Objavljeno 06.07.2017. godine

Republika Srbija 

OPŠTINA MALI ZVORNIK
PREDSEDNIK OPŠTINE
Broj: 06-1148
Dana: 03.07.2017. godine
Mali Zvornik 

JAVNI POZIV ZA UČEŠĆE NA KONKURSU

ZA SUFINANSIRANJE PROJEKATA RADI  OSTVARIVANJA JAVNOG INTERESA U OBLASTI JAVNOG INFORMISANJA NA TERITORIJI OPŠTINE MALI ZVORNIK u 2017. GODINI

I          Predmet  Javnog poziva predstavlja raspodela sredstava opredeljenih Odlukom o budžetu opštine Mali Zvornik za 2017. godinu, u ukupnom iznosu od 1.200.000,00 dinara (sa PDV-om) za sufinansiranje projekta – proizvodnja medijskog sadržaja, kojim se ostvaruje javni interes u oblasti  javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik u 2017. godini.

Namena konkursa je sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja, koji doprinose istinitom, nepristrasnom, pravovremenom i potpunom informisanju svih građana na teritoriji opštine Mali Zvornik; zaštiti i razvoju ljudskih prava i demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države; slobodnom razvoju ličnosti i zaštiti dece i mladih; razvoju kulturnog i umetničkog stvaralaštva; razvoju obrazovanja, uključujući i medijsku pismenost kao deo obrazovnog sistema; unapređivanju medijskog i novinarskog profesionalizma i ostalih medijskih sadržaja koji doprinose zadovoljavanju potreba za informacijama i sadržajima iz svih oblasti života, bez diskriminacije. 

II         Pravo učešća na Konkursu imaju :

–          izdavač medija koji je upisan u Registar medija, koji se vodi u Agenciji za privredne registre;

–          pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija.

Pravo učešća na konkursu imaju izdavači medija, odnosno pravna lica, odnosno preduzetnici koji se bave proizvodnjom medijskih sadržaja koji prilože dokaz o postojanju tehničko kadrovskog kapaciteta za realizaciju ovog projekta na teritoriji opštine Mali Zvornik

Pravo učešća na konkursu nemaju izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda kao i izdavači medija koji nije upisan u Registar medija.

Pravo učešća na konkursu nemaju lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu na vreme i u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj. 

III       Uslovi za učešće na konkursu:

Na konkursu se može konkurisati samo s jednim projektom. Ako je učesnik konkursa izdavač više medija, može se na konkursu učestvovati sa jednim projektom za svaki medij.

Projekat u ovom smislu ovog konkursa podrazumeva zaokruženu programsku celinu ili deo celine (žanrovska i vremenska) kojom se doprinosi ostvarivanju javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Mali Zvornik.

Učesnik konkursa može podneti zahtev za sufinansiranje projekata u iznosu od najviše 80% vrednosti predloženog projekta, odnosno najviše do iznosa utvrđenog konkursom. 

IV       Kriterijumi na osnovu kojih će se ocenjivati projekti prijavljeni na konkursu su:

1) mera u kojoj je predložena projektna aktivnost podobna da ostvari javni interes u oblasti javnog informisanja;

2) mera pružanja veće garancije privrženosti profesionalnim i etičkim medijskim standardima.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 1) ovog člana, posebno se ocenjuje:

(1) u kojoj meri su predložena projektna aktivnost i izloženi ciljevi njene realizacije relevantni za ostvarivanje namene konkursa;

(2) u kojoj meri je verovatno da će predložene projektne aktivnosti dovesti do ostvarivanja postavljenog cilja (mogu se utvrditi na osnovu načina na koji je objašnjena veza između aktivnosti i ciljeva, preciznosti indikatora uspeha, kvaliteta predloženog metoda evaluacije, prethodnog iskustva ključnih članova projektnog tima i drugih činilaca koje može da odredi organ koji raspisuje konkurs);

(3) u kojoj meri odnos između predloženih troškova i očekivanih rezultata ukazuje da bi korišćenjem budžetskih sredstava na najracionalniji način bio ostvaren javni interes.

