Objavljeno na oglasnoj tabli
                                                                                                   dana 25.12.2017. godine
Vesna Ilić, dipl. pravnik

Republika Srbije
OPŠTINA MALI ZVORNIK
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za dodelu stipendija studentima
sa područja opštine Mali Zvornik
Broj: 06-
Dana: 25.12.2017. godine
MALI ZVORNIK 

            Na osnovu člana 9. Pravilnika o stipendiranju studenata ( “Službeni list opštine Mali Zvornik”, br. 6/13, 14/17 i 18/17) i Odluke o broju i visine studentske stipendije za školsku 2016/17 godinu, br. 06-2241 od 22.11.2017. godine, Komisija za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2017/18. godinu, na sednici održanoj dana 21.12.2017. godine, donela je 

O D L U K U

o dodeli stipendija studentimasa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2017/2018. godinu

 

I

 

            Na osnovu raspisanog i objavljenog Konkursa za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2017/2018. godinu dodeljuju se stipendije studentima koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, i to:

 

 1. Živanović Siniša iz Malog Zvornika, Pravni fakultet u Beogradu-master – 82,24 bodova
 2. Gajić Dejana iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu-82,00 bodova
 3. Mihajlović Marina iz Malog Zvornika, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu – master -80,56 bodova
 4. Krstić Dejan iz Donje Borine, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu-79,78 bodova
 5. Ristić Tamara iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu-79,60 bodova
 6. Jokić Duško iz Malog Zvornika, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu – 79,24 bodova
 7. Jovanović Smiljka iz Malog Zvornika, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – 77,44 bodova
 8. Borka Teodorović iz Radalja, Saobraćajni fakultet u Beogradu – 76,18
 9. Maksić Vanja iz Donje Borine, Medicinski fakultet u Novom Sadu-76,16 bodova
 10. Nestorović Velibor iz Radalja, Elektrotehnički fakultat u Beogradu – 74,36 bodova
 11. Nikolić Jovana iz Malog Zvornika, Filološki fakultet u Beogradu – 74,24 bodova
 12. Erić Dejan iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Beogradu-master-72,56 bodova
 13. Đokić Dragica iz Malog Zvornika, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu – 71,78 bodova
 14. Ćirić Nemanja iz Radalja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu – 71,42 bodova
 15. Ristanović Aleksandra iz Donje Borine, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu – 70,02 bodova

kao i studentima koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija, i to: 

1. Erić Aleksandra iz Radalja, Mašinski fakultet u Beogradu – 70,80 bodova

2. Mitrović Tamara iz Velike Reke, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu – 64,00 bodova

3.Jovana Stošić iz Malog Zvornika, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu – 63,52 bodova

4.Đorđe Petković iz Velike Reke, Arhitektonski fakultet u Beogradu – 62,02 bodova

5. Ristanović Sandra iz Brasine, Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu – 68,58 bodova (Imenovana je student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu sa 240 ESPB, ali dopunjuje broj studenata sa 180 ESPB). 

II

            Mesečni iznos studentskih stipendija za studente sa teritorije opštine Mali Zvornik za školsku 2017/18 godinu utvrdilo je Opštinsko veće opštine Mali Zvornik Odlukom o broju i visini studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu br. 06-2241 od dana 22.11.2017. godiine u visini od 10.000,00 dinara. 

III

            Stipendija iz tačke II ove Odluke se dodeljuje bez obaveze vraćanja, izuzev ako dođe do raskida ugovora. Studentu se isplaćuje stipendija u 10 jednakih mesečnih rata, a studentu završne godine studija sa neparnim brojem semestara u pet jednakih mesečnih rata, počev od oktobra meseca 2017. godine. 

            Isplata stipendije će se vršiti preko tekućeg računa Korisnika stipendije. 

IV

            Isplata stipendije studentima iz tačke I ove Odluke vrši se na teret budžeta opštine Mali Zvornik sa pozicije 69, funkcije 130, ekonomske klasifikacije 472710 Naknade za socijalnu zaštitu Odluke o budžetu za 2017. godinu.

            Za realizaciju prethodnog stava ove tačke nadlažna je Služba budžeta Odeljenja za finansije, opštu upravu i društvene delatnosti Opštinske uprave opštine Mali Zvornik. 

V

            Student – Korisnik stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju sa Davaocem stipendije kojim se bliže regulišu međusobna prava i obaveze.

