Odeljenje za lokalnu poresku administraciju, u skladu sa materijalnim propisima kojima su uvedeni i uređeni lokalni javni prihodi obavlja sledeće poslove:

– vodi postupak (utvrđivanje poreskim rešenjem, naplatu i kontrolu) za lokalne javne prihode i stara se o pravima i obavezama poreskih obveznika, a naročito:

– vodi registar obveznika izvornik prihoda jedinice lokalne samouprave na osnovu podataka iz Jedinstvenog registra poreskih obveznika koji vodi Poreska uprava;

– vrši utvrđivanje izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave rešenjem za koje nije propisano da ih utvrđuje sam poreski obveznik (samooporezivanje) u skladu sa zakonom;

– vrši kancelarijsku i terensku kontrolu radi provere i utvrđivanja zakonitosti i pravilnosti ispunjavanja poreske obaveze po osnovu lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;

– vrši obezbeđenje naplate lokalnih javnih prihoda u skladu sa zakonom;

– vrši redovnu i prinudnu naplatu lokalnih javnih prihoda i sporednih poreskih davanja u skladu sa zakonom;

– vodi prvostepeni upravni postupak po žalbama poreskih obveznika izjavljenim protiv upravnih akata donetih u poreskom postupku;

– primenjuje jedinstveni informacioni sistem za lokalne jevne prihode;

– vodi poresko knjigovodstvo za lokalne javne prihode u skladu sa propisima;

– planira i sprovodi obuku zaposlenih;

– pruža osnovnu stručnu i pravnu pomoć poreskim obveznicima o poreskim propisima iz kojih proizilazi njihova poreska obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda, u skladu sa kodeksom ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi;

– po službenoj dužnosti dostavlja Poreskoj upravi dokaze o činjenicama koje sazna u vršenju poslova iz svoje nadležnosti, a koji su od značaja za utvrđivanje ili kontrolu pravilnosti primene poreskih propisa za čiju je primenu nadležna Poreska uprava;

– obezbeđuje primenu propisa i slobodnom pristupu informacija od javnog značaja;

– vrši izdavanje uverenja i potvrda o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju; U ovom Odeljenju obavljaju se i drugi poslovi utvrđeni Zakonom, drugim propisima, Statutom opštine i ovom Odlukom.

Rukovodilac odeljenja

Mirjana Jovanović
diplomirani ekonomista

Tel: 015/472-350

E-pošta: lpam.zvornik@mts.rs

PORESKI INFORMATOR