Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

Објављено на огласној табли општине Мали Зворник дана: 08.05.2018.год.

На основу Упутства о примени одредаба члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“ број 18/2016) којима је регулисана размена података о чињеницама о којима се води службена евиденција, које је донело Министарство државне управе и локалне самоуправе, Општинска управа општине Мали Зворник објављује

Обавештење о примени Закона о општем управном поступку

Чланом 9. ст. 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/16), предвиђено је да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује, док сагласно ставу 4. истог члана орган може од странке да захтева само оне податке који су неопходни за њену идентификацију и документе који потврђују чињенице о којима се не води службена евиденција.

Чланом 9. ст. 1. и 2. Закона о општем управном поступку, прописано је да је орган дужан да странкама омогући да успешно и целовито остваре и заштите права и правне интересе, као и да се поступак води без одуговлачења и уз што мање трошкова за странку и другог учесника у поступку, али тако да се изведу сви докази потребни за правилно и потпуно утврђивање чињеничног стања.

Чланом 103. Закона прописано је: да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање.

Орган прибавља потребне податке у складу са законом, осим ако странка изричито изјави да ће потребне податке прибавити сама.
За свако непоштовање горе наведених одредби Закона о општем управном поступку, можете се обратити у канцеларију бр.15. на првом спрату зграде општине Мали Зворник у Малом Зворнику ул.Краља Петра Првог број 38 или на телефон 015/471-300.

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОПШТИНЕ МАЛИ ЗВОРНИК

Поштовани, Е-Писарница Општинске управе општине Мали Зворник креирана је како би омогућила квалитетније и брже општење између органа локалне самоуправе и странке електронским путем.

Након ступања на снагу новог Закона о општем управном поступку, 01.06.2017. године, настала је обавеза органа да на својој веб презентацији објављују обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини (чл. 57.).

Електронска комуникација везана је за неке од веома битних радњи које се у управном поступку предузимају као што су општење органа и странке (чл. 56.), предаја поднеска (чл. 60.), евидентирање и потврда о пријему поднеска (чл. 61.), чување, разгледање и преузимање списа предмета (чл. 64.), обавештавање странке (чл. 66. и 70.), достављање (чл. 72. и 77.), одржање рока (чл. 81.) и остало.

 

ЗАКОН О ОПШТЕМ УПРАВНОМ ПОСТУПКУ
(“Сл. гласник РС”, бр. 18/2016)
Посебне одредбе о електронском општењу

Члан 57

(1) Орган објављује на својој веб презентацији обавештења о могућности електронског општења између органа и странке, о томе да се органу подносе електронска документа и да орган упућује странци електронска документа, као и о начину на који то чини.

(2) Странка електронским путем општи са органом ако се претходно са тим сагласи или ако је то посебним прописом одређено.

(3) Ако електронски документ који је послат странци није читљив, она може да захтева да јој орган упути тај документ у другом погодном облику. Ако није читљив електронски документ који је послат органу, орган захтева да странка поднесе тај документ у другом погодном облику у року који одреди и обавештава странку да ће се, ако не поступи у датом року, сматрати да није ни поднела документ.

Списак овлашћених службених лица у општинској управи општине Мали Зворник

У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за одлучивање у управним стварима су:

Зоран Бркић

Самостални саветник, распоређен на послове руководиоца Одељења за привреду, урбанизам и инаспекцијске послове и послове издавања грађевинских дозвола, употребних дозвола и упис права својине на изграђеном објекту, решење број:06-664 од 28.03.2018. године

Милан Јевтић

Самостални саветник, распоређен на послове руководиоца Одељења за финансије, општу управу и друштвене делатности, решењем број:06-663 од 28.03.2018. године

Мирјана Јовановић

Самостални саветник, распоређена на радно место руководилац Одељења за локалну пореску адмнистрацију, решење број:06-662 од 28.03.2018. године године

Мирослав Марковић

Самостални саветник распоређен на послове комуналног инспекора, инспектора за заштиту животне средине и инспектора за послове туризма, решење број:035-10 од 28.04.2015. године

Драган Ракић

Саветник, распоређен на радно место просветног инспектора и послове планирања одбране, решење број:035-12 од 28.04.2015. године

Миливоје Танасковић

Сарадник, распоређен на радно место Послови грађевинске и саобраћајне инспекције, решење број:035-11 од 28.04.2015. године

Списак овлашћених службених лица у општинској управи општине Мали Зворник

У Општинској управи општине Мали Зворник службена лица овлашћена за предузимање радњи у управном поступку пре доношења решења су:

Бранко Андрић

Саветник, распоређен на послове пореског инспектораи исплате пореског дуга и накнада, решење број:035-5 од 28.04.2015. године

Муамера Бојић

Самостални саветник распоређена на послове шефа Одсека за спровођење обједињене процедуре и планирање, послове урбанизма, планова и пројеката, издавања локацијских услова и послове сарадње са носиоцима јавних овлашћења, решење број:035-3 од 28.04.2015. године

Драгица Лазић

Сарадник, распоређена на послове социјалне и дечије заштите и инвалидско-борачке заштите, решење број:035-13 од 28.04.2015. године

Весна Илић

Сарадник, распоређена на послове радних односа и друштвене бриге о деци, решење број:035-8 од 28.04.2015. године

Славица Симеуновић

Саветник, распоређена на послове матичара за матично подручје Мали Зворник, послове грађанских стања, послове у вези избеглих и расељених лица и послове саветника за заштиту пацијената, решење број:035-7 од 28.04.2015. године

Драгана Марковић

Сарадник, распоређена на послове јавних набавки и приватног предузетништва, решење број:035-16 од 28.04.2015. године

Бранко Радић

Ссаветник, распоређен на послове пољопривреде, шумарства, водопривреде и туризма, решење број:035-14 од 07.05.2015. године