            Pre potpisivanja Ugovora o stipendiranju, Korisnik stipendije se obavezuje da priloži overenu Izjavu da nije korisnik studentske stipendije ili kredita od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i drugih raznih fondova, organizacija i preduzeća. U suprotnom, Davalac stipendije će izvršiti kontrolu odobrenih studentskih stipendija preko Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja – Sektor za učenički i studentski standard i investicije. Ukoliko se utvrdi da je student korisnik takve vrste stipendije, gubi pravo na opštinsku stipendiju i automatski sledeći kandidat sa rang liste stiče pravo da bude korisnik stipendije.

            Sastavni deo ove Odluke je i Rang lista kandidata za studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu. 

VI

            Student koji nije zadovoljan Odlukom o dodeli stipendija može u roku od 8 dana od dana prijema iste, podneti prigovor Opštinskom veću opštine Mali Zvornik, čija je odluka konačna. 

VI

            Odluku dostaviti: učesnicima konkursa, predsedniku opštine, načelniku Opštinske uprave i arhivi. 

VII

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom listu opštine Mali Zvornik“. 

O b r a z l o ž e nj e 

            Na osnovu člana 3. stav. 3 Pravilnika o stipendiranju studenata („Službeni list opštine Mali Zvornik“, br. 6/13, 14/17 i 18/17 ) i Odluke o broju i visini studentske stipendije za školsku 2017/2018. godinu br. 06-2241 od 22.11.2017. godine, raspisan je Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2017/2018. godinu.

            Konkurs za dodelu stipendija studentima sa područja opštine Mali Zvornik za školsku 2017/2018. godinu broj 06-2319 od 30.11.2017. godine, objavljen je dana 30.11.2017. godine, na oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Mali Zvornik i na sajtu opštine Mali Zvornik i bio je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

           Konkursom je predviđena dodela dvadeset studentskih stipendija u visini od 10.000,00 dinara mesečno, i to za petnaest studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB (Evropski sistem prenosa bodova), od druge do poslednje ili master akademskih studija, kao i pet studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, od druge do poslednje godine studija.

            Ukoliko u postupku izbora studenata Komisija za dodelu stipendija utvrdi da se prijavio manji broj od 15 studenata, odnosno da ne ispunjava uslove za dodelu stipendija 15 studenata koji su upisali jednu od godina osnovnih studija  u trajanju od najmanje četiri godine, odnosno za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 240 ESPB, ili master akademskih studija, deo nedodeljenih sredstava biće prenet za studente koji su upisali jednu od godina osnovnih studija za koje je zakonom predviđeno da imaju zbir od 180 ESPB, i obratno.

            Komisija za dodelu stipendija studentima sa teritorije opštine Mali Zvornik imenovana rešenjem Opštinskog veća opštine Mali Zvornik br. 06-1848 od 04.10.2016. godine, razmatrala je prispele prijave na Konkurs na sednici održanoj dana 21.12.2017. godine i tom prilikom utvrdila sledeće:

            Blagovremene prijave na konkurs podnelo je 30 kandidata, i to:

Živanović Siniša iz Malog Zvornika, Pravni fakultet u Beogradu, Gajić Dejana iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Mihajlović Marina iz Malog Zvornika, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Krstić Dejan iz Donje Borine, Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu, Ristić Tamara iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Jokić Duško iz Malog Zvornika, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Jovanović Smiljka iz Malog Zvornika, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Borka Teodorović iz Radalja, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Maksić Vanja iz Donje Borine, Medicinski fakultet u Novom Sadu, Nestorović Velibor iz Radalja, Elektrotehnički fakultat u Beogradu, Nikolić Jovana iz Malog Zvornika, Filološki fakultet u Beogradu, Erić Dejan iz Malog Zvornika, Medicinski fakultet u Beogradu-master, Đokić Dragica iz Malog Zvornika, Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, Ćirić Nemanja iz Radalja, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Ristanović Aleksandra iz Donje Borine, Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu, Ristanović Sandra iz Brasine, Filozofski fakultet u Novom Sadu, Jašić Aleksandar iz Malog Zvornika, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Slađana Vračević iz Culina, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Ivana Spasojević iz Malog Zvornika, Ekonomski fakultet u Beogradu, Milenko Matić iz Velike Reke, Ekonomski fakultet u Subotici, Stefan Sredojević iz Malog Zvornika, FTN Novi Sad, Simić Branko iz Malog Zvornika, FTN Novi Sad, Nikola Ilić iz Donje Borine, Saobraćajni fakultet u Beogradu, Ivana Vasić iz Radalja, Pravni fakultet u Beogradu, Kulić Jovo iz Radalja, Specijalističke strukovne studije na visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, Živković Dagana iz Malog Zvornika, Filozofski fakultet u Beogradu, Erić Aleksandra iz Radalja, Mašinski fakultet u Beogradu, Mitrović Tamara iz Velike Reke, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu, Jovana Stošić, Visoka zdravstvena škola strukovnih studija u Beogradu i Đorđe Petković iz Velike Reke, Arhitektonski fakultet u Beogradu.

