Mali Zvornik, 10.04.2020. godine

Republika Srbija
Opština Mali Zvornik
Štab za vanredne situacije
Broj: 06-668/107
Dana: 07.04.2020.godine
Mali Zvornik

 

Na osnovu člana 41.stav 1.tačka 5. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“ broj 87/2018) a u skladu sa Odlukom o proglašenju vanrednog stanja u Republici Srbiji Štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik na sednici održanoj 07.04.2020. godine doneo je        

P R E P O R U K U

I

Nalaže se JKP „Drina“ Mali Zvornik da radi potrebe građana vrši dezinfekciju objekata pošta na teritoriji opštine Mali Zvornik, pre svega prostora u koji ulaze korisnici i gde se zadržavaju zbog obavljanja neke poštanske usluge.

II

Ovu Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici opštine Mali Zvornik i oglasnoj tabli opštine Mali Zvornik.

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE
Zoran Jevtić, dipl.inž.rud.