Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК
Број: 06- 1714
Дана, 09.09.2015. године
МАЛИ ЗВОРНИК


 

                    На основу члана 43. Статута општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворнк”, број 10/08, 13/08, 2/09,  2/12 и  9/13) и члана 41., 42. и 45. Пословника Скупштине општине Мали Зворник (”Сл. лист општине Мали Зворник”, број 13/08 и 2/09), 

С А З И В А М

32. РЕДОВНУ  СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

ЗА 17. СЕПТЕМБАР  (ЧЕТВРТАК) 2015. ГОДИНЕ СA ПОЧЕТКОМ У 9 00 ч.

 

            За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И   Р Е Д : 

                      1.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ПРИБАВЉАЊУ И РАСПОЛАГАЊУ СТВАРИМА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                      2.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ОБНОВЕ ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ У НАДЛЕЖНОСТИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                      3.  ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О РАДНОМ ВРЕМЕНУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                      4.   ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                      5. ПРЕДЛОГ РЕШЕЊА О ИМЕНОВАЊУ СЕКРЕТАРА КОМИСИЈЕ ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК.

                      6.  ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА.

                      7.  РАЗНО.            

          Молимо Вас да седници обавезно присуствујете, а у случају спречености обавестите на телефон 472-008.

                                                                       ПРЕДСЕДНИК
                                                                СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
                                                                   Боривоје Радић, с.р.