Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/42
Dana: 21.03.2020.godine
Mali Zvornik

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 21.03.2020. godine doneo je 

I Z M E NA   N A R E D B E
BROJ 06-667/9 od 18.03.2020.godine

I

Zabranjuje se na celoj teritoriji opštine Mali Zvornik svaka vrsta prodaje i pijačna prodaja van objekata koji su namenjeni za tu namenu.

II 

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

 

KOMANDANT ŠTABA
Zoran Jevtić, s.r.