Na osnovu člana 71. i  72. Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 i 95/2018-dr. zakon), člana 18. i  19.  Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018) i člana 56. stav 1. tačka 6. Odluke o vodovodu i kanalizaciji opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“ br. 11/2018), zbog sprečavanja ozbiljnih poremećaja u snabdevanju vodom za piće na teritoriji opštine Mali Zvornik, izazvanih prekomernom potrošnjom i nenamenskim korišćenjem vode za piće, Opštinsko Veće opštine Mali Zvornik na sednici održanoj dana 09.07.2021. godine donosi

N A R E D B U

  1. UPOZORAVAJU SE građani korisnici vodovoda, da pijaću vodu koriste racionalno i u skladu sa njenom namenom.
  2. ZABRANJUJE SE korišćenje pijaće vode za punjenje privatnih bazena za kupanje, zalivanje travnjaka, pranje automobila i tepiha i pečenje rakije.
  3. Prema građanima koji ne poštuju ovu Naredbu preduzeće se mere predviđene Zakonom o komunalnim delatnostima i Odlukom o vodovodu i kanalizaciji opštine Mali Zvornik.
  4. JKP „Drina“ Mali Zvornik i upravljači seoskih vodovoda u slučaju povećanog rizika od ugrožavanja vodovodne infrastrukture izazvane prekomernom potrošnjom dužni su da preduzmu propisane mere uključujući i ograničenje potrošnje (redukciju), kao i uskraćivanje komunalne usluge korisnicima koji nenamenski troše pijaću vodu o čemu će blagovremeno obavestiti korisnike vodovoda.
  5. Ova Naredba trajaće do 01.10.2021. godine.
  6. Naredbu objaviti u „Službenom listu opštine Mali Zvornik i preko sredstava informisanja.“

OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE MALI ZVORNIK

  Broj: 06- 921/2021-1                                                                          
  Datum: 09.07.2021. godine                                                         
  Mali Zvornik                                                                                                  

PREDSEDNIK
OPŠTINSKOG VEĆA
Zoran Jevtić, s.r.

O b r a z l o ž e nj e 

JKP „Drina“ Mali Zvornik, dana 09.07.2021. godine, uputila  je Opštinskom Veću opštine Mali Zvornik Predlog za donošenje naredbe o štednji vode, koje je kod Opštinske uprave zavedeno pod brojem 06-921. Navedenim Predlogom ukazano je na postojanje opasnosti od nastajanja ozbiljnih poremećaja u snabdevanju vodom za piće i ugrožavanje vodovodne infrastrukture na teritoriji opštine Mali Zvornik, izazvanih prekomernom potrošnjom i nenamenskim korišćenjem vode za piće.

Članom 71. stav 3. i 4. Zakona o vodama („Sl. glasnik RS“ br. 30/2010, 93/2012,101/2016, 95/2018 i 95/2018-dr. zakon), propisano je da se voda mora koristiti racionalno i ekonomično i da je svaki korisnik dužan da vodu koristi na način kojim se ne uskraćuje pravo korišćenja voda drugim licima i ne ugrožavaju ciljevi životne sredine. Članom 72. istog Zakona predviđeno je da se voda za piće ne može koristiti za druge svrhe izuzev za gašenje požara, niti na način koji bi nepovoljno uticao na količinu i svojstva vode. Članom 214. Zakona o vodama propisane su novčane kazne za prekršaj fizičkih i pravnih lica.

Članom 18. Zakona o komunalnim delatnostima („Sl. glasnik RS“ br. 88/2011, 104/2016 i 95/2018), propisana je obaveza korisnika komunalne usluge da istu koristi na način kojim se ne ometaju drugi korisnici, životna sredina i objekti i oprema koji su u funkciji obavljanja određene komunalne delatnosti. Članom 19. istog Zakona propisano je pravo vršioca komunalne delatnosti da uskrati komunalnu uslugu u vreme snabdevanja uz ograničenje potrošnje (redukciju), o čemu je korisnik blagovremeno obavešten u slučaju nenamenskog korišćenja.

Članom 56. stav 1. tačka 6. Odluke o vodovodu i kanalizaciji opštine Mali Zvornik („Sl. list opštine Mali Zvornik“ br. 11/2018), predviđeno je da će JKP „Drina“ privremeno ili trajno isključiti korisnike sa vodovodne mreže kada potrošač krši propise i naredbu o štednji vode dok štednja traje.