O B A V E Š T E NJ E 

Obaveštavaju se svi zainteresovani građani (vlasnici porodičnih kuća) sa teritorije opštine Mali Zvornik, koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske tranzicije i  javnom pozivom, da je rok za prijavu na  Javni poziv za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske tranzicije, objavljen dana 15.09.2021. godine na oglasnoj tabli i internet prezentaciji opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs, produžen do 20.10.2021. godine.

Predsednik komisije
Aleksandra Rakić, s.r.

 

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Komisija za pregled i ocenu
podnetih zahteva za sufinansiranje
mera energetske tranzicije
Broj: 06-1239/1
Datum: 15.09.2021. godine
Mali Zvornik

Na osnovu Odluke Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije o raspisivanju Javnog konkursa za učešće domaćinstava u sprovođenju mera energetske tranzicije broj 06- 1239 od 15.09.2021. godine i Pravilnika o sufinansiranju mera energetske tranzicije („Službeni list opštine Mali Zvornik “ broj 03/21, 04/21) i broj 06-1220 od 13.09.2021. godine, Komisije za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije, dana 15.09.2021. godine, raspisuje

JAVNI POZIV
ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE

Na osnovu Odluke o finansijskoj podršci domaćinstvima u procesu energetske tranzicije za 2021. godinu (u daljem tekstu Odluka), a u skladu sa članom 7. Odluke, raspisuje se Javni poziv radi izbora građana (domaćinstava) kojima će biti odobrena bespovratna sredstva za energetsku sanaciju stambenih objekata. Mere energetske tranzicije u domaćinstvima predviđene Odlukom, sprovode se kroz saradnju sa privrednim subjektima koji se bave proizvodnjom, uslugama i radovima na energetskoj sanaciji stambenih objekata, a krajnji korisnici  bespovratnih sredstava su domaćinstva na teritoriji Opštine Mali Zvornik. Domaćinstva koja ostvare pravo na sufinansiranje mogu nabaviti dobra ili usluge isključivo od privrednih subjekata izabranih putem prethodno sprovedenog javnog konkursa za privredne subjekte.

Cilj sprovođenja mera energetske tranzicije je unapređenje energetske efikasnosti i povećano korišćenje obnovljivih izvora energije u domaćinstvima na teritoriji Opštine Mali Zvornik. 

I PREDMET

Predmet Javnog poziva jeste izbor građana (domaćinstava) za realizaciju  aktivnosti na sprovođenju mera energetske efikasnosti u skladu sa članom 5. Odluke.

Ukupno raspoloživa sredstva podsticaja opštine Mali Zvornik i ministarstva rudarstva i energetike za realizaciju Odluke iznose 14.000.000 dinara.

Pod porodičnim stambenim objektom, u smislu ovog Javnog poziva, podrazumevaju se: stambeni objekti sa jednim vlasnikom, stambeni objekti sa više stambenih jedinica (posebnih delova),  dvojni stambeni objekti sa različitim vlasnicima i objekti u nizu.

Sledeće mere će biti sufinansirane u okviru ovog javnog poziva:

Mera 1. Postavljanje termičke izolacije spoljnih zidova, krova i tavanica na porodičnim stambenim objektima ne podrazumeva poseban dizajn fasada i radove na pojedinačnim etažama stambenih objekata.           

Spoljni zid na porodičnim kućama sledećih karakteristika:

 • minimalna debljina za termičku izolaciju iznosi 10 cm, osim ukoliko nema tehničkih mogućnosti da se postavi ta debljina izolacije
 • Boja spoljašnjeg omotača/fasade treba da bude usklađena sa tradicionalnom   lokalnom arhitekturom, izbegavajući trend jarkih i reflektujućih neadekvatnih kolorita.

Ukupna planirana sredstva koje opština Mali Zvornik zajedno sa sredstvima ministarstva dodeljuje za ovu meru su 6.000.000,00  dinara.

Maksimalni iznos učešća Opštine koji će se dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za ovu meru odrediće se kao manji iznos od:

 • maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru sa PDV-om, odnosno 50% ukupnog prijavljenog iznosa sa PDVom za ovu meru, šta god je od ova dva iznosa manje, i:
 • 50% od iznosa prihvatljive cene sa PDV-om po jedinici mere, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om.

Sredstva podsticaja za termičku izolaciju neće se odobravati za pojedinačne etaže stambenih objekata.            

