Objavljeno dana 23.11.2016. godine

Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju studenata br. 06-1463 od 22.10.2013.godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/17. godinu, na sednici održanoj dana 21.11.2016. godine, donela je

O D L U K U

o dodeli stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/2017. godinu

Odluka o dodeli stipendija

Republika Srbije
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za dodelu stipendija
Broj: 06-1869/1
Dana:23.11.2016.godine
MALI ZVORNIK 

            Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju studenata br. 06-1463 od 22.10.2013.godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/17. godinu, na sednici održanoj dana 21.11.2016. godine, donela je

O D L U K U

o dodeli stipendija studentimasa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/2017. godinu

 

I

            Na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2016/2017. godinu dodeljuju se stipendije sledećim studentima, i to: 

 1. Belić Jelena iz M. Zvornika, Fakultet fizičke hemije u Beogradu-master-78,16 bodova
 2. Živanović Siniša iz M. Zvornika, četvrta godina Pravnog fakulteta u Novom Sadu-77,36 bodova
 3. Gajić Dejana iz M. Zvornika, četvrta godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu-77, 00 bodova
 4. Mihajlović Marina iz M. Zvornika, četvrta godina Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu-74,36 bodova
 5. Ristić Tamara iz M. Zvornika, četvrta godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu-73,70 bodova
 6. Jovanović Smiljka iz M. Zvornika, četvrta godina Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu-72,44 boda
 7. Vukić Nemanja iz Brasine, četvrta godina Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu-71,48 bodova
 8. Maksić Vanja iz Donje Borine, treća godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu-70,20 bodova
 9. Nikolić Jovana iz M. Zvornika, treća godina Filološkog fakulteta  u Beogradu-69,00 bodova
 10. Nestorović Velibor iz Radalja, treća godina Elektrotehničkog fakultata u Beogradu—67,86 bodova
 11. Ristanović Aleksandra iz Donje Borine, druga godina Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu-64,42 boda
 12. Ristanović Sandra iz Brasine, druga godina Filozofskog fakulteta u Novom Sadu-63,58 bodova
 13. Petković Nevena iz M. Zvornika, druga godina Filozofskog fakulteta u Novom Sadu-63,16 bodova
 14. Jašić Aleksandar iz M. Zvornika, druga godina Tehničkog fakulteta  “Mihajlo Pupin”Zrenjanin Univerziteta u Novom Sadu-62,80
 15. Ilić Željana iz M. Zvornika, druga godina Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu-62,02 

II

            Mesečni iznos stipendije za studente sa teritorije opštine Mali Zvornik utvrdilo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik, Odlukom o broju i visini studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu br. 06-1852 od dana 04.10.2016. godiine u visini od 10.000,00 dinara. 

III

            Stipendija iz tačke II ove Odluke se dodeljuje bez obaveze vraćanja, izuzev ako dođe do raskida ugovora i studentu se isplaćuje stipendija u 10 jednakih mesečnih rata, a studentu završne godine studija sa neparnim brojem semestara u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra meseca 2016.godine.

            Isplata stipendije će se vršiti preko tekućeg računa Korisnika stipendije. 

IV

            Isplata stipendije studentima iz tačke I ove Odluke vrši se na teret budžeta opštine Mali Zvornik sa pozicije 17, funkcije 110, ekonomske klasifikacije 472-Naknade za socijalnu zaštitu Odluke o budžetu za 2016. godinu.

            Za realizaciju prethodnog stava ove tačke nadlažna je Služba budžeta opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

 V

 

            Student – Korisnik stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju sa Davaocem stipendije kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze, najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema ove Odluke.

            Korisnik stipendije se obavezuje da dostavi potvrdu sa fakulteta da nije korisnik studentske stipendije ili kredita od Ministarstva prosvete ili sporta i drugih raznih fondova, organizacija i preduzeća. U suprotnom, Davalac stipendije će izvršiti kontrolu odobrenih studentskih stipendija preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja-Sektor za učenički i studentski standard i investicije. Ukoliko se utvrdi da je student korisnik takve vrste stipendije,  gubi pravo na opštinsku stipendiju i automatski sledeći kandidat sa rang liste stiče pravo da bude korisnik stipendije.

            Sastavni deo ove Odluke je i rang lista kandidata za studentske stipendije za školsku 2016/2017.godinu. 

VI

            Student koji nije zadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može u roku od 8 dana od dana prijema iste, podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik, čija je odluka konačna. 

VI

            Odluku dostaviti: učesnicima konkursa, Predsedniku opštine, Načelniku Opštinske uprave i arhivi. 

VII

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“.

 

O b r a z l o ž e nj e 

            Na osnovu člana 3. stav. 3 Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br.6/13) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2016/2017. godinu br. 06-1852 od 04.10.2016. godine, raspisan je Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/2017.godinu.

            Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2016/2017. godinu broj 06-1869, objavljen je dana 07.10.2016. godine, na oglasnoj tabli Opštine Mali Zvornik i na sajtu opštine Mali Zvornik i bio je otvoren do 15. novembra 2016. godine.

Konkursom je predviđena dodela petnaest stipendija u visini od 10.000,00 dinara mesečno a saglasno Odluci o broju i visini studentskih stipendija za školsku 2016/2017. godinu broj 06-1852 od 04.10.2016. godine.

            Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik imenovana rešenjem Opštinskog veća opštine Mali Zvornik br. 06-1848 od 04.10.2016.godine, razmatrala je prispele prijave na Konkurs na sednici održanoj dana 21.11.2016. godine u sali Opštinskog veća opštine Mali Zvornik i tom prilikom utvrdila sledeće:

            Blagovremene prijave na konkurs podnelo je 19 kandidata, i to:

Belić Jelena iz M. Zvornika, Fakultet fizičke hemije u Beogradu-master, Živanović Siniša iz M. Zvornika, četvrta godina Pravnog fakulteta u Novom Sadu, Gajić Dejana iz M. Zvornika, četvrta godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Mihajlović Marina iz M. Zvornika, četvrta godina Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Ristić Tamara iz M. Zvornika, četvrta godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Jovanović Smiljka iz M. Zvornika, četvrta godina Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Vukić Nemanja iz Brasine, četvrta godina Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, Maksić Vanja iz Donje Borine, treća godina Medicinskog fakulteta u Novom Sadu, Nikolić Jovana iz M. Zvornika, treća godina Filološkog fakulteta  u Beogradu, Nestorović Velibor iz Radalja, treća godina Elektrotehničkog fakultata u Beogradu, Ristanović Aleksandra iz Donje Borine, druga godina Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu, Ristanović Sandra iz Brasine, druga godina Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Petković Nevena iz M. Zvornika, druga godina Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, Jašić Aleksandar iz M. Zvornika, druga godina Tehničkog fakulteta u “Mihajlo Pupin”Zrenjanin Univerziteta U Novom Sadu, Ilić Željana iz M. Zvornika, druga godina Poljoprivrednog fakulteta u Novom Sadu, Erić Aleksandra iz Radalja, druga godina Mašinskog fakulteta u Beogradu, Ćirić Nemanja iz Radalja, treća godina Fakulteata tehničkih nauka u Novom Sadu, Pavić Milica iz M. Zvornika, master arhitekture i Kovačević Miroljub iz M. Zvornika, druga godina Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.

            Razmatranjem prispelih prijava utvrđeno je da kandidat  Kovačević Miroljub iz M. Zvornika ispunjava sve uslove konkursa ali je po redosledu bodova na 16. mestu, Kandidat Ćirić Nemanja iz Radalja nema prijavu prebivališta na teritoriji opštine M. Zvornik u trajanju od tri godine, dok kandidat Pavić Milica iz M. Zvornika i Erić Aleksandra i Radalja ne ispunjavaju uslove konkursa iz tačke 2. Konkursa, po kojoj pravo na stipendiju imaju studenti koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), dok su oba kandidata upisala osnovne akademske studije obima 180 ESPB + master, a dokumentacija kandidata Milice Pavić je ne kompletna jer nije dostavljena fotokopija indeksa. Komisija za dodelu stipendija je izvršila rangiranje kandidata na osnovu kriterijuma utvrđenih članovima 11., 12., 13 i 14. Pravilnika o stipendiranju studenata, kojima je definisano sledeće:

–          članom 11. Pravilnika je definisano da se redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje na osnovu postignutog uspeha u studiranju i upisane godine studija;

–          članom 12. Pravilnika je definisano da se pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva visina prosečne ocene tokom studija s tim da se kriterijumi iz prethodnog člana vrednuju bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6;

–          članom 13. Pravilnika je definisano da se kriterijumi za upisanu godinu vrednuju po bodovima i to za:

1. upisanu drugu godinu studija             – 10 bodova,

2. upisanu drugu godinu studija             – 15 bodova,

3. upisanu drugu godinu studija             – 20 bodova,

4. upisanu drugu godinu studija             – 25 bodova,

5. upisanu drugu godinu studija             – 30 bodova,

      –     članom 14. Pravilnika je definisano da se ukupan broj bodova dobija sabiranjem bodova utvrđenih po kriterijumima iz člana 11. ovog Pravilnika, a prema podacima iz zvanične dokumentacije.

            Na osnovu broja bodova utvrđuje se rang lista.

            Uvidom u prispelu dokumentaciju i primenom kriterijuma iz Pravilnika, a posebno člana 13. i člana 14. sačinjena je rang lista koja je sastavni deo ove Odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu. 

 

                               KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA 

                                                Predsednik Komisije:
                             Mladen Petrović, inženjer mašinstva,s. r


RANG LISTA

Red.br.

Ime i prezime

Naziv fakulteta

Godina studija

Ukupno bodova

1.

Belić Jelena iz M. Zvornika

Fakultet fizičke hemije u Beogradu

master

78,16

2.

Živanović Siniša iz M. Zvornika

Pravni fakultet u Novom Sadu

IV

77,36

3.

Gajić Dejana iz M. Zvornika

Medicinski fakultet u Novom Sadu

IV

77, 00

4.

Mihajlović Marina iz M. Zvornika

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

IV

74,36

5.

Ristić Tamara iz M. Zvornika

Medicinski fakultet u Novom Sadu

IV

73,70

6.

Jovanović Smiljka iz M. Zvornika

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 

IV

72,44

7.

Vukić Nemanja iz Brasine

Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu-

IV

71,48

8.

Maksić Vanja iz Donje Borine

Medicinski fakultet u Novom Sadu

III

70,20

9.

Nikolić Jovana iz M. Zvornika

Filološki fakultet  u Beogradu

III

69,00

10.

Nestorović Velibor iz Radalja

Elektrotehnički fakultat u Beogradu

III

67,86

11.

Ristanović Aleksandra iz Donje Borine

Fakulteta veterinarske medicine u Beogradu

II

64,42

12.

Ristanović Sandra iz Brasine

Filozofski fakultet u Novom Sadu

II

63,58

13.

Petković Nevena iz M. Zvornika

Filozofski fakultet u Novom Sadu

II

63,16

14.

Jašić Aleksandar iz M. Zvornika

Tehnički fakultet  “Mihajlo Pupin”Zrenjanin

II

62,80

15.

Ilić Željana iz M. Zvornika

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

II

62,02

     

16

Kovačević Miroljub iz M. Zvornika

Rudarsko-geološki fakultet u Beogradu

II

61,48

Odluka o dodeli stipendija