Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru obavlja poslove koji se odnose na: poljoprivredu, zadrugarstvo, ribarstvo, šumarstvo, vodoprivredu, turizam i ugostiteljstvo, robne rezerve i snabdevanje građana , uređenje, razvoj i obavljanje komunalnih delatnosti, staranje o obezbeđenju materijalnih i drugih uslova za trajno obavljanje komunalnih delatnosti, praćenje ostvarivanja osnovnih komunalnih funkcija (snabdevanje vodom i odvođenje otpadnih voda, čišćenje javnih površina , održavanje zelenih površina, javne rasvete, saobraćaja i dr. u skladu sa zakonom), prati donošenje programa i planova komunalnih preduzeća na teritoriji opštine i njihovu realizaciju, vrši nadzor nad obavljanjem komunalnih delatnosti, vodi registar ulica i zgrada i određuje kućne brojeve, stručne i administrativne poslove iz oblasti gazdovanja građevinskim zemljištem i prati ostvarivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta, izdaje se informacija o lokaciji, i lokacijska dozvola, odobrenja za građenje, obezbeđuje tehnički pregled i izdavanje upotrebne dozvole za objekte komunalne infrastrukture za koje opština ustupa građevinsko zemljište, stambenu izgradnju i održavanje stambenih zgrada; izgradnju, održavanje i korišćenje lokalnih, ne kategorisanih i drugih puteva koji su u nadležnosti opštine, ulica i drugih javnih površina i objekata od značaja za opštinu, van linijski prevoz putnika, taksi prevoz; proveru ispravnosti tehničke dokumentacije, pripremu za donošenje i sprovođenje urbanističkih planova, evidentiranje bespravno izgrađenih objekata i njihovo usklađivanje sa planskim aktima, izdavanje građevinske dozvole za izgradnju, tehnički pregled i izdavanje upotrebnih dozvola za objekte za koje je nadležna opština; prijem i prosleđivanje dokumentacije Agenciji za privredne registre u postupku registracije preduzetnika i drugi poslovi u vezi sa tim; izradu nacrta programa razvoja male privrede; zaštitu životne sredine, mere zaštite u planiranju i izgradnji objekata, zaštitu vazduha, zemljišta, šuma, voda, biljnog i životinjskog sveta, prirodnih dobara, zaštitu od buke i jonizirajućih zračenja, zaštitu od otpadnih i opasnih materija, držanje i zaštitu životinja, prirodna lekovita svojstva u određenim područjima.

U Odeljenju se obavljaju i inspekcijski poslovi i to: komunalne inspekcije, građevinske inspekcije, saobraćajne inspekcije, inspekcije zaštite životne sredine, inspekcija za turizam prosvetne inspekcije i drugi inspekcijski poslovi utvrđeni Zakonom i drugim propisima, a u skladu sa istim.

U Odeljenju se obavljaju svi normativno-pravni poslovi iz delokruga Opštinske uprave, kao i poslovi narodne odbrane.
U ovom Odeljenju obavljaju se i drugi poslovi utvrđeni Zakonom, drugim propisima, Statutom opštine i ovom Odlukom.
U okviru Odeljenja za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru obrazovana je Služba za stručne poslove organa opštine.

Rukovodilac odeljenja

Zoran Brkić
diplomirani građevinski inženjer

Tel: 015/7 – 195 – 188 lokal 124

E-pošta: zoran.brkic@malizvornik.rs

INSPEKCIJE

EKSPROPRIJACIJA

REGISTAR STAMBENIH JEDINICA