На основу члана 60. Закона о јавним набавкама („Службени гласник Републике Србије„ број 124/12,14/2015,68/2015) и Одлуке о покретању поступка јавне набавке отворени поступак Рехабилитација путева  обликоване по партијама број 404-23, 

ОПШТИНA  МАЛИ ЗВОРНИК
КРАЉА ПЕТРА I 38, 15318 МАЛИ ЗВОРНИК

Објављује: 

ПОЗИВ
За подношење понуда за јавну набавку отворени поступак
Рехабилитација путева обликована по партијама

 

 

Позив за подношење понуда>>> 

Конкурсна документација>>>

Измене и допуне Конкурсне документације>>>

Измењена Конкурсна документација>>>

Појашњење Конкурсне документације>>>

Измена Конкурсне документације

Обавештење о продужењу рока

Измене и допуне Конкурсне документације 3>>>

Измењена Конкурсна документација 2>>>

Одлука о додели уговора>>>

Обавештење о закључењу уговора II>>>

Обавештење о закључењу уговора I>>>