На основу члана 57. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-84 од 04.11.2015. године, Општинска управа општине Мали Зворник,  објављује:

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

у поступку јавне набавке мале вредности број ЈН 404-84 

Набавка услуга Израда пројеката обликована по партијама 

Партија I- Израда пројекта ојачања коловозне конструкције –наношење новог асфалтног слоја по целој ширини коловоза одређене носивости

Партија II-Израда пројекта за насипање атарских путева са макадамским застором на територији општине Мали Зворник

Партија III-Израда пројекта   за унапређење енергетске  ефикасности за зграду општине Мали Зворник

Партија IV-Израда пројекта унапређења енергетске ефикасности  о уштеди електричне енергије  за јавну расвету на територији општине Мали Зворник

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Појашњење Конкурсне документације 2 >>>

Одлука о додели Уговора>>>

Одлука о измени Уговора за партију I>>>

Обавештење о закљученом Уговору – партија II>>>

Обавештење о закљученом Уговору – партија III>>>

Обавештење о закљученом Уговору – партија IV>>>