Republika Srbija
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 208-21
Dana, 08.03.2016. godine
MALI ZVORNIK 

         Opštinska uprava Opštine Mali Zvornik, Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti na osnovu člana 14, 15, 21. i 24. stav 3. Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Sl. glasnik RS”, br. 104/09 i 99/11) i tačke 3, 9. i 10. Uputstva za sprovođenje Zakona o jedinstvenom biračkom spisku (”Sl. glasnik RS”, br. 15/12) a u vezi sa Odlukom o raspisivanju izbora za narodne poslanike (“Sl. glasnik RS”, br. 21/16) i Odlukom o raspisivanju izbora za odbornike skupština gradova i skupština opština u Republici Srbiji (“Sl. glasnik RS”, br. 23/16)  zakazanih za 24. april 2016. godine, OBJAVLJUJE 

O G L A S

KOJIM SE POZIVAJU GRAĐANI OPŠTINE MALI ZVORNIK
DA MOGU IZVRŠITI UVID U BIRAČKI SPISAK
I TRAŽITI UPIS, BRISANJE, IZMENU, DOPUNU ILI
ISPRAVKU U BIRAČKOM SPISKU

 

1.  Deo biračkog spiska za područje opštine Mali Zvornik izložen je u zgradi opštine Mali Zvornik (kancelarija br. 29 u potkrovlju).

2.  Uvid u birački spisak može se izvršiti svakog radnog dana od 07 do 15 časova, zaključno sa 08. aprilom  2016. godine do 24 časa kad se zaključuje birački spisak.

3.  Zahtev za upis, brisanje, izmenu, dopunu ili ispravku u biračkom spisku podnosi se zaključno sa 08. aprilom 2016. godinedo 24 časaOpštinskoj upravi Opštine Mali Zvornik – Odeljenje za opštu upravu i društvene delatnosti prema mestu prebivališta. Uz zahtev se podnosi lična karta ili izvod iz matične knjige rođenih za lica koja još nemaju ličnu kartu, dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine Mali Zvornik i uverenje o državljanstvu Republike Srbije.

4.  Od proglašenja izborne liste pravo na uvid i na podnošenje zahteva za izmenu biračkog spiska ima i podnosilac izborne liste ili lice koje on ovlasti u skladu sa zakonom na isti način i po istom postupku po kome to pravo imaju i građani. Uz zahtev prilažu i poterbnu dokumentaciju.

5.  Interno raseljeno lice upisuje se u birački spisak prema mestu u kome je prijavljeno kao interno raseljeno lice.

6.  Građani koji žele da glasaju za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, prema mestu boravišta u zemlji (izabrano mesto glasanja), mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik zahtev da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećim izborima birač glasati prema mestu boravišta koje se nalazi na području opštine Mali Zvornik, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska. Uz zahtev podnosi se dokaz o mestu boravišta birača na području opštine Mali Zvornik. Zahtev mora da sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, opštinu, odnosno grad i adresu prebivališta birača, kao i adresu boravišta na području opštine Mali Zvornik, prema kojoj će birač glasati.

7.  Građani koji imaju boravište u inostranstvu a prebivalište na području opštine Mali Zvornik i žele da glasaju za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, prema mestu boravišta u inostranstvu, mogu podneti Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik zahtev da se u birački spisak unese podatak da će na predstojećim izborima birač glasati prema mestu boravišta u inostranstvu, najkasnije pet dana pre zaključenja biračkog spiska. Zahtev mora da sadrži ime, prezime, ime jednog roditelja, JMBG, adresu prebivališta na području opštine Mali Zvornik kao i grad i adresu boravišta u inostranstvu, prema kojoj će birač glasati.

8.  Nakon zaključenja biračkog spiska Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu vrši sve promene u biračkom spisku (upis, brisanje, izmena, dopuna ili ispravka) na način i po postupku utvrđenom zakonom.

9.  Zahtev za upis ili druge promene u biračkom spisku mogu podneti građani i podnosioci proglašene izborne liste Ministarstvu ili Opštinskoj upravi opštine Mali Zvornik, najkasnije 72 časa pre dana određenog za održavanje izbora.

10.  Građanin koji nije upisan u birački spisak ne može ostvariti svoje biračko pravo i ne može glasati. 

                                                                                       

U Malom Zvorniku, 08.03.2016. god.

                                                                           OPŠTINSKA UPRAVA
                                                                        Odeljenje za opštu upravu
                                                                        i  društvene delatnosti