Na osnovu člana 34. tačke 10, u vezi sa tačkom 2a. Zakona o venrednim situacijama (Sl.glasnik RS“ broj 111/09, 92/11 i 93/12), Opštinski štab za vanredne situacije opštine Mali Zvornik, na sednici dana 24.05.2014. godine, doneo je

N A R E D B U

1. Obavezuju se svi članovi saveta mesnih zajednica, na teritoriji opštine Mali Zvornik, da na područjima svojih mesnih zajednica pod HITNO, u skladu sa zakonom, uzmu učešće u sprovođenju zadataka obnove, rekonstrukcije i rehabilitacije, uzimajući u obzir potrebe održivog razvoja i smanjenja ugroženosti i rizika od budućih vanrednih situacija, i to zadataka:
a) Izmuljenja i čišćenja putne i komunalne infrastrukture,
b) Čišćenja korita vodotoka za malu vodu kroz naseljena mesta,
v) Izmuljenja delova proticajnih profila kroz naseljena mesta,
g) Izmuljenja svih vrsta poplavljenih objekata, kao i pomoć pri vršenju asanacije terena,
d) Uklanjanje komunalnog otpada (građevinskog otpada, smeća, plastične i metalne ambalaže i drugog) iz korita voda drugog reda na svojoj teritoriji,
đ) Prikupljanja podataka, procenu i utvrđivanje visine nastale štete,
e) Organizovanja prikupljanja i raspodele pomoći (uključujući i pravljenje spiskova poplavama najugroženijih lica)
ž) Drugih zadataka kojima se ublažavaju ili otklanjaju neposredne poelsedice poplava, kao i
z) Organizovanja dobrovoljaca na izvršenju napred navedenih zadataka.

2. Obavezuju se lica iz tačke 1. Naredbe da, u realizaciji navedenih zadataka uspostave direktnu saradnju sa Opštinskim štabom za vanredne situacije opštine Mali Zvornik.

3. Realizaciji naređenja pristupiti odmah a saveti mesnih zajednica su dužni da kroz pismene dnevne izveštaje, preko predsednika saveta, o izvršenju zadataka obaveštavaju Opštinski štab za venredne situacije.

4. Naredbu dostaviti savetima mesnih zajednica.

Broj: 06-725/31
Dana: 24.05.2014.godine
Mali Zvornik

Predsednik Opštinskog štaba
za vanredne situacije opštine Mali Zvornik
Dragan Bogićević