Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/44
Dana: 23.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) i Odluke o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, u cilju sprečavanja, suzbijanja i gašenja epidemije COVID -19 izazvane virusom SARS-Co-2, na vanrednoj sednici održanoj 23.03.2020. godine doneo je 

N A R E D B U 

  1. Naređuje se svim javnim komunalnim preduzećima i javnim preduzećima koja su osnovana od strane opštine Mali Zvornik da dostave presek materijalnih sredstava – vozila i ljudskih resursa koji trenutno nisu angažovani. 
  2. Presek traženih podataka iz tačke 1. ove naredbe dostaviti Štabu za vanredne situacije opštine Mali Zvornik i ista staviti na raspolaganje. 
  3. Zadužuje se Opštinska uprava opštine Mali Zvornik  da nakon dostavljanja podataka iz tačke 1. ovog naredbe dostavi izveštaj o postupanju Sektoru za vanredne situacije – Odeljenju za vanredne situacije u Šapcu – Operativnom centru u Šapcu do 24.03.2020. godine u 17,00 časova, preko operativnih centara 112. 
  4. Ovu naredbu objaviti na zvaničnoj internet prezentaciji i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik. 
  5. Ova naredba stupa na snagu danom donošenja. 

OPŠTINSKI  ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.