Oglas objavljen 04.03.2015. godine

Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj:105-1
Dana:26.02.2015. godine
MALI ZVORNIK 

Opštinska uprava opštine Mali Zvornik, raspisuje 

O G L A S

za prijem u radni odnos načelnika Opštinske uprave opštine Mali Zvornik na mandatni period od 5 godina,

 

Naziv radnog mesta:Načelnik Opštinske uprave

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Uslovi: VII stepen stručne spreme pravne struke(visoko obrazovanje na studijama drugog stepena; diplomsko-akademske studije-master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije, odnosno  na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, najmanje 5 godina radnog iskustva u struci  i položen državno-stručni ispit za rad u organima državne uprave.                       

Pored posebnih uslova kandidat mora da ispunjava i opšte  uslove:

1. da je državljanin Republike Srbije,

2. da je punoletan, 

3. da ima opštu zdravstvenu sposobnost,

4. da ima propisanu stručnu spremu,

5. da nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu,

6. da ispunjava druge uslove utvrđene zakonom, drugim propisima ili aktom o sistematizaciji radnih mesta u organu.

 

Uz prijavu priložiti sledeću dokumentaciju u orginalu ili overenoj fotokopiji:

–    Overena fotokopija diplome o završenom fakultetu

–    Potvrdu o radnom iskustvu u struci

–    Uverenje o državljanstvu Republike Srbije(ne starije od 6 meseci)

–    Uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti (dostavlja se naknadno po donošenju odluke o izboru)

–    Uverenje o položenom državnom-stručnom ispitu  za rad u organima državne uprave

–    Uverenje suda da protiv lica nije pokrenuta istraga i da nije podignuta optužnica

–    Uverenje policijske uprave da lice nije osuđivano za krivično delo na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci ili za kažnjivo delo koje ga čini nepodobnim za obavljanje poslova u državnom organu                            

Prijave slati u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa, sa naznakom,  „Za oglas“, na adresu:Opština Mali Zvornik, Opštinska uprava, ul. Kralja Petra I, br. 38, 15318 Mali Zvornik

                                                               PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                       Zoran Jevtić, dipl. inž. rudarstva


Oglas za prijem u radni odnos>>>

Oglas je objavljen dana 04.03.2015. godine u listu Nacionalne službe zapošljavanja “Poslovi”broj 611, na oglasnoj tabli opštinske uprave i na internet prezentaciji opštine Mali Zvornik.