На основу члана 36. став 7. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије”, број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-42 од 10.05.2016. године, Општинa Maли Зворник дана 10.05.2016. године објављује: 

ОБАВЕШТЕЊЕ
о покретању преговарачког поступка
без објављивања позива за подношење понуда
 Услуге одржавања програма локалне пореске администарције

Основ за примену преговарачког поступка: Чл.36. став 1. тачка 2. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник Р.Србије 124/12,14/2015,68/2015) с обзиром да је Институт “Михајло Пупин” доо Београд носилац ауторског права за овај софтвер

Обавештење о покретању преговарачког поступка>>>

Конкурсна документација>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>