Korisnici budžetskih sredstava su u obavezi, da dostave predloge finansijskog plana, usvojen od nadležnih organa, na propisanim obrascima koji su dostupni na sajtu opštine i u službi budžeta, na osnovu sistema jedinstvene budžetske klasifikacije sa detaljnim obrazloženjem  i opisom rashoda i izdataka i sa navedenim pravnim osnovom, kao i izvora finansiranja. Predlog se dostavlja u pisanom obliku, potpisan od strane direktora- odgovornog lica i overen pečatom.  

Prema budžetskom kalendaru, član 31. Zakona o budžetskom sistemu, rok za dostavljanje predloga finansijskog plana lokalnom organu uprave nadležnom za finansije je  01.septembar 2021.godine.

Dopis Budžetskim korisnicima

Obrasci