANI OPŠTINE

2. Izvršni organi Opštine

b) Opštinsko veće

Sastav i izbor
Član 67.

Opštinsko veće čine predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine, kao i 5 članova Opštinskog veća.
Predsednik Opštine je predsednik Opštinskog veća.
Zamenik predsednika Opštine je član Opštinskog veća po funkciji.
Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.
Kandidate za članove Opštinskog veća predlaže kandidat za predsednika Opštine.
Kada odlučuje o izboru predsednika Opštine, Skupština opštine istovremeno i objedinjeno odlučuje o izboru zamenika predsednika Opštine i članova Opštinskog veća.
Članovi Opštinskog veća mogu biti na stalnom radu u Opštini.

Nespojivost funkcija
Član 68.

Članovi Opštinskog veća ne mogu istovremeno biti i odbornici, a mogu biti zaduženi za jedno ili više određenih područja iz nadležnosti Opštine.
Odborniku koji bude izabran za člana Opštinskog veća prestaje odbornički mandat.

Nadležnost
Član 69.

Opštinsko veće:
1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte koje donosi Skupština;
2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;
3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;
4) osniva opštinsku službu za inspekciju korišćenja budžetskih sredstava i službu za internu reviziju Opštine;
5) vrši nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;
6) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;
7) propisuje posebne elemente procene rizika i učestalost vršenja inspekcijskog nadzora na osnovu procene rizika iz izvorne nadležnosti Opštine, kao i posebne elemente plana određenog inspekcijskog nadzora iz izvorne nadležnosti Opštine;
8) prati realizaciju programa poslovanja i vrši koordinaciju rada javnih preduzeća čiji je osnivač Opština;
9) podnosi tromesečni izveštaj o radu javnih preduzeća Skupštini opštine, radi daljeg izveštavanja u skladu sa zakonom kojim se uređuje pravni položaj javnih preduzeća;
10) usvaja izveštaje o izvršenju budžeta Opštine i dostavlja ih Skupštini opštine
11) predlaže akta koje donosi Skupština opštine radi zaštite opšteg interesa u javnom preduzeću i društvu kapitala čiji je osnivač Opština;
12) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;
13) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;
14) postavlja opštinskog pravobranioca;
15)donosi Plan odbrane Opštine koji je sastavni deo Plana odbrane Republike Srbije, usklađuje pripreme za odbranu pravnih lica u delatnostima iz nadležnosti Opštine sa Planom odbrane Republike Srbije, donosi odluku o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite i jedinica
opšte namene i obavljaju i druge poslove određene zakonom.
16) donosi Procenu ugroženosti i Plan zaštite i spasavanja u vanrednim situacijama i Plan zaštite od udesa;
17) obrazuje žalbenu komisiju;
18) obrazuje komisije i stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;
19) informiše javnost o svom radu;
20) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika Opštine;
21) vrši i druge poslove, u skladu sa zakonom.

Odluku iz tačke 3) ovog člana, Opštinsko veće donosi većinom glasova od ukupnog broja članova Opštinskog veća.

Položaj predsednika Opštine u Opštinskom veću
Član 70.

Predsednik Opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.
Predsednik Opštine je odgovoran za zakonitost rada Opštinskog veća.
Predsednik Opštine je dužan da obustavi od primene odluku Opštinskog veća za koju smatra da nije saglasna zakonu.

Kvorum za rad i odlučivanje
Član 71.

Opštinsko veće može da odlučuje ako sednici prisustvuje većina od ukupnog broja njegovih članova.
Opštinsko veće odlučuje većinom glasova prisutnih članova ako zakonom ili ovim statutom za pojedina pitanja nije predviđena druga većina.

Poslovnik Opštinskog veća
Član 72.

Organizacija, način rada i odlučivanja Opštinskog veća, detaljnije se uređuju njegovim poslovnikom, u skladu sa zakonom i ovim statutom.

Privredni savet
Član 73.

Opštinsko veće obrazuje Privredni savet.
Privredni savet daje inicijative, sugestije i mišljenja vezana za ekonomski razvoj,
razmatra strategije, planove, programe i odluke od značaja za privredu i prati njihovo sprovođenje.
Zadaci, način rada i odlučivanja Privrednog saveta bliže se uređuju Poslovnikom Opštinskog veća.

Sastav Privrednog saveta
Član 74.

Predsednika i 4 člana Privrednog saveta imenuje Opštinsko veće na vreme trajanja mandata Opštinskog veća.
Članove Privrednog saveta mogu predlagati udruženja građana, mesne zajednice, privredna udruženja i preduzetnici.
Predsednik i najmanje jedna polovina članova Privrednog saveta imenuju se iz sastava privrednika i preduzetnika, odnosno njihovih udruženja.

Podnošenje izveštaja Skupštini opštine
Član 75.

Predsednik Opštine i Opštinsko veće dužni su da redovno izveštavaju Skupštinu opštine, po sopstvenoj inicijativi ili na njen zahtev, a najmanje jednom godišnje, o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine.
Opštinsko veće je dužno da Skupštini opštine podnosi šestomesečni izveštaj o radu.

Razrešenje i ostavka predsednika Opštine
Član 76.

Predsednik Opštine može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na obrazložen predlog najmanje trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.
O predlogu za razrešenje predsednika Opštine mora se raspravljati i odlučivati u roku od 15 dana od dana dostavljanja predloga predsedniku Skupštine opštine, uz primenu minimalnog roka za sazivanje sednice iz člana 42. st. 3. i 5. ovog statuta.
Ako Skupština ne razreši predsednika Opštine, odbornici koji su podneli predlog za razrešenje ne mogu ponovo predložiti razrešenje predsednika Opštine pre isteka roka od šest meseci od odbijanja prethodnog predloga.
Predsednik opštine može podneti ostavku.
O podnetoj ostavci predsednika Opštine, predsednik Skupštine opštine obaveštava odbornike na početku prve naredne sednice Skupštine.