Na osnovu kriterijuma iz stava 1. tačka 2) ovog člana posebno se ocenjuje:

(1) da li su učesniku konkursa izrečene mere od strane državnih organa, regulatornih tela ili tela samoregulacije u poslednjih godinu dana, zbog kršenja profesionalnih i etičkih standarda;

(2) dokaz o tome da su nakon izricanja kazni ili mera preduzete aktivnosti koje garantuju da se sličan slučaj neće ponoviti; 

V         Podnosioci predloga projekta dužni su da uz prijavu na konkurs za sufinansiranje projekata  iz oblasti javnog informisanja prilože sledeću dokumentaciju (u slučaju da je neki podatak javno dostupan, potrebno je dostaviti link na kome se može izvršiti provera):

–          rešenje o registraciji izdavača medija (u Registar medija);

–          dokaz o registraciji pravnog lica ili preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja;

–          dozvola za emitovanje radio i/ili TV programa izdata od Republičke radiodifuzne agencije;

–          specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od opštine Mali Zvornik;

Predlog projekta dostavlja se na propisanim obrascima (obrasci se mogu preuzeti sa internet stranice opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs) i u suprotnom se neće uzeti u razmatranje. 

VI       Prijava na Konkurs sa pratećom dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj koverti predajom JP Pošta Srbije na adresu: 

Opština Mali Zvornik, Kralja Petra Prvog 38, 15318 Mali Zvornik, sa  oznakom: punog  imena  i adrese pošiljaoca i naznakom: za Javni poziv za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja, ili predajom  lično u prijemnoj kancelariji opštine Mali Zvornik – na pisarnici Opštinske uprave opštine Mali Zvornik.

Dodatne informacije mogu se dobiti radnim danima na telefon 015/471-300

Javni poziv biće objavljen u nedeljnim novinama „Loznički nedeljnik“ i na internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs, a  potrebni obrasci mogu se preuzeti na internet stranici opštine Mali Zvornik www.malizvornik.rs.

Rok za podnošenje prijava i projekata je 8 (osam) dana od dana objavljivanja.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Konkursni materijal se ne vraća.

Korisnik sredstava je dužan da izveštaj o realizaciji utrošenih sredstava dostavi do 25.12.2017. godine. 

VII      Postupak za izbor medija sprovodi stručna komisija od 3 ili 5 članova, u zavisnosti od broja prispelih prijava.

Članove stručne komisije za sprovođenje konkursa imenuje predsednik opštine iz reda nezavisnih stručnjaka za medije i medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

Pravo na predlaganje članova imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine pre datuma raspisivanja konkursa.

Opština Mali Zvornik ovim javnim pozivom obaveštava novinarska i medijska udruženja, kao i medijske stručnjake zainteresovane za rad u stručnoj komisiji da dostave predlog za članove stručne komisije.

Rok za dostavljanje predloga za članove stručne komisije, isti je kao i rok za podnošenje prijava na konkurs, odnosno do 14.07.2017. godine.

VIII    Rešenje o dodeli sredstava, koja su predmet ovog poziva, donosi predsednik opštine Mali Zvornik na predlog stručne Komisije u roku od 30 dana od dana zaključenja Konkursa. Odluka o raspodeli sredstava biće objavljena na internet stranici opštine Mali Zvornik a biće dostavljena i svim učesnicima Konkursa.

Na osnovu konačnog rešenja o dodeli sredstava, zaključuje se ugovor koji je osnov za praćenje realizacije projekta. Ugovorom će se bliže urediti prava i obaveze ugovornih strana. 

                                                                              PREDSEDNIK OPŠTINE
                                                                                  Zoran Jevtić, s.r.

Javni poziv na Konkurs>>>

Obrasci za prijavu na Konkurs>>>