            Otvaranjem konkursne dokumentacije i razmatranjem prispelih prijava utvrđeno je da:

            Kandidati iz tačke I ove Odluke ostvaruju pravo na studentsku stipendiju.

            Kandidatkinja Ristanović Sandra, student Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu je student koji je prvi od kandidata ispod crte među studentima sa 240 ESPB koji ispunjavaju uslove konkursa i zbog toga dopunjuje broj dodeljenih stipendija studenata sa 180 ESPB, saglasno tački II Konkursa.

         Kandidati koji ispunjavaju sve uslove konkursa ali nisu ostvarili pravo na stipendiju su: Jašić Aleksandar iz Malog Zvornika, Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin, Slađana Vračević iz Culina, Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu, Ivana Spasojević iz Malog Zvornika, Ekonomski fakultet u Beogradu, Milenko Matić iz Velike Reke, Ekonomski fakultet u Subotici koji u potpunosti ispunjavaju uslove konkursa, ali se po ostvarenom broju bodova nalaze ispod prvih petnaest studenata među kandidatima sa 240  ESPB,  koliko je i predviđeno Odlukom o broju i visini studentske stipendije.

          Kandidati koji nisu ostvarili pravo na stipendiju jer nisu ispunili neki od uslova konkursa su: Živković Dragana iz Malog Zvornika, Filozofski fakultet u Beogradu-master-imenovana ima prosečnu ocenu studiranja 8,29 pa samim tim nije mogla ni da učestvuje na konkursu jer ne ispunjava uslov učešća na konkursu  koji se odnosi na prosečnu ocenu studiranja od najmanje 8,50  a prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik imenovanoj je je tek od 8.12.2017. godine, a uslov iz konkursa je da student ima prebivalište najmanje 3 godine na teritoriji opštine Mali Zvornik, ili da roditelji imaju prebivalište, što se mora takođe dokumentovati;Kulić Jovo iz Radalja, Specijalističke strukovne studije na visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu-prosečna ocena studiranja je 7,88, tako da ne zadovoljava uslov u pogledu prosečne ocene studiranja koji je najmanje 8,50 pa samim tim nije mogao ni da učestvuje na konkursu;Stefan Sredojević iz Malog Zvornika, FTN Novi Sad-Uverenje o prebivalištu ne datira iz vremena trajanja konkursa već od 27.09.2017. godine tako da se iz uverenja o prebivalištu čiji je datum izdavanja pre roka izlaska konkursa ne može utvrditi da imenovani ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik neposredno 3 godine pre izlaska konkursa ;Nikola Ilić iz Donje Borine, Saobraćajni fakultet u Beogradu- Uverenje o prebivalištu ne datira iz vremena trajanja konkursa već od 04.10.2017. godine tako da se iz Uverenja o prebivalištu čiji je datum izdavanja pre roka izlaska konkursa ne može utvrditi da imenovani ima prebivalište na teritoriji opštine Mali Zvornik neposredno 3 godine pre izlaska konkursa;Simić Branko iz Malog Zvornika, FTN Novi Sad-broj nepoloženih ispita-1, uslov u konkursu je da su položeni svi ispiti iz prethodnih godina;Ivana Vasić iz Radalja, Pravni fakultet u Beogradu-dokumentacija nepotpuna jer nedostaje Uverenje o državljanstvu RS.

