IV. ORGANI OPŠTINE

4. Opštinsko pravobranilaštvo
Član 94.

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine obavlja Opštinsko pravobranilaštvo.
Obrazovanje, uređenje i organizacija, kao i druga pitanja od značaja za rad Opštinskog pravobranilaštva, utvrđuju se odlukom Skupštine opštine u skladu sa osnovama za uređenje i organizaciju pravobranilaštva propisanih zakonom.

Jelena Jović
Kralja Petra I 38
15318 Mali Zvornik
Telefon: 015/7-195-188 lokal 130
e-mail: jelena.jovic@malizvornik.rs

Poslove pravne zaštite imovinskih prava i interesa Opštine Mali Zvornik obavlja Opštinsko pravobranilaštvo Opštine Mali Zvornik.
Pravobranilaštvo preduzima pravne radnje i koristi pravna sredstva pred sudovima i drugim nadležnim organima radi ostvarivanja imovinskih prava i interesa Opštine, njenih organa, organizacija i službi, kao i drugih pravnih lica čije se finansiranje obezbeđuje u budžetu Opštine.

Pravobranilaštvo u sudskom i upravnom postupku zastupa Opštinu, njene organe, organizacije i službe radi ostvarivanja njihovih imovinskih prava i interesa i ima položaj zakonskog zastupnika.

Pravobranilaštvo može zastupati i druga pravna lica u pogledu njihovih imovinskih prava i interesa, pod uslovom da ta lica nemaju organizovanu pravnu službu i da njihovi interesi nisu u suprotnosti sa funkcijom Pravobranilaštva.

Pravobranilaštvo preduzima preventivne mere pre pokretanja parničnog ili drugog postupka radi sporazumnog rešavanja spornog odnosa.
Pravna ili fizička lica koja nameravaju da pokrenu postupak protiv Opštine, njenih organa, organizacija i službi ili drugih pravnih lica čija imovinska prava i interese zastupa Pravobranilaštvo, mogu se obratiti Pravobranilaštvu sa predlogom za sporazumno rešenje spornog odnosa.