Ukoliko stambeni objekat ima dva ili više vlasnika, prijavu podnosi jedan od vlasnika uz pismenu saglasnost ostalih vlasnika. Dvojni objekti različitih vlasnika kao i objekti u nizu tretiraju se kao zasebni objekti.

Mera 2. Zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima na porodičnim stambenim objektima.

Kriterijumi energetske efikasnosti se određuju javnim pozivom za privredne subjekte, ali moraju da zadovolje sledeće minimalne uslove:

 • Spoljna stolarija sa sledećim tehničkim karakteristikama (U – koeficijent prelaza toplote):
 • U≤ 1,5 W/m2K za prozore i balkonska vrata
 • U ≤ 1,6 W/m2K za spoljna vrata

Ukupna planirana sredstva koje opština Mali Zvornik zajedno sa sredstvima ministarstva dodeljuje za ovu meru su 4.000.000,00  dinara.

Maksimalni iznos učešća Opštine koji će se dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za ovu meru odrediće se kao manji iznos od:

(1)   maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru sa PDV-om, odnosno 50% ukupnog prijavljenog iznosa sa PDVom za ovu meru, šta god je od ova dva iznosa manje, i:

(2)   50% od iznosa prihvatljive cene sa PDV-om po jedinici mere, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om.

 Vlasnici pojedinačnih etaža u stambenom objektu podnose pojedinačne prijave za zamenu stolarije.

              Mera 3. Nabavka i instalaciju kotlova ili etažnih peći na drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta za porodične stambene objekte

Sredstva će se odobravati za nabavku kotla i etažne peći koja kao energent koristi isključivo drvni pelet, briket, sečku, pirolizu drveta. Sredstva se neće odobravati za opremu koja nije u sistemu etažnog ili centralnog grejanja.

Minimalni stepen korisnosti kotla (grejača prostora) na  biomasu (drvni pelet,) iznosi 85%.

Ukupna planirana sredstva koje opština Mali Zvornik zajedno sa sredstvima ministarstva dodeljuje za ovu meru su 2.000.000,00  dinara.

Opština Mali Zvornik će dodeliti sredstva podsticaja krajnjem korisniku za ovu meru do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om za nabavku i ugradnju kotlova ili grejača na biomasu za porodične kuće;

Prihvatljiva cena kotla je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om (neće se odobravati sredstva za nabavku kombinovanih uređaja koji kao energent koriste i čvrsto gorivo i pelet).

Mera 4. Nabavka i ugradnja toplotnih pumpiza porodične stambene objekte.

Sufinansiraće se nabavka toplotnih pumpi vazduh-voda, geotermalnih toplotnih pumpi i hibridnih toplotnih pumpi.

Ukupna planirana sredstva koje opština Mali Zvornik zajedno sa sredstvima ministarstva dodeljuje za ovu meru su 1.000.000,00  dinara.

Opština Mali Zvornik će dodeliti sredstva podsticaja krajnjem korisniku za ovu meru, do 50% ukupne vrednosti radova po prijavi sa PDV-om za nabavku i ugradnju tolotne pumpe.

Prihvatljiva cena toplotne pumpe je cena osnovne verzije za ovu meru sa PDV-om.

Mera 5. Nabavka i instalacije solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na porodičnim stambenim objektima

Sredstva će se odobravati za nabavku i instalaciju solarnih kolektora za grejanje i proizvodnju električne energije.

Pod porodičnim stambenim objektom, u smislu ovog Pravilnika, podrazumevaju se: stambeni objekti sa jednim vlasnikom, stambeni objekti sa više stambenih jedinica (posebnih delova),  dvojni stambeni objekti sa različitim vlasnicima i objekti u nizu. 

Ukupna planirana sredstva koje opština Mali Zvornik zajedno sa sredstvima ministarstva dodeljuje za ovu meru su 1.000.000,00  dinara.

Maksimalni iznos učešća Opštine koji će se dodeliti pojedinačnom krajnjem korisniku za ovu meru odrediće se kao manji iznos od:

(1)  maksimalna ukupna sredstva podsticaja za ovu meru sa PDV-om, odnosno 50% ukupnog prijavljenog iznosa sa PDVom za ovu meru, šta god je od ova dva iznosa manje, i:

(2)  50% od iznosa prihvatljive cene sa PDV-om po jedinici mere, koja se dobija množenjem: (1) količine iz dostavljene profakture i (2) prihvatljive jedinične cene za ovu meru sa PDV-om. 

NAPOMENA: SVE PREKO GORE NAVEDENIH MAKSIMALNIH IZNOSA SREDSTAVA SUFINANSIRANJA OPŠTINE SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE (NA PRIMER: PODNOSILAC PRIJAVE SE MOŽE OPREDELITI ZA SKUPLJE PROZORE S TIM DA RAZLIKU U CENI SNOSI PODNOSILAC PRIJAVE)!

PODNOSILAC PRIJAVE MOŽE KONKURISATI ISKLJUČIVO ZA JEDNU MERU. 

IZNOSI SUFINANSIRANJA ZA NAVEDENE MERE PROPISANI  SU U ČLANU 4. PRAVILNIKA O SUFINANSIRANJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE (PRILOG 3).

IIPRAVO UČEŠĆA NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na ovom konkursu imaju svi zainteresovani građani koji ispunjavaju uslove definisane Pravilnikom o sufinansiranju mera energetske tranzicije i ovim Javnim pozivom.

Podnosilac prijave – građanin (domaćinstvo) može konkurisati za realizaciju jedne  mere iz odeljka I. Javnog poziva.

 

III PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi  investicioni troškovi su troškovi sa uračunatim PDV-om.

Neprihvatljivi troškovi – Troškovi koji neće biti finansirani javnim konkursom iz budžeta opštine Mali Zvornik su:

 • pokrivanje troškova koji su u vezi sa nabavkom opreme: carinski i administrativni troškovi
 • pokrivanje troškova u vezi sa odobravanjem i sprovođenjem kreditnog zaduženja: troškovi odobravanja kredita, troškovi kamata, troškovi kreditnog biroa, troškovi osiguranja kredita i sl.
 • refundaciju troškova za već nabavljenu opremu i izvršene usluge (plaćene ili isporučene)
 • nabavku opreme koju podnosilac zahteva za bespovratna sredstva sam proizvodi ili za usluge koje podnosilac zahteva sam izvršava
 • druge troškove koji nisu u skladu sa merama energetske tranzicije.

 

 IV USLOVI ZA UČEŠĆE NA JAVNOM KONKURSU

Pravo učešća na konkursu imaju domaćinstva (građani) koji ispunjavaju sledeće uslove:

 • da je podnosilac prijave vlasnik porodične kuće na teritoriji opštine Mali Zvornik;
 • da poseduje jedan od sledećih dokaza za stambeni objekat:

         1) dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji;

         2) građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole;

         3) građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili

         4) rešenje o ozakonjenju;

         5) dokaz da su započeli postupak legalizacije.

 • da redovno izmiruje obaveze po osnovu javnih prihoda.

Pravo učešća na Konkursu nemaju:

 • vlasnici posebnih delova stambeno-poslovnih objekata koji ne služe za stanovanje;
 • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodnom periodu koristili sredstva opštine za slične aktivnosti i ista opravdali;
 • vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine  posle dostavljanja Rešenja o dodeli  bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja aktivnosti.

 

V DOKUMENTACIJA KOJU JE POTREBNO PRILOŽITI PRI PODNOŠENJU PRIJAVE

Neophodna dokumentacija koju dostavlja podnosilac prijave obuhvata:

 • Prijavni obrazac (Prilog 1) u tri primerka (jedan original i dve kopije),
 • Popunjen obrazac ovog javnog poziva, koji se odnosi na stanje građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta (Prilog 2);
 • Fotokopiju lične karte ili očitanu ličnu kartu podnosioca zahteva;
 • Posedovanje jednog od sledećih dokaza za stambeni objekat:

         1) dokaz o izgradnji objekta pre donošenja propisa o izgradnji;

         2) građevinsku dozvolu dobijenu kroz redovan postupak obezbeđenja dozvole;

         3) građevinsku dozvolu dobijenu iz postupka legalizacije ili

         4) rešenje o ozakonjenju;

         5) dokaz da su započeli postupak legalizacije.

 • Potvrdu o izmirenim dospelim obavezama po osnovu poreza na imovinu;
 • Dokaz o izmirenim dospelim obavezama za izvršene komunalne usluge;
 • Izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci (fotokopija);
 • Fotokopiju računa za utrošenu električnu energiju za stambeni objekat za koji se konkuriše za jedan mesec iz tekuće godine;
 • Predmer i predračun/ profakturu za radove, dobra i usluge izdatu od privrednog subjekta sa liste (Prilog 2) koju je objavila opština Mali Zvornik, a koju građanin izabere sa liste;
 • Potpisana izjava o saglasnosti da organ za potrebe postupka može izvršiti uvid, pribaviti i obraditi podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, a koji su neophodni u postupku odlučivanja;
 • Izjava o kućnoj zajednici.

Opština će obezbediti pribavljanje sledećih informacija po službenoj dužnosti uz potpisanu saglasnost krajnjeg korisnika (Prilog 4):

 1. Potvrdu o izmirenim dospelim obavezama po osnovu poreza na imovinu
 2. Izvod iz lista nepokretnosti ne stariji od šest meseci (fotokopija).

 

VI PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE ZA JAVNI POZIV

Konkursna dokumentacija za Javni poziv može se preuzeti na internet stranici Opštine Mali Zvornik, www.malizvornik.rs  i sadrži:

 • Kompletan tekst Javnog poziva,
 • Prilog 1 – Prijavni obrazac,
 • Prilog 2 :
 1. Lista firmi/privrednih subjekata koju je objavila opština Mali Zvornik sa koje građani biraju jednu firmu za odgovarajuću meru od koje moraju da pribave Predmer i predračun/ profakturu za radove, dobra i usluge,
 2. Obrazac o stanju građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta,
 • Prilog 3 – Pravilnik o sufinansiranju mera energetske tranzicije,
 • Prilog 4 – Izjava (Obrazac 1 i 2).

                            

VII MESTO I ROK DOSTAVLJANJA PRIJAVA

Podnosioci prijavu za učešće na javnom konkursu popunjavaju na srpskom jeziku, ćiriličnim pismom. Prijava napisana rukom neće se smatrati važećom.

Popunjeni, overeni i odštampani prijavni obrazac u tri primerka (jedan original i dve kopije) i prateća dokumentacija dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE DOMAĆINSTAVA U SPROVOĐENJU MERA ENERGETSKE TRANZICIJE – NE OTVARATI“,

sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Prijava se predaje lično na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik, (šalter sala) ili preporučeno poštom na adresu:

Opština Mali Zvornik 

Odeljenje za privredu, inspekcijske poslove, urbanizam i objedinjenu proceduru Opštinske uprave opštine Mali Zvornik / Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije 

ul. Kralja Petra I br. 38, 15318 Mali Zvornik

 

Rok za podnošenje prijava je 21 dan od dana objavljivanja javnog poziva, odnosno do 06.10.2021. godine. Rok je produžen do 20.10.2021. godine.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja podnosilac prijave se može obratiti na kontakt telefon 015/719-51-88, lokal 131. 

Za informacije u vezi Javnog poziva možete se obratiti na elektronsku adresu: E-mail: aleksandra.zekic@malizvornik.rs

Sva pitanja i odgovori biće objavljeni na internet stranici Opštine Mali Zvornik, link: www.malizvornik.rs

 

VIII NEUREDNA PRIJAVA 

Prijava će se smatrati neurednom ako u dostavljenoj pisanoj formi nedostaje bilo koji dokument iz odeljka V. Javnog poziva i u tom slučaju rešenjem će biti odbačena.

 

IX OCENA, IZBOR I OBJAVLJIVANJE ODLUKE O IZBORU GRAĐANA (DOMAĆINSTAVA) 

Ocenjivanje i rangiranje građana (domaćinstava) vrši se primenom kriterijuma iz člana 30. Pravilnika, a vrši ga Komisija za pregled i ocenu podnetih zahteva za sufinansiranje mera energetske tranzicije (u daljem tekstu Komisija) na osnovu pregleda podnetih prijava.

Komisija razmatra prijave i u skladu sa uslovima Konkursa, utvrđuje preliminarnu listu izabranih građana u roku koji ne može biti duži od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Preliminarnu listu izabranih građana Komisija objavljuje na oglasnoj tabli i zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

Učesnici konkursa (građani) imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju po utvrđivanju preliminarne liste, u roku od tri dana od dana objavljivanja liste.

Na preliminarnu listu izabranih građana (domaćinstava) učesnici konkursa imaju pravo prigovora Komisiji u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Komisija je dužna da razmotri podnete prigovore na preliminarnu listu izabranih građana kao i da donese  Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena,  u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Na osnovu preliminarne rang liste, Komisija vrši terenski obilazak radi uvida u stanje stambenih objekata sa te liste zaključno sa rednim brojem podnosioca prijave do kojeg su obezbeđena ukupna sredstva za subvencionisanje.

Ukoliko je Komisija prilikom terenskog obilaska utvrdila da je podnosilac prijave dao neistinite podatke u prijavi, Komisija ga eliminiše iz revidirane preliminarne liste i umesto njega sprovodi terenski obilazak prvog sledećeg na listi kod koga nije vršen terenski obilazak.

Prilikom terenskog obilaska uz obavezno prisustvo podnosioca zahteva komisija sačinjava zapisnik u dva primerka, pri čemu jedan ostaje podnosiocu prijave, a jedan zadržava Komisija. U zapisniku Komisija potvrđuje da li su mere navedene u predmeru i predračunu koji je građanin podneo prilikom prijave na javni poziv prihvatljive.

O sprovedenom postupku Komisija vodi zapisnik, sačinjava i donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije.

Komisija donosi Odluku o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije u roku od 15 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluku o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje mera energetske tranzicije Komisija objavljuje na oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik i zvaničnoj internet stranici opštine.

           Na Odluku o dodeli bespovratnih sredstava građanima za sufinansiranje mera energetske tranzicije može se podneti prigovor Opštinskom veću u roku od osam dana od dana objavljivanja. Odluka Opštinskog veća je konačna. 

      Na osnovu Odluke o  dodeli bespovratnih sredstava građanima za sprovođenje  mera energetske tranzicije, Predsednik opštine svakom građaninu sa konačne liste izdaje Rešenje o dodeli bespovratnih sredstava za sprovođenje mera energetske tranzicije.     

 

  X NAČIN REALIZACIJE DODELJENIH SREDSTAVA 

Korisnik bespovratnih sredstava nakon dobijanja rešenja nabavlja dobra i usluge od privrednog subjekta čiju je profakturu/predračun priložio u prijavi na konkurs.

Ukoliko iz nekog razloga korisnik ne može da realizuje nabavku od odabranog privrednog subjekta, ima pravo da izvrši nabavku od drugog subjekta sa liste i da o tome, pre realizacije nabavke, obavesti Komisiju i dostavi joj novu profakturu/predračun, s tim da iznos ne može biti veći od odobrenog.

Krajnji korisnici sredstava – građani (domaćinstva) dužni su da Komisiji, u svakom momentu, omoguće kontrolu realizacije aktivnosti i uvid u svu potrebnu dokumentaciju.

Korisnik bespovratnih sredstava (domaćinstvo) dužno je da predviđene aktivnosti  završi najkasnije do 15.12. 2021. godine.

Korisnik bespovratnih sredstava (domaćinstvo) dužno je da privrednom subjektu isplati isporučena dobra/izvršene usluge u iznosu umanjenom za odobrena bespovratna sredstva.

Opština će vršiti prenos sredstava isključivo direktnim korisnicima ne krajnjim korisnicima, nakon što pojedinačni krajnji korisnik izvrši uplatu direktnom korisniku celokupnu  svoju obavezu i nakon završetka realizacije mere.

Uslov da se prenesu sredstva direktnom korisniku je potvrda Komisije da su radovi izvedeni kako je predviđeno predmerom i predračunom koji je građanin predao kada se prijavio za meru kao i u skladu sa zapisnikom Komisije prilikom prvog izlaska.

Krajnji Korisnik mora imati urednu dokumentaciju (račune i ateste) koje će dostaviti nadležnoj komisiji.

Opština će vršiti prenos sredstava izabranim privrednim subjektima u skladu sa zaključenim ugovorom. Krajnji korisnik će sam snositi troškove izvedenih radova koji budu veći od maksimalnih iznosa subvencije (maksimalnog iznosa učešća JLS).

Kontrolu izvršenja ugovorenih obaveza izvršiće nadležni organi koji su zaduženi za urbanizam odnosno zaštitu životne sredine, u saradnji sa Komisijom.

Ukoliko Korisnik sredstava nije sredstva namenski utrošio, ili radovi nisu izvedeni u skladu sa predmerom i predračunom koji je krajnji korisnik podneo prilikom prijave, opština neće uplatiti sredstva dodeljena javnim pozivom.

 

                                                                                                               Predsednik komisije
 Aleksandra Rakić, s.r.

Javni poziv za domaćinstva

Odluka sa listom privrednih subjekata za sprovođenje mera energetske tranzicije

PRILOG 1-Prijavni formular

Prilog 2-Obrazac stanja građevinskih (fasadnih) elemenata i grejnog sistema objekta

PRILOG 3-Pravilnik o sprovođenju mera energetske tranzicije

PRILOG 4-Obrazac 1 i obrazac 2

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVE

OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PRIJAVE