На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Канцеларијски материјал број  404-48, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I бр.38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК 

Објављује:

ПОЗИВ

За подношење понуда  за јавну набавку мале вредности
Канцеларијски материјал

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закљученом уговору – Партија I>>>

Обавештење о закљученом уговору – Партија II>>>