       Komisija za dodelu stipendija je izvršila rangiranje kandidata na osnovu kriterijuma utvrđenih članovima 11., 12., 13 i 14. Pravilnika o stipendiranju studenata, kojima je definisano sledeće:

–          članom 11. Pravilnika je definisano da se redosled studenata za dodelu stipendija utvrđuje na osnovu postignutog uspeha u studiranju i upisane godine studija;

–          članom 12. Pravilnika je definisano da se pod postignutim uspehom u studiranju, podrazumeva visina prosečne ocene tokom studija s tim da se kriterijumi iz prethodnog člana vrednuju bodovima, tako što se visina prosečne ocene studija pomnoži sa indeksom 6;

–          članom 13. Pravilnika je definisano da se kriterijumi za upisanu godinu vrednuju po bodovima i to za:

1. upisanu drugu godinu studija             – 10 bodova,

2. upisanu treću godinu studija             – 15 bodova,

3. upisanu četvrtu godinu studija         – 20 bodova,

4. upisanu petu godinu studija              – 25 bodova,

5. upisanu šestu godinu studija            – 30 bodova,

      –     članom 14. Pravilnika je definisano da se ukupan broj bodova dobija sabiranjem bodova utvrđenih po kriterijumima iz člana 11. ovog Pravilnika, a prema podacima iz zvanične dokumentacije.

            Na osnovu broja bodova utvrđuje se rang lista.

            Uvidom u prispelu dokumentaciju i primenom kriterijuma iz Pravilnika, a posebno člana 13. i člana 14. sačinjena je rang lista koja je sastavni deo ove Odluke, te je odlučeno kao u dispozitivu.        

                                          KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA

                                                                   Predsednik Komisije:

                                        Mladen Petrović, inženjer mašinstva,s. r     

RANG LISTA STUDENATA KOJI STUDIRAJU NA STUDIJSKOM PROGRAMU OD 240 ESPB 

Red.br.

Ime i prezime

Naziv fakulteta

Godina studija

Ukupno bodova

1.

Živanović Siniša iz M. Zvornika

Pravni fakultet u Beogradu

master

82,24

2.

Gajić Dejana iz M. Zvornika

Medicinski fakultet u Novom Sadu

V

82,00

3.

Mihajlović Marina iz M. Zvornika

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

master

80,56

4.

 

Krstić Dejan iz D. Borine

Akademija umetnosti Univerziteta u Novom Sadu

master

79,78

5.

Ristić Tamara iz M. Zvornika

Medicinski fakultet u Novom Sadu

V

79,60

 

6.

Jokić Duško iz M. Zvorniku

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

V

79,24

7.

Jovanović Smiljka iz M. Zvornika

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 

master

77,44

8.

Borka Teodorović iz Radalja

Saobraćajni fakultet u Beogradu

master

76,18

9.

Maksić Vanja iz Donje Borine

Medicinski fakultet u Novom Sadu

IV

76,16

10.

Nestorović Velibor iz Radalja

Elektrotehnički fakultat u Beogradu

IV

74,36

11.

Nikolić Jovana iz M. Zvornika

Filološki fakultet u Beogradu

IV

74,24

12.

Erić Dejan iz M. Zvornika

Medicinski fakultet u Beogradu-master

master

72,56

13.

Đokić Dragica iz M. Zvornika

Fakultet organizacionih nauka u Beogradu

IV

71,78

14.

Ćirić Nemanja iz Radalja

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu

 

IV

71,42

15.

Ristanović Aleksandra iz D. Borine

Fakultet veterinarske medicine Univerziteta u Beogradu

III

70,02

16

Ristanović Sandra iz Brasine

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

III

68,58-imenov. dopunjava br.stud. koji su ostv.pravo na stip.sa 180 ESPB

17.

Jašić Aleksandar iz Malog Zvornika

 

Tehnički fakultet “Mihajlo Pupin” Zrenjanin

 

III

68,16

 

 

 

 

 

18.

Slađena Vračević iz Culina

Poljoprivredni fakultet u Novom Sadu

II

66,40

19.

Ivana Spasojević iz M. Zvornika

Ekonomski fakultet u Beogradu

II

63,16

20.

Milenko Matić iz Velike Reke

Ekonomski fakultet u Subotici

II

62,68

  

RANG LISTA STUDENATA KOJI STUDIRAJU NA STUDIJSKOM

PROGRAMU OD 180 ESPB 

Red.br.

Ime i prezime

Naziv fakulteta

Godina studija

Ukupno bodova

1.

Aleksandra Erić iz Radalja

Mašinski fakultet u Beogradu

III

70,80

2.

Tamara Mitrović iz Velike Reke

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija-Beograd

II

64,00

3.

Jovana Stošić iz M. Zvornika

Visoka zdravstvena škola strukovnih studija-Beograd

II

63,52

4.

 

Đorđe Petković iz Velike Reke

Arhitektonski fakultet -Beogradu

II

62,02

5.

Ristanović Sandra iz Brasine

Filozofski fakultet Univerziteta u Novom Sadu

III

68,58