Objavljeno 12.11.2015. godine

   Na osnovu člana 20. stava 3. i člana 23. stava 9. Odluke o pribavljanju i raspolaganju stvarima u javnoj svojini opštine Mali Zvornik („Službeni list opštine Mali Zvornik“, broj 7/15), Komisija za  sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik – Poslovnog prostora u Stambeno-poslovnoj zgradi u Malom Zvorniku, u ulici Kralja Petra I broj 16 u postupku prikupljanja pismenih ponuda, objavljuje

O G L A S

o sprovođenju postupka prikupljanja pismenih ponuda za
 davanje u zakup nepokretnosti u javnoj svojini opštine Mali Zvornik
Poslovnog prostora u Stambeno-poslovnoj zgradi u Malom Zvorniku, u ulici  Kralja Petra I broj 16

 

Zakupodavac poslovnog prostora je opština Mali Zvornik.

      Daje se u zakup poslovni prostor u javnoj svojini opštine Mali Zvornik, u postupku prikupljanja pismenih ponuda i to:  

         1. Poslovni prostor u Stambeno-poslovnoj zgradi u Malom Zvorniku, u ulici Kralja Petra I broj 16, postojeći na kat.parc. br. 559, koji čine 2 etaže, upisan u listu nepokretnosti broj 1073 KO Mali Zvornik, u okviru Stambeno-poslovne zgrade-broj zgrade 1 (V list – 1. deo lista nepokretnosti br. 1073), javna svojina opštine Mali Zvornik sa obimom udela 1/1 a opisan u V listu – 2. deo lista nepokretnosti  br. 1073 KO Mali Zvornik kao:

   – poslovni prostor-dve prostorije poslovnih usluga – MAGACIN ,,SRBOLEKA“ u podrumu zgrade, ukupne korisne površine 309 m² (broj posebnog dela 1);

   – jedno garažno mesto – GARAŽA ,,SRBOLEKA“ u podrumu zgrade, ukupne korisne površine 58m²(broj posebnog dela 7);

   – poslovni prostor – četiri prostorije poslovnih usluga – MAGACIN SA KANCELARIJAMA ,,SRBOLEK“ u prizemljuzgrade, ukupne korisne površine 333 m²  (broj posebnog dela 2);

   – poslovni prostor – jedna prostorija poslovnih usluga – KNJIŽARA ,,SRBOLEK“ u prizemlju zgrade, ukupne korisne površine 43m² (broj posebnog dela 3);

         2. Poslovni prostor u Stambeno-poslovnoj zgardi u Malom Zvorniku, u lici Kralja Petra I broj 16, u sastavu uknjiženog poslovnog prostora, kao vanknjižno vlasništvo opštine Mali Zvornik, ukupne korisne površine 142,96m², i to: u podrumskom delu prostora 70,62m² a u delu prostora u prizemlju 72,34 m².

   Pravo na podnošenje pismenih ponuda imaju preduzetnici ili pravna lica pojedinačno ili više njih zajedno koja imaju sedište, ogranak ili neki drugi organizacioni oblik na teritoriji opštine Mali Zvornik i koji prihvate obavezu da u navedenom poslovnom prostoru u proizvodnoj delatnosti, u roku od dva meseca od dana stupanja u posed poslovnog prostora, na neodređeno vreme zaposle najmanje 25 novih radnika.

      Rok trajanja zakupa je10 godina.

      Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 30.11.2015. godine u zgradi opštine Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I broj 38, Mali Zvornik u sali Opštinskog veća u 10 časova.

      Rok za dostavljanje pismenih ponuda je 8 dana od dana objavljivanja ovog Oglasa u dnevnom listu ,,Lozničke novosti“. Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja. Ponude u navedenom roku dostaviti preporučenom poštanskom pošiljkom u zatvorenoj koverti na kojoj je naznačeno ,,Ponuda za zakup poslovnog prostora – u Stambeno-poslovnoj zgradi u Malom Zvorniku u ulici Kralja Petra I broj 16, ne otvarati“ na adresu opština Mali Zvornik, ulica Kralja Petra I, broj 38, 15318 Mali Zvornik, ili ih u navedenom roku, uz identičnu naznaku na koverti, predati na šalteru pisarnice opštine Mali Zvornik, na navedenoj adresi.

      Uvid u dokumentaciju u vezi sa nepokretnošću koja se daje u zakup moguće je izvršiti u zgradi opštine Mali Zvornik u ulici Kralja Petra I, broj 38, Mali Zvornik u kancelariji načelnika Opštinske uprave u periodu od 7 do 15 časova svakog radnog dana.

      Visina zakupnine za poslovni prostor je 14.408,00 dinara mesečno.

      Svi ponuđači dužni su položiti depozit u iznosu od 5.000,00 dinara uplatom na tekući račun Opštinske uprave Mali Zvornik broj 840-789804-38 sa pozivom na broj  97 97–065.

      Ponuđač koji bude izabran za najpovoljnijeg dužan je da priloži bankarsku garanciju za ispunjenje svojih obaveza iz ugovora o zakupu u visini od 14.408,00, za prvi mesec zakupa.

      Rok za povraćaj depozita učesnicima koji nisu uspeli u postupku prikupljanja pismenih ponuda je sedam dana od dana javnog otvaranja prispelih ponuda.

      U ponudi se obavezno navodi broj računa na koji će se izvršiti povraćaj depozita.

      Nepokretnosti koje se izdaju u zakup mogu se razgledati radnim danima tokom trajanja roka za dostavu ponuda u periodu od 7:00 do 15:00 časova.

      Nepokretnost se ne može davati u podzakup.

      Ponuda koja se dostavlja obavezno sadrži: dokaz da ponudilac, ili više njih ukoliko ponudu učine zajedno ,na teritoriji opštine Mali Zvornik ima ili imaju sedište, ogranak ili neki drugi organizacioni oblik, dokaz o uplati depozita, broj novozaposlenih radnika za koje ponudilac uzima obavezu za zapošljavanje u skladu sa Oglasom, za preduzetnike: ime i prezime preduzetnika, adresu, broj lične karte, jedinstveni broj građana, naziv radnje, matični broj, za pravna lica: naziv i sedište, kopiju rešenja o upisu pravnog lica u registar kod nadležnog organa, kao i punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave.

      Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja pismenih ponuda, a nepotpune ili neblagovremene ponude se odbacuju.

      Kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme za koje će podnosilac ponude prihvatiti obavezu zaposlenja u skladu sa navedenim uslovima.

      Svi ponuđači će o izboru zakupca biti obavešteni pismenim putem u roku od sedam dana od dana  donošenja odluke.

      Ukoliko u postupku dva ili više razdvojenih ponuđača ponude isti broj novozaposlenih radnika na neodređeno vreme, komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti broj radnika, da u roku od tri dana od dana prijema poziva, dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim brojem novozaposlenih radnika u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

      Ukoliko ponuđači iz prethodnog stava u roku od tri dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnim brojem radnika, komisija zadržava pravo da izbor najpovoljnijeg ponuđača izvrši po slobodnom uverenju.

      Ukoliko podnosilac pismene ponude ne prihvati  visinu zakupnine i obavezu o zapošljavanju minimalno osam novih radnika u poslovnom prostoru ili bude izabran za najpovoljnijeg ponuđača, a ne zaključi ugovor o zakupu, gubi pravo na vraćanje depozita.

      Postupak prikupljanja pismenih ponuda sprovešće se i ukoliko pristigne i jedna ponuda.

      Dodatne informacije vezane za objavljen oglas mogu  se dobiti na broj telefona 015/472-008, lice za kontakt Branislav Mišić.

Broj : 06-2184/2

Dana : 12.11.2015. godine  

                                                             Komisija
                         za  sprovođenje postupka davanja u zakup nepokretnosti
                   u javnoj svojini opštine Mali Zvornik – Poslovnog prostora
                                 u Stambeno-poslovnoj zgradi u Malom Zvorniku,
                                         u ulici Kralja Petra I broj 16
                               u postupku prikupljanja pismenih ponuda

Tekst oglasa>>>