Република Србија
МЕСНА ЗАЈЕДНИЦА ДОЊА БОРИНА
ДОЊА БОРИНА
Број:23/2013/10
Дана: 20.12.2013.године
ДОЊА БОРИНА

  

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

О обустави поступка јавне набавке мале вредности

 

 

Назив наручиоца:Месна заједница Доња Борина

Адреса Наручиоца: 15317 Доња Борина

Врста наручиоца:остало 

 Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности

 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Предмет јавне набавке су извођење радова на адаптацији просторија Дома културе  у Доњој Борини

Назив и ознака из општег речника набавки су:

45453100-Радови на реновирању

Предмет набавке је: радови

Процењена вредност јавне набавке:1.000.000,00 динара без ПДВ-а

Број примљених понуда и подаци о понуђачима : Три

Самостална грађевинска радња Станковић Драган, Светосавска 256,15318 Мали Зворник

СЗР „ГРАДЊА“,Жарковићи бб,15321 Радаљ

Предузеће за инжињеринг ,услуге и промет „BONEX“ д.о.о. Дринска бб ,15318 Мали Зворник

Прихватљиве понуде: Самостална грађевинска радња Станковић Драган, Светосавска 256,15318 Мали Зворник

Предузеће за инжињеринг ,услуге и промет „BONEX“ д.о.о. Дринска бб ,15318 Мали Зворник

Разлог за обуставу поступка:Понуђачи су  одустали  од закључења уговора

Када ће поступак бити поново спроведен:  Поступак ће бити поново спроведен одмах након доношења одлуке о покретању поступка.