Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 2013
Дана, 21.10.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК


 

                На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12 и  9/13) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), 

С А З И В А М

33. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
ЗА 29. ОКТОБАР  (ЧЕТВРТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 10 00 ч.

 

            За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

                  1.  ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК ЗА ПЕРИОД 01.01.2015.-30.09.2015. ГОДИНЕ.

                  2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2014/2015 ГОДИНУ.

                  3. ГОДИШШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ”ЦРВЕНКАПА” МАЛИ ЗВОРНИК ЗА РАДНУ 2015/2016 ГОДИНУ.

                  4.  ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ.

                  5.  ПЛАН РАДА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” ИЗ МАЛОГ ЗВОРНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ.

                  6.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ, БРОЈ 03-953/1 ОД 03.07.2015. ГОДИНЕ.

                  7.  ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ”ДРИНА” МАЛИ ЗВОРНИК О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ, БРОЈ 03-953/2-14 ОД 07.09.2015. ГОДИНЕ.

                  8.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ ОПШТИНСКОГ САВЕТА ЗА МИГРАЦИЈЕ.

                  9.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ УРЕЂЕЊУ.

                 10. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ, УРЕЂЕЊА И КОРИШЋЕЊА ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА.

                 11. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

                 12. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

                 13. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

                 14. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК У СТАЛНОМ САСТАВУ.

                 15. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.

                 16. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА УПРАВНОГ ОДБОРА ДОМА ЗДРАВЉА ”МАЛИ ЗВОРНИК” У МАЛОМ ЗВОРНИКУ.

                 17.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                 18.  ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ МАЛИ ЗВОРНИК

                 19. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О РАЗРЕШЕЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛЕ ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.

                 20. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ”НИКОЛЕ ТЕСЛА” ВЕЛИКА РЕКА.

                 21.  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

                 22.  РАЗНО. 

            

                     Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

 

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Боривоје Радић, с.р.