На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару број 404-40, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ

За подношење понуда за јавну набавку мале вредности
Усаглашавање пројектне документације  за ППОВ у Сакару

Позив за достављање понуда>>>

Конкурсна документација>>> 

Измена и допуна Конкурсне документације>>> 

Појашњење Конкурсне документације>>> 

Измењена Конкурсна документација>>> 

Обавештење о продужењу рока>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора>>>