Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Broj:06-2219/1
Dana, 23.12.2014.godine
Mali Zvornik           

        Na osnovu člana 99. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“ br. 72/09,81/09, 24/11, 121/12 i 132/14), člana 39. i 40. Odluke o građevinskom zemljištu („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br.8/09) i člana 37. Statuta opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“ br 10/08,13/08,2/09,2/12 i 9/13), opština Mali Zvornik na osnovu Odluke Skupštine opštine Mali Zvornik  broj:06-2219 od 22.12.2014.godine,  raspisuje 

O G L A S

za prikupljanje ponuda radi davanja u zakup na određeno vreme uređenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini u KO Mali Zvornik radi postavljanja privremenog objekta za obavljanje uslužne delatnosti

 

         1. Raspisuje se oglas za prikupljanje ponuda za davanje u zakup na određeno vreme uređenog, neizgrađenog građevinskog zemljište u javnoj svojini, putem prikupljanja pisanih ponuda  radi postavljanja privremenog objekta u Malom Zvorniku,  KO Mali Zvornik i to:

–  deo k.p. br.567, u KO Mali Zvornik  u površini  14,50 m2.

       

         2 Prema Programu postavljanja privremenih objekata na teritoriji opštine Mali Zvornik u pitanju  je o lokacija br. 11. u ulici Kralja Petra I u Malom Zvorniku,preko puta pošte.

        3. Izabrani zakupac dužan je na predmetnom građevinsko zemljištu da postai privremeni objekat prema usloviima iz Programa i ovog Oglasa, a za obavljanje uslužne delatnosti, uz obavezu zapošljavanja najmanje dva lica.

          Troškove komunalnog uređenja i opremanja objekta snosi budući zakupac.  

        4.Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna i fizička lica.

        5. Početni iznos zakupnine utvrđuje se u visini tržišne vrednosti zakupnine u iznosu od 60,00 dinara, odnosno 870,00 dinara na mesečnom nivou.

         Usklađivanje zakupnine vršiće se sa porastom cena na malo u Republici Srbiji, prema objavljenim podacima nadležne organizacije za poslove vođenja statistike.

        6. Zemljište iz tačke 1. ove Odluke daje se u zakup na određeno vreme u trajanju od 5 godina.

        7. Svaki od učesnika na oglasu uplaćuje iznos u visini od 20%  od početnog iznosa zakupnine.

            Povraćaj garantnog iznosa učesnicima na oglasu koji ne dobiju u zakup zemljište izvršiće se u roku od 3 dana od dana okončanja postupka o izbora najpovoljnijeg ponuđača, a najpovoljnijem ponuđaču se iznos depozita uračunava u iznos zakupnine.

        8. Učesnik na oglasu gubi pravo na povraćaj garantnog iznosa u slučaju odustanka od svoje ponude, kao i ako dobije zemljište, a ne zaključi ugovor o zakupu sa Opštinom Mali Zvornik u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke po ovom oglasu.

        9. Ponuda obavezno mora da sadrži:

            1)  Ime, prezime i adresu, kao i matični broj fizičkog lica, odnosno za preduzetnike i matični broj radnje iz jedinstvenog registra radnji, kao i poreski identifikacioni broj,

            2)  Naziv, odnosno firmu i sedište pravnog lica, odnosno dokaz o upisanoj delatnosti u registar radnji kod Agencije za privredne registre, kao i poreski identifikacioni broj,

            3)   Uredno ovlašćenje za zastupanje,

            4)   Ponuđeni iznos zakupnine, kao i

             5)   Dokaz o uplaćenom garantnom iznosu.

        10. Ponude se podnose u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa Komisiji za sprovođenje postupka prikupljanja ponuda javnim oglasom za davanje zemljišta u zakup, na adresu Opština Mali Zvornik, 15318 Mali Zvornik, Kralja Petra 1 br.38. Za Komisiju za davanje zemljišta u zakup po oglasu,u zatvorenom kovertu, sa naznakom „ne otvarati“, poštom ili lično na pisarnici Opštine Mali Zvornik.

       11.Otvaranje ponuda izvršiće se dana 26.01.2015. godine, u 11,00 časova, u sali Opštinskog veća opštine Mali Zvornik, u zgradi Opštine Mali Zvornik, u Malom Zvorniku, ulica Kralja Petra 1 br.38.

       12.Ponuđeni iznos zakupnine mora biti izražen u dinarskom iznosu koji može biti ili isti, ili veći od od početnog iznosa zakupnine utvrđenog odlukom o raspisivanju javnog oglasa radi prikupljanja ponuda.

       13.Neblagovremena, odnosno neuredna ponuda će se odbaciti.

Ponuda će se smatrati neblagovremenom u slučaju da je podneta po isteku roka označenog u ovom javnom oglasu za podnošenje ponuda.

Neurednom ponudom se smatra ponuda koja je podneta u otvorenoj koverti, odnosno  koja ne sadrži sve potrebne podatke  i uredno zahtevana dokumenta iz člana 41. Odluke o građevinskom zemljištu i oglasa, odnosno ponuda kod koje iznos ponuđene zakupnine nije dat u skladu sa ovim oglasom ( izražen je u procentima, ili je niži od početnog iznosa zakupnine i sl.).

      14. Zemljište opisano u tački 1. oglasa daće se u zakup zakupodavcu koji ponudi najviši iznos zakupnine i ista se ne može naknadno umanjivati i koji se obaveže da zaposli više nezaposlenih lica, a ne manje od dva lica.

      15. Ugovor između najpovoljnijeg ponuđača i opštine Mali Zvornik će se zaključiti u roku od 30 dana po konačnosti rešenja nadležnog organa o davanju u zakup predmetnog zemljišta, kojim ugovorom će se urediti, uslovi i rok plaćanja zakupnine, kao i uslovi i rok izgradnje privremenog objekta.

      16.Oglas je objavljen na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik dana 23.12.2014.godine i od tog dana će se računati rok od 30 dana za podnošenje prijava na oglas.

           Za sve informacije obratiti se Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, telefon 015/472-270, kontakt osoba Dragoljub Vasić.

  

                                                              Opština Mali Zvornik