Dejstvo razrešenja i ostavke predsednika Opštine
Član 77.

Razrešenjem, odnosno ostavkom predsednika Opštine prestaje mandat zamenika predsednika Opštine i Opštinskog veća.

Razrešenje i ostavka zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća
Član 78.

Zamenik predsednika Opštine, odnosno član Opštinskog veća, može biti razrešen pre isteka vremena na koje je biran, na predlog predsednika Opštine ili najmanje jedne trećine odbornika, na isti način na koji je izabran.
Predsednik Opštine je dužan da istovremeno sa predlogom za razrešenje zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, Skupštini opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, koja istovremeno donosi odluku o razrešenju i o izboru.
U slučaju da Skupština opštine razreši zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća na predlog jedne trećine odbornika, predsednik opštine je dužan da na prvoj narednoj sednici Skupštine opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća.
O podnetoj ostavci zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća, predsednik Skupštine opštine obaveštava odbornike na početku prve naredne sednice Skupštine opštine.
U slučaju iz stava 4. ovog člana, predsednik Opštine je dužan da na narednoj sednici Skupštine opštine podnese predlog za izbor novog zamenika predsednika Opštine, odnosno člana Opštinskog veća.

Vršenje tekućih poslova po prestanku mandata zbog razrešenja ili ostavke
Član 79.

Predsednik Opštine, zamenik predsednika Opštine ili član Opštinskog veća koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove, do izbora novog predsednika Opštine, zamenika predsednika Opštine ili člana Opštinskog veća.

Prestanak mandata izvršnih organa Opštine zbog prestanka mandata Skupštine
Član 80.

Prestankom mandata Skupštine opštine prestaje mandat predsedniku Opštine i Opštinskom veću, s tim da oni vrše tekuće poslove iz svoje nadležnosti do stupanja na dužnost novog predsednika Opštine i Opštinskog veća, odnosno predsednika i članova privremenog organa ako je Skupštini mandat prestao zbog raspuštanja Skupštine.

Članovi opštinskog veća su:

Dragan Nikolić

diplomirani prostorni planer

Urbanističko planiranje i građenje, projektni menadžment, uređenje naselja, izgradnju objekata, održavanje stambenih zgrada, zdravstvo, briga o primarnoj zdravstvenoj zaštiti i predlaganje mera za poboljšanje uslova za zaštitu zdravlja stanovništva.

Aleksandar Vračević

diplomirani tehnolog

Ekonomski razvoj, finansiranje poslova opštine, javna potrošnja, budžet, budžetska kontrola i revizija, samodoprinos, hartije od vrednosti, privatizacija, denacionalizacija, zapošljavanje i saradnja sa Nacionalnom službom za zapošljavanje, javna preduzeća, komunalna delatnost i razvoj komunalne infrastrukture.

Ranisav Bajunović

prosvetni radnik

Praćenje rada i saradnja u oblasti turizma, kulture, obrazovanja, brige o deci i omladini, sporta i informisanja.

Bojan Trifunović

električar

Oblast energetike, elektrifikacije, privrede, privatnog preduzetništva i stvaranja uslova za razvoj malog i srednjeg preduzetništva.

Branko Jović

električar

Rešenjem o konstataciji prestanka mandata člana opštinskog veća opštine Mali Zvornik, broj 06- 1742 od 21.09.2020 . godine prestao je mandat odborniku Mladenu Saviću. (Rešenje)

Opštinsko veće je izvršni organ Opštine. Opštinsko veće čine predsednik opštine, zamenik predsednika opštine i 5 članova. (ukupno 7 članova)

Predsednik opštine Zoran Jevtić, diplomirani inženjer rudarstva je predsednik opštinskog veća. Predsednik opštine predstavlja Opštinsko veće, saziva i vodi njegove sednice.

Zamenik predsednika opštine Miloš Radojčić, diplomirani pravnik je po funkciji je član Opštinskog veća.

Članove Opštinskog veća bira Skupština opštine, na period od četiri godine, tajnim glasanjem, većinom od ukupnog broja odbornika.

Opštinsko veće u skladu sa zakonom:

1) predlaže Statut, budžet i druge odluke i akte iz svoje nadležnosti a kojedonosi Skupština;

2) neposredno izvršava i stara se o izvršavanju odluka i drugih akata Skupštine opštine;

3) donosi odluku o privremenom finansiranju u slučaju da Skupština opštine ne donese budžet pre početka fiskalne godine;

4) izvršava nadzor nad radom Opštinske uprave, poništava ili ukida akte Opštinske uprave koji nisu u saglasnosti sa zakonom, statutom i drugim opštim aktom ili odlukom koje donosi Skupština opštine;

5) rešava u upravnom postupku u drugom stepenu o pravima i obavezama građana, preduzeća i ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Opštine;

6) stara se o izvršavanju poverenih nadležnosti iz okvira prava i dužnosti Republike;

7) postavlja i razrešava načelnika Opštinske uprave;

8) obrazuje stručna savetodavna radna tela za pojedine poslove iz svoje nadležnosti;

9) informiše javnost o svom radu;

10) donosi poslovnik o radu na predlog predsednika opštine;

11) vrši druge poslove koje utvrdi Skupština opštine.