Mali Zvornik, 27.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/155
Dana: 27.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41. i 43. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018), a u vezi sa Odlukom o proglašenjeu vanrednog stanja u Republici Srbiji („Službeni glasnik RS“ broj 29/2020), Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 27.04.2020. godine doneo je:

N A R E D B U

I

Ograničava se radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima tokom trajanja vanrednog stanja , po sledećem principu :
     o Ponedeljak 27. april- sreda 29. april – od 07.00 do 17.00 časova,
     o Četvrtak 30.april za građane starije od 65 godina od 04.00 do 07.00, a za ostale građane od 08.00 do 17.00 časova.

Petak 1. maj, subota 2. maj i nedelja 3. maj neradni dani

Trgovac može, u skladu sa ovom Naredbom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Rad logističkih centara i snabdevanje objekata može da se obavlja celodnevno u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica.

II

Ograničava se broj potrošača u maloprodajnim objektima na taj način da može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača.

III

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik.

IV

Nadzor nad sprovođenjem ove Naredbe vršiće Komunalni inspektor opštine Mali Zvornik.

V

Stupanjem na snagu ove Naredbe prestaje da važi Naredba broj 06-668/147 od 21.04.2020.godine.

VI

Naredba stupa na snagu danom donošenja.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.