Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Opštinska uprava
Odeljenje za lokalnu
Poresku administraciju
Broj:sl./29032016
Dana: 29.03.2016.godine
Mali Zvornik 

O B A V E Š T E NJ E

Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji („Sl.glasnik RS“ br.15/16) određeno je da poreski obveznik može odložiti plaćanje dugovanog poreza (koji u sebi ne sadrži kamatu i iznosi najviše do iznosa od 2.000.000,00 dinara, u daljem tekstu: dugovani porez) na rate najduže do 60 meseci.

Zahtev za odlaganje plaćanja dugovanog poreza poreski obveznik može podneti samo jednom , i to počev od 1. aprila 2016. godine i najkasnije do 4. jula 2016. godine.

Zahtev mogu podneti poreski obveznici koji imaju dugovani porez koji ne prelazi 2.000.000,00 dinara i u sebi ne sadrži kamatu, a koji je dospeo za plaćanje do 4. marta 2016. godine i kao takav evidentiran u porskom računovodstvu, uključujući i poreske obveznike kojima je Lokalna poreska administracija po službenoj dužnosti poništila sporazum, odnosno ukinula rešenje o odlaganju plaćanja dugovanog poreza do 4. marta 2016. godine, kao i poreski obveznici koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja dugovanog poreza i kojima preostali neplaćeni dugovani porez ne prelazi 2.000.000,00 dinara i u sebi ne sadrži kamatu.

Do dana podnošenja zahteva, poreski obveznik je dužan da izmiri sve tekuće obaveze dospele za plaćanje od 4. marta 2016. godine i o tome pruži dokaz prilikom podnošenja zahteva, što ujedno predstavlja i uslov za ostvarivanje prava na plaćanje dugovanog poreza.

Poreskom obvezniku koji redovno izmiruje rate dugovanog poreza, uključujući i tekuće obaveze u skladu sa zakonom,otpisuje se kamata na dug koja se odnosi na dugovani porez plaćen u tom periodu, po isteku svakih 12 meseci do izmirenja tog duga u potpunosti.

U slučaju kada poreski obveznik i pre isteka roka plaćanja dugovanog poreza isplati dugovani porez u potpunosti,poreskom obvezniku se otpisuje celokupna kamata na taj dug.

Zahtev se podnosi na Obrascu ZOPDP koji možete uzeti u Opštini Mali Zvornik – Opštinskoj upravi – Odeljenju za lokalnu poresku administraciju, kancelarija broj: 26. 

Po ovlašćenju načelnika Opštinske uprave:
Rukovodilac Odeljenja:
Mirjana Jovanović, s.r.

Obaveštenje >>>