R e p u b l i k a  S r b i j a
Opština Mali Zvornik
Komisija za realizaciju Lokalnog akcionog
 plana zapošljavanja za 2017. godinu
-Program dodele subvencija poslodavcima
za otvaranje novih radnih mesta
Broj: 06-2451/2017-2
Datum: 27.12.2017. godine
M a l i  Z v o r n i k 

         U skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik usvojenim Odlukom o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447 od 22.12.2016. godine i Odluke o usvajanju Ispravke teksta lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, br. 06-2447/2016-3 od 17.03.2017. godine i Javnim pozivom poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini, br: 06-2451 od 15.12.2017. godine, Komisija  za  realizaciju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik – Program dodele subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta, imenovana Rešenjem Predsednika opštine Mali Zvornik br: 06-613 od 14.04.2017. godine, na sednici održanoj dana 26.12.2017. godine, donela je 

ODLUKU
O DODELI SUBVENCIJA ZA OTVARANJE NOVIH RADNIH MESTA U 2017. GODINI 

I 

     UTVRĐUJE SE  Odluka o dodeli subvencija za otvaranje novih radnih mesta  u 2017. godini u opštini Mali Zvornik po Javnom pozivu, br: 06-2451 od 15.12.2017. godine iz sredstava budžeta opštine Mali Zvornik za 2017. godinu u skladu sa Lokalnim akcionim planom zapošljavanja za 2017. godinu u opštini Mali Zvornik, u jednokratnom iznosu od 200.000,00 dinara po nezaposlenom licu, sledećim poslodavcima:

 1.     BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD OGRANAK BAUWIN DECOR MALI ZVORNIK, sedište: Brasina bb, Mali Zvornik- čiji je zahtev zaveden  pod brojem 06-2451/1 od 22.12.2017. godine, PIB: 108882961, mat.br.21086665, zakonski zastupnik Jasmin Kurtanović 

                                                                                                             Broj radnih mesta: 16

 II

      Poslodavac koji je ostvario pravo na subvenciju za otvaranje novih radnih mesta dužan je da zaključi Ugovor o radu sa nezaposlenim licem najdalje do 28.02.2018. godine i da opštini Mali Zvornik dostavi dokaz o zaključenom Ugovoru o radu sa nezaposlenim licem, Uverenje Nacionalne službe za zapošljavanje da je bio prijavljen na evidenciju lica koja traže zaposlenje neposredno do prijave u radni odnos po onovu subvencije, očitanu ličnu kartu i prijavu nezaposlenog lica na obavezno penziono i socijalno osiguranje (M-obrazac). 

         Predsednik opštine Mali Zvornik i poslodavac-podnosioc zahteva koji je ostvario pravo na subvenciju i kojem su odobrena sredstva,  zaključiće Ugovor o dodeli subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini kojim se bliže uređuju međusobna prava i obaveze u vezi realizacije mere. 

III 

       Protiv ove Odluke može se uložiti prigovor Opštinskom veću u roku od 8 dana od dana prijema iste.

IV 

     Odluku dostaviti: Podnosiocima zahteva, predsedniku opštine, načelniku Opštinske uprave i arhivi.

 

Obrazloženje 

        Na Javni poziv poslodavcima za dodelu subvencija za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini, br: 06-2451 od 15.12.2017. godine, koji je bio otvoren 8 dana od dana objavljivanja 15.12.2017. godine na sajtu opštine Mali Zvornik i na  oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, blagovremeno se javio jedan poslodavac, i to: BAUWIN DECOR DOO BEOGRAD OGRANAK BAUWIN DECOR MALI ZVORNIK, sedište: Brasina bb, Mali Zvornik.

       Razmatranjem blagovremeno podnetog zahteva, odnosno proverom ispunjenosti uslova Javnog poziva i priložene konkursne dokumentacije, utvrđeno je da podnosilac zahteva ispunjava uslove predviđene Javnim pozivom te je na osnovu napred navedenog doneta Odluka o dodeli subvencija poslodavcima za otvaranje novih radnih mesta u 2017. godini.                                                                

                                      Komisija za dodelu subvencija poslodavcima
                                                   za otvaranje novih radnih mesta
                                                             Vesna Ilić